fredag 27 februari 2009

Återinvesterings betydelse

Har hittat ett mycket intressant diagram som visar hur en återinvestering på utdelningarna över 100 år kan förbättra det totala resultatet. Man jämför utdelningsinvestering mot en vanlig investering där utdelningarna inte återinvesteras. Dessutom jämför man mot vanlig obligationsinvestering. Resultatet enligt studien visar att, stor delen av totala avkastningen kommer ifrån utdelningarna.

Resultatet i realavkastning:
Återinvesterade utdelningar:............... 582 gånger
Vanlig aktieinvestering:...........................6 gånger
Obligation:.............................................9 gångar
Klicka för större bild


Återinvesterade utdelningar dominerar när det gäller långsiktig avkastning. Om man ser tillbaka på diagrammet kan vi se den stora skillnaden som kommer från återinvesterade utdelningar. Den mörkare blå linjen visar den totala avkastningen från utdelningsinvestering. Om man investerade 1 $ i Amerikanska aktier i början av 1900 och återinvesterade alla utdelningar, så skulle den ursprungliga investeringen på 1 $ , skulle ha ökat till 582 $ efter att inflationen är borträknat, vilket är lika med en ökning på 582 gånger, vilket ger en total real avkastning på 6,0 % per år, på en 109 års historik. OBS! En årligt avkastning på 6% låter inte mycket men vi pratar om realvinst, resultatet där man tar hänsyn till inflationen.

Den ljusblå linjen visar den avkastning som man fick genom en vanlig aktieinvestering. Där utdelningen och återinvesteringen är inte medräknad. 1 $ investering skulle ha vuxit till bara 6 gånger sitt ursprungliga värde, motsvarande till en verklig reavinst på 1,7 % per år. Samtidigt hade en vanligt Obligationsinvestering hade gett 9,9 gångar pengarna. Det vill säga bättre än aktier som inte gav någon utdelning under denna tid, när man tar bort utdelningarna. ( Men själv klart finns det aktier som inte ger någon utdelning men kan fortfarande återinvestera vinsterna )

En portfölj med Amerikanska aktier, med utdelningar som återinvesterades, skulle ha ökat till nästan 100 gånger mer än investerare som inte hade fått några utdelningar. Ju längre placeringstid, desto viktigare är utdelningsintäkter. Man bör ta utdelningarna på allvar eftersom framtida värdena och framtida tillväxten kommer till största del av nuvarande utdelningar och utdelningstillväxt.

Här kan du Lyssna på artikeln på Youtube!

.

torsdag 26 februari 2009

Lite tips om Årsredovisningar!

Företagen publicerar sin årsredovisning och de ska gå att hitta och ladda ner via företagen hemsida. I årsredovisningen krävs att företaget berättar öppet om vad som hänt under året och inte undanhåller viktigt information och börsbolagen är skyldiga att ha informationen tillgänglig för aktieägarna i 10år.
Det betyder att man ska kunna ladda ner en årsredovisning från 2000, i fall bolaget har varit så länge på börsen. Det bästa sättet att lära sig om ett företag är att läsa årsredovisningar, helst några år tillbaka och om man vill lära sig mer om företaget och branschen så ska man läsa konkurrenternas årsredovisningar också. På det sättet får man en bra inblick på hur bra företaget är jämförelse med liknande bolag.
.
VD-kommentarer och förvaltningsberättelse
.
Berättar om viktigare händelser i företaget under räkenskapsåret och är en bra sammanfattning. VD-kommentaren är inte lika strikt och kan därför innehålla en del floskler och skönmålningar. Men den är ändå intressant, eftersom den speglar högste chefens viljeinriktning. I bästa fall innehåller den även en preciserad prognos för innevarande räkenskapsår.
.
Beskrivning av verksamheten
.
* Här redovisas företaget olika affärsområden, utveckling av olika produkter och framtidssatsningar. Detta är viktiga avsnitt för dem som vill skapa sig en bild om framtidsutsikterna.
.
* En viktig avdelning där du kan se utvecklingstendenserna över 3-5 år för resultatet och andra finansiella termer. Dessutom brukar flerårsöversikten innehålla ett antal viktiga nyckeltal som rörelsemarginal och avkastning på eget kapital.

* Efter att ha läst årsredovisningens beskrivning av företagets produkter – förstår du vad företaget gör?

* Förstår du vad företaget tjänar sina pengar på?

* Vilka sitter i styrelsen?

* Består styrelsen av folk som du tror förstår sig på just det som företaget sysslar med?

* Finns det någon i styrelsen som har styrelseuppdrag i andra börsföretag? Om inte, låt varningsklockan ringa, det kan vara ett gäng glada amatörer vars enda syfte är att klå dig på pengar.

* Om företaget sysslar med export, finns det någon i syrelsen som verkar förstå sig på internationella affärer?

* Vad har företaget för historia?

* Har företaget funnits ett tag eller visat att de kan tjäna pengar? Att satsa pengar i nya företag, de som inte har någon historia, behöver inte alls vara fel, men det innebär en högre risk.

Andra viktiga punkter:
.
-Verksamheten
* Affärsidén
* Konkreta strategier
* Finansiella mål
* Kunder, marknad, produkter
.
-Ekonomi
* Substansvärde per aktie
* Resultat per aktie
* Kassaflöde från den löpande verksamheten
* Avkastning på eget kapital
* Utdelning
* Soliditet
* Skuldsättningsgrad & Omsättningshastighet
.
Ägare
* Antal aktieägare
* Största aktieägare
* Belöningsprogram/optioner
* Styrelseledamöter och ledningens medlemmar
* Styrelsens ersättningar
.
Slutligen det viktigaste är att försöka vara kritiska till det som presenteras. Årsredovisningar brukar vara ett bra sätt för företagen att marknadsföra sig till aktieägare, investerare, leverantörer, kunder och andra intressenter. Vilket gör att företaget lägger större vikt på det som är positivt och "skönmålar" informationen till sin fördel.

.

Här kan du Lyssna på artikeln på Youtube!

.

onsdag 25 februari 2009

Svenska Miljonärsboken

Den har en riktigt oseriös titel och innehållet är mest sunt förnuft. Frågan om det är värt att köpa boken för 99 kr. Då kan jag säga det är värt ifall om du kan väldigt lite om aktier och funderar om du ska investera i aktier eller fonder. Boken ger väldigt enkla tips och samtidigt är många av tipsen är väldigt intressanta. Många av tipsen är självklara och mer eller mindre sunt förnuft. Men det är värt för den som vill få lite motivation och en skön läsning över helgen. Den stora nackdelen med boken är att Per Börjesson gör för mycket reklam för företaget Spiltan i boken, vilket gör att jag tycker att han borde ge boken helt gratis :)
.
Beskrivning:

Hur blir man rik?Per Håkan Börjesson rekommenderar i boken väldigt enkla principer. · Börja varje månad med att spara 10 % till dig själv. · Ha lägre kostnader än intäkter varje månad. · Köp aktier eller aktiefonder. · Behåll innehaven.
· Var försiktig när du lyssnar på mäklare och rådgivare.

Följ ovanstående principer och ha inte för bråttom så har du stora möjligheter att bygga upp en förmögenhet. I boken får du inspiration till att förbättra den ekonomiska situation som underlättar ditt dagliga liv. Den förklarar också hur finansbranschen tjänar pengar på att göra enkla saker komplexa. Vilket i sin tur är anledningen till att de tjänar stora pengar - på dig.

Jag har skrivet några riktigt bra citat från boken som jag tycker omfattar boken!

* Tro därför inte att det går att vänta tills man har en högre inkomst för att spara pengar. Då kommer man att anpassa sina utgifter efter de nya inkomsterna man och det blir inga pengar över. De med höga inkomster och höga levnadskostnader kommer sälla att bygga upp något kapital för de konsumerar upp de intäkter de erhåller varje månad. De riktigt rika ändrar inte heller livsstil när de får större förmögenhet, för sparsamheten är djupt inrotad i deras kultur. De arbetar för att de gillar att arbeta medan de som aldrig får pengarna att räcka arbetar för att kunna konsumera.

* Om ditt mål i livet är att tjäna pengar så att du kan spendera dem kommer du aldrig att bli rik. Om ditt mål är att bli finansiellt oberoende och bygga upp en förmögenhet finns det stora chanser att du lyckas.
* Eftersom mer än 50 procent av storbankernas lönsamhet kommer fån fondförvaltning kan man vara nästan säkert på att de inte sänker sina avgifter även om de får ökad konkurrens. På samma sätt tjänar försäkringsbolagen oerhörda pengar på pensionsförsäkringar, vars avgifter normalt inte sänks, eftersom man vet att den som väl börjat spara långsiktigt är obenägen att sluta. Dessutom är ju pengarna inlåsta tills man går i pension.

* Ett annat vanligt problem när det gäller aktier och fondplaceringar är att man inte litar på sin egen förmåga utan ber rådgivare och experter göra alla placeringar.

* Fredrik Lundberg behöver inte ta ut höga löner eller optionsprogram på aktieägarnas bekostnad utan han får istället en värdetillväxt genom sitt eget ägande i Lundbergs.

* Gör egna analyser från egna observationer och dra egna slutsatser. Det kan ta månader innan analytikerna på de fina finansfirmorna har upptäckt samma sak och år innan ett bolag redovisar ändrade siffror. Exp. alla kan gå in i en H&M-butik och studera sortimentet och hur mycket folk som verkar köpa varorna.

* Lundbergs, Clas Ohlson, H&M, Och SKF var bra bolag för 5, 10 och 20 år. Det finns därför ingen anledning att byta ut Lundbergs för att räntorna stiger, Clas Ohlson för att satsningen i England kan gå fel, H&M för att den amerikanska konsumtionen går ner eller SKF för att de får nya konkurrenter i Kina som aktieexperter ofta påstår. De måste hela tiden hitta på anledningar att byta aktier, som kan motivera deras höga löner så att även deras arbetsgivare tjänar pengar.

* Tiden är en vän till ett bra bolag och en fiende till ett mediokert. ( Från Warren Buffett ).

* Alla rådgivare är säljare. Gå in på ditt lokala bankkontor och be om råd att placera 100 000 kr på lång sikt i svenska aktier. Vad tror du svaret blir? Att köpa en portfölj av egna aktier som ger en transaktionsintäkt, courtage, på kanske 0,5 procent en gång till banken? Eller att satsa på bankens egen fond som ger banken 2 procent i intäkt på sparkapitalet varje år för all framtid? Du ska veta att om du sparar i tjugo år i en bankfond, så går 30 procent av värdeökningen på kapitalet till banken. T.ex. Under 20 år kan banken total tjäna ca: 128 000 kr på avgifter för 100 000 kr sparade i fonder. Om du istället väljer din egen aktieportfölj blir bankens intäkt ca: 500 kr, en gång.

Andra intressanta länkar
.
.

tisdag 24 februari 2009

Balanslikviditet & Skuldsättningsgrad

Balanslikviditet/Kassalikviditet

Visar vilken betalningsberedskap som företaget har på kort sikt. En tumregel säger att balanslikviditeten bör ligga runt 2 och kassalikviditeten runt 1.

Balanslikviditet = OT / KS

Balanslikviditet är omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder.

Kassalikviditet = (OT-VS) / KS

Kassalikviditet definieras som omsättningstillgångarna minus varulagret dividerat med kortsiktiga skulder, det vill säga samma som balanslikviditet fast med varulagret borttagen.

Räntetäckningsgrad

Visar företagets förmåga att betala sina räntekostnader. Den beräknas som resultatet efter finansnetto plus räntekostnader. Talet du får blir (förhoppningsvis) större än 1 och skall helst ligga på nivån från 3 och uppåt.

Betavärde

Ett mått på aktiekursen följsamhet gentemot marknaden (index) är det s k betavärdet. Man mäter hur mycket mer eller mindre aktiens kurs rör sig i förhållande till ett index. Om betavärdet större än 1 innebär det att aktiens kurs rör sig mer än index, så väll upp som ned. Ett betavärde mindre än 1 innebär att aktiekursen rör sig mindre än marknaden, medan ett betavärde lika med 1 indikerar att aktiekursen följer indexutvecklingen.

Skuldsättningsgrad

Detta är annat viktigt mått på storleken på skulderna. Skuldsättningsgrad är relationen mellan skulder och eget kapital. En bra regel är att tillväxttakten för totala tillgångar måste vara detsamma för att skuldsättningsgraden inte ska öka. Om det egna kapitalet inte växer i takt med som tillgångarna, sjunker soliditeten och då stiger skuldsättningsgraden.

Skuldsättningsgrad räknas genom = ( Skulder / Eget kapital )

Vill illustrera med en enkel tabell relationen mellan soliditet, Skulder, Eget Kapital och Skuldsättningsgrad.

Nyckeltal………………..Exp 1…......…….Exp2

Tillgångar…………………100……………...116
Skulder……………..……..60…………….…72
Eget Kapital…………..…...40………………44
Soliditet………………..…..40%....................38%
Skuldsättningsgrad……..….1,5……………1,64


.

måndag 23 februari 2009

Totalutdelning under 10år

Om man hade valt placera sina pengar i början av 2000, precis toppen av IT-kraschen i 11 olika utdelningsaktier, hur mycket hade jag fått en totalutdelning fram till idag? Det vill säga de sammanlagda utdelningarna under 10 år.

* Jag har räknat med väldigt högt i inköpspris, precis innan kraschen kom, för att vara så objektiv så möjligt.
* Har räknat med utdelningarna från 1999 till 2009 (de utdelningarna som styrelsen föreslaget för 2009).
* Jag har inte räknat med Återinvesteringen och inte heller har tagit hänsyn till utdelningsskatten.

De inköpspris som jag har valt för 10 000 kr för de aktier:
.
Aktier..............Inköpspris..............Antal aktier

H&M................. 300 kr….......................33 st
SCA.....................85 kr….....................117 st
Industriv..............110 kr...........................90 st
Lundbergs ..........125 kr...........................80 st
Öresund................50 kr….....................200 st
Investor...............130 kr..........................77 st
Ratos....................38 kr.........................263 st
Kungsleden...........12 kr.........................833 st
NCC....................83 kr.........................120 st
SSAB...................40 kr….....................250 st
Svolder.................85 kr.........................117 st

Den totala utdelningen för varje aktie!

H&M.................2 498 kr
SCA..............…3 946 kr
Industriv….........3 421 kr
Lundbergs..........5 280kr
Öresund.............8 930 kr
Investor..............3 004 kr
Ratos................13 479 kr
Kungsleden.......26 117 kr
NCC.................10 642kr
SSAB.................6 490 kr
Svolder...............4 576 kr

Summa:............88 383 kr
Klicka för större bildMed andra ord hade man fått 88 000 kr på 110 000 kr investering som man har gjort för 10 år sedan. Många av dessa bolag kommer att ge fina utdelningar framöver medan de aktier som har delar ut mest har nu sänkt sina utdelningar rejält. Därför är det bra om man kan ha en diversifierad utdelnings portfölj så att man kan förvänta sig stabila utdelningar under sämre tider.

.

Vinstmarginal & Räntabilitet

Vinst per aktie

Normalt använder man sig av vinsten efter finansnetto (inklusive ränteintäkter och räntekostnader), dvs. vinsten före bokslutsdispositioner och verklig skatt (minus en schablonmässig skatt om 28 %). Den vinsten dividerar man det totala antalet aktier för att få vinsten per aktie.

Vinstmarginal

Vinstmarginalen beräknas genom att man drar företagets kostnader från försäljningen och dividera resultaten med försäljningen.

Vinstmarginal = (försäljning – kostnader) / Försäljning

Genom att jämföra med andra företag i samma bransch kan du se om marginalen är genomsnittlig, bättre än genomsnittlig eller sämre. Du bör främst välja ut företag med en marginal som är bättre än hos genomsnittsföretaget. En liten varning kan dock vara på sin plats om marginalen är klart högre än för andra företag i samma bransch. Det kan ibland betyda att kvaliteten på vinsterna är låg eller att vinsten påverkats av engångshändelser som inte kommer att upprepas. Om den höga marginalen beror på att företagen är framgångsrika kommer konkurrensen sannolikt att öka. Fler aktörer attraheras att ge sig in på företagets område.

Räntabilitet på eget kapital - R(E)

Räntabilitet på eget kapital eller avkastning på eget kapital visar vilken avkastning på det egna kapitalet som företaget lyckats åstadkomma. Om man tar bort utdelningen till aktieägarna visar detta mått i vilken takt det egna kapitalet växer och därmed i vilken takt företaget kan expandera med bibehållen soliditet.

Avkastning på eget kapital beräknas som resultatet efter skatt dividerat med genomsnittet av årets och fjolårets egna kapital. En avkastning på bankräntan plus en riskpremie på 3-5 procentenheter kan ses som ett minimum. I realiteten bör man kunna kräva ett tal på 12-15 % för att bolaget skall kunna sägas gå bra. Det till sysnes höga kravet beror bland annat på att flertalet bolag i sin bokföring underskattar värdet av sina tillgångar och därmed i sin balansräkning egentligen underskattar sitt egna kapital.

Räntabilitet på total kapital - R(T)


Är ett avkastningsmått som säger hur mycket det totala kapitalet, balansräkningen tillgångs sida alltså, ger i avkastning.

