måndag 2 mars 2009

Resultaträkning

Resultaträkning


I resultaträkningen får du veta vad som har hänt i företaget under året. Här dras årets kostnader från årets intäkter, och det som blir över är årets vinst. Eftersom vi gärna vill veta vad företaget har tjänat sina pengar på är det både kostnads- och intäktsposterna uppdelade.
Klicka för större bild


1. Nettoomsättning: Företagets intäkter för sålda varor eller tjänster. Vilket är summan av all försäljning under året.

2. Kostnader: Från intäkter dras summan av all kostnader för sålda produkter.

3. Rörelseresultatet före administrativa kostnader: Redovisar hur mycket företaget har tjänat på att producera sina varor eller tjänster. Har saknas tex, tillverknings- och försäljningskostnader samt räntekostnader.

4. Försäljningskostnader: Här redovisas försäljnings- och produktionskostnader och administrationskostnader. Här brukar värdeminskningar på maskiner och inventarier vara inräknat.

5. Rörelseresultat: En viktig post för att se hur själva rörelsen utvecklas utan påverkan av finansiella poster.

6. Ränteintäkter och räntekostnader: I det här fallet har företaget ränteintäkter på sina pengar och inga räntekostnader. ( Om ni undrar vilken företag kan ha en sån bra kassa, så är det H&M ).
.
7. Resultat efter finansiella poster: Detta är företagets normala intjäningsförmåga och är en av de viktigaste lönsamhetsmått för att värdera företag. Det är en vanlig resultatbegrepp som ofta används när man pratar om företagets resultat.

8. Skatt på resultatet och Bokslutsdispositioner: Skatten för företaget är 28% på den vinsten företaget gör. Bokslutsdispositioner är reserveringar av kapital som företagen får göra för att ur skattesynpunkt utjämna vinsterna mellan olika år.

9. Årets resultat: vinsten/förlusten efter alla företagets kostnader. Det är detta belopp som används vid beräkning som vinsten per aktie och räntabiliteten på eget kapital.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar