måndag 2 mars 2009

BalansräkningBalansräkningen kan sägas beskriva ett bolags förmåga att betala sina skulder, ytterst genom försäljning av alla tillgångarna genom så kallad likvidation. I stället för att som resultaträkningen tala om vad som hänt under ett helt år ger balansräkningen svar på frågan hur företaget ser ut i själva bokslutögonblicket. Balansräkningen består av två delar: en tillgångs sida och en skuldsida. På skuldsidan får vi reda på varifrån företaget har fått sitt kapital det vill säga hur företaget är finansierat. Oftast är det lån eller aktiekapital. På tillgångs sida får vi reda på hur kapitalet har använts. Dessutom på balansräkningen kan man se skulder, eget kapital och tillgångar.
Klicka för större bild
1. Anläggningstillgångar: Tillgångar som ska finnas kvar i företaget för stadigvarande bruk, det vill säga tillgångar som företaget måste behålla under en längre tid, t ex fabriker eller maskiner. Här ingår också t ex värdet av goodwill (immateriella anläggningstillgångar).

2. Omsättningstillgångar:
Tillgångar som ska användas. Tillgångar som lätt kan omsättas till pengar och som används i den löpande rörelsen. Bland omsättningstillgångar finner vi kontanta medel, bankkonto och finansiella tillgångar som t ex aktieinnehav.

3. Eget kapital: Det bundna kapitalet består av aktiekapital och bundet kapital. Det fria egna kapitalet kan disponeras för utdelning till aktieägarna och ökas med årets nettoresultat från resultaträkningen.

4. Långfristiga skulder: Skulder på längre sikt, t ex utgivna obligationer och konvertibla lån.

5. Kortfristiga skulder: Skulder som ska betalas på kort sikt, vanligtvis ett år.

.

1 kommentar: