måndag 26 april 2010

Ordlista för engelska uttryck!

Nu har jag ännu en gång insett hur viktigt det är att kunna engelska facktermer när det gäller finansiell ekonomi och uttryck som använd i årsredovisningar och analyser.

Många kanske tycker att det är lite onödigt, men även om man bara vill läsa gamla redovisningar från några av de stora svenska Large Cap bolag så är det ibland väldigt svårt att hitta årsredovisningar på svenska. En annan fördel kan vara om man hittar ett intressant bolag utomland som med största sannolikheten erbjuder årsredovisningar på engelska.

Nu tänkte jag göra ett försök att samla de vanligaste orden.

Resultaträkning
Income statement - Resultaträkning
Sales - Försäljningsintäkter
Gross income - Bruttoresultat
Other operating income and expenses - Övriga rörelseintäkter och -kostnader
Share of earnings in associates - Resultatandel i intressebolag
Operating income – Rörelseresultat
.
Minority interest - Minoritetsintresse
before dilution - före utspädning,
items affecting comparability - jämförelsestörande poster,
comprehensive income - totalresultat
Depreciation - Avskrivningar
Restructuring costs - Omstruktureringskostnader
Sales of fixed assets - Försäljning av anläggningstillgångar


Balansräkning
Balance sheet - balansräkning
ASSETS - TILLGÅNGAR
Non-current assets - Anläggningstillgångar
Intangible assets - Immateriella tillgångar
Tangible assets - Materiella anläggningstillgångar
Shares in associates - Andelar i intressebolag
Deferred tax receivables - Uppskjutna skattefordringar

Current assets - Omsättningstillgångar
Inventories - Varulager
Accounts receivable – Kundfordringar
Current tax receivables - Kundfordringar
Prepaid expenses and accrued income - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Cash and cash equivalents - Likvida medel

EQUITY AND LIABILITIES - EGET KAPITAL OCH SKULDER
Share capital - Aktiekapital
Retained earnings - Balanserade vinstmedel

Non-current liabilities - Långfristiga skulder
Long-term loans - Långfristiga lån
Convertible debenture loans - Konvertibelt förlagslån
Deferred tax liabilities - Uppskjutna skatteskulder
Pension provisions - Pensionsavsättningar

Current liabilities - Kortfristiga skulder
Short-term loans - Kortfristiga lån
Accounts payable - Leverantörsskulder
Current tax liabilities - Aktuella skatteskulder
Short-term provisions - Kortfristiga avsättningar
Accrued expenses and prepaid income - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


Kassaflödesanalys
Cash flow statement - Kassaflödesanalys
OPERATING ACTIVITIES - LÖPANDE VERKSAMHET
Operating income - Rörelseresultat
Depreciation - Avskrivningar
Non-cash items - Övriga ej kassaflödespåverkande poster

Interest paid - Erlagd ränta
Interest received - Erhållen ränta
Tax paid on income - Betald inkomstskatt
Changes in working capital - Förändring av rörelsekapitalet
Cash flow from operating activities - Kassaflöde från löpande verksamhet

INVESTING ACTIVITIES - INVESTERINGSVERKSAMHET
Investments in assets - Investeringar i tillgångar
Sales of assets - Försäljningar av tillgångar
Investments in subsidiaries - Investeringar i dotterbolag
Disposals of subsidiaries - Avyttringar av dotterbolag
Cash flow from investing activities - Kassaflöde från investeringsverksamhet

FINANCING ACTIVITES - FINANSIERINGSVERKSAMHET
Dividends - Utdelning
Long-term loans raised - Upptagna långfristiga lån
Repayment of long-term loans - Amortering av långfristiga lån
Cash flow from financing activities - Kassaflöde från finansieringsverksamhet
CASH FLOW - ÅRETS KASSAFLÖDE


Utdelningar
Yield - Direktavkastning
Dividend - Utdelning
Payout Ratio – Utdelningsandel
Ex-Dividend Date – Sista dagen för att ta del av utdelningen
Dividend Date – Datum utdelningen delas ut

Nyckeltal
Operating margin (EBIT) – Rörelsemarginal
Gross Profit - Bruttoresultat
Profit margin – Vinstmarginal
Return on capital (ROC) - Avkastning på kapital
Return on assets (ROA) - Avkastning på tillgångar
Return on capital employed (RECO) - Avkastning på sysselsatt kapital,
Return on shareholders' equity (REO) - Avkastning på eget kapital
Return on investment (ROI) - Avkastning på tillgångar
Equity ratio – Soliditet
Interest coverage ratio – Räntetäckningsgrad

Övrigt
Book Value - Bokfört
värde
Net Profit - Nettoresultat
Long-Term Debt - Långfristiga skulder
Current Liabilities – Aktuella skuld
Market Cap - Börsvärde
Return on Assets - Avkastning på tillgångar
Return on Equity - Avkastning på eget kapital
Revenue - Intäkter
Revenue Per Share - Intäkter per aktie
Total Debt - Summa Skulder
Cash Flow - kassaflöde
Liabilities - Skulder
Capital Expenditures - Investeringar

7 kommentarer:

 1. Du, det där var ju faktiskt grymt bra! Jag la in dem direkt i en Evernote-anteckning. Tackar, snyggt jobbat!

  SvaraRadera
 2. Tackar , väldigt bra...... som vanligt.

  /Daniel

  SvaraRadera
 3. Pontus & Daniel
  Tanken är också att jag själv ska ha nytta av listan när jag ska kolla närmare på årsredovisningar :)

  SvaraRadera
 4. Äntligen!
  Jättebra. Jag läste engelska upp till 9:an för 40 år sen. Kan en del ord, och har listat ut en del andra, men de allra flesta har jag gått bet på.

  Tack för din suveräna blogg

  mvh "det är ju aldrig för sent"

  SvaraRadera
 5. Ibland har man bara en vag aning av betydelsen. Så detta är en suverän sammanställning av Engelska fackord inom ekonmi.

  Kanske kan den länkas på din blogg på något sätt?

  SvaraRadera
 6. Magnus
  Det samma!

  Anonym
  det är inte lätt med nya ord men man lär sig ganska snabbt när man läser försöker läsa årsredovisningar :)

  Dynamiska finnanser

  "Kanske kan den länkas på din blogg på något sätt?" -???

  Den finns på längst upp som länk - "Ordlista"!

  SvaraRadera