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Är princip samma sak som R(T) fast med den skillnaden att endast den del av tillgångarna som finansieras med lån, räntekostnad skall tas med, det vill säga räntefria lån som leverantörsskulder och skatteskulder räknas bort.

.

söndag 22 februari 2009

Utdelningsportfölj

* Vilka utdelningsaktier man bör välja?

* Och hur ska man bygga upp en bra utdelningsportfölj?

* Ska man investera i tillväxt eller stabila aktier som ger bra utdelning?

Den perfekta aktien skulle vara en kraftigt växande, mycket stabil. Ännu bättre om det var en mindre bolag (marknadsvärde räknat). Men det finns nästan inga såna aktier. Alla aktieinvesteringar är mer eller mindre risktagande och då måste man sprida riskerna och samtidigt försöka att få en bra avkastning på sina pengar. Det är framför allt två misstag många gör när det gäller utdelningar; direktavkastningen och Utdelningstillväxten.

Direktavkastningen - Det är för många som tror eller tycker att ju högre direktavkastning ju bättre investering, vilket är helt fel. Det är kvalitén på utdelningen man ska kolla först och inte själva höga direktavkastningen. Därför är det oftast mycket bättre att investera i normal direktavkastning mellan 4-6 % än att investera i aktier som har 8-15 % i direktavkastning.

Utdelningstillväxten - Kvalitén på utdelningen kommer direkt från vinsten och vinstutvecklingen. Som i sin tur påverkar utdelningstillväxten för framtiden. Därför fokusera mer på företagets framtida tillväxt och vinstutveckling. Dessutom är det bra att kolla på utdelningsandelen som ger bra indikation på möjligheten till utdelningstillväxt.

Jag har fått många frågor angående vilka utdelningsaktier som är bäst! Det finns inget lätt svar, eftersom det beror på vad du som investerare prioriterar? Jag tror det behövs en stark avgränsning mellan de olika utdelningsaktierna som vi har i börsen! Risken finns att folk blandar de olika utdelningsaktier och ser bara de aktier som delar ut mest. Det borde delas i:
* Stabil - (Mindre risk att vinsterna minskar)
* Tillväxt - (att utdelningen växer kraftigt)
* Risk - (Den risken som du kan acceptera)
* Direktavkastning - (Om det låg- eller hög direktavkastning)
-Så här kan de olika kategorierna se ut i tabellform:

Klicka för större bild

Hur kan då en bra/diversifierad utdelningsportfölj kan se ut i verkligheten.

(OBS: detta är bara ett exempel på hur man kan vikta portföljen mellan stabil / Högt utdelare och ingen köp rekommendation)

* Högre risk, ju mindre % i portföljen och tvärtom!

15% - H&M
15% - SCA
15% - Lundbergs
10% - Clas Ohlson
10% - Investor
10% - Axfood
10% - Fortum
5% - Ratos
5% - SHB
3% - Kungsleden
2% - NCC

Dessutom är det annat dilemma som jag har börjat inse med utdelningsinvesteringen. Ska man enbart investera i aktier som ger utdelning? Ska man inte köpa aktier som kan få bra tillväxt över längre period som i sin tur ge bra med utdelning men som inte delar ut något idag. Dessa aktier brukar ha högre risk än de stora stabila aktierna och brukar vara mycket mindre bolag: tex, Swedol, DIBS, Odd Molly. Då pratar jag inte om aktier som går minus i resultatet och har mycket dålig balansräkning, utan jag pratar om mindre bolag som redan tjänar pengar fast de är så små så att de inte kan dela ut något eller väldigt lite fast de har en mycket bra framtidsutsikter.

I så fall kan en sån portfölj se ut så här:

20% - H&M
15% - SCA
15% - Lundbergs
15% - Clas Ohlson
10% - Investor
10% - Axfood
10% - Fortum
2% - Betsson
1% - Swedol
1% - Dibs
1% - Odd Molly

Här kan du Lyssna på artikeln på Youtube!

Soliditet & Lividitet

Soliditet

Soliditeten talar om hur välkonsoliderat ett företag är genom att ställa det egna kapitalet i relation till det totala kapitalet. En hög soliditet innebär att företaget har större möjligheter att klara av framtida förluster och en bättre handlingsfrihet inför framtida expansion. En låg soliditet innebär motsatsen. På grund av hävstångseffekten på det egna kapitalets avkastning vid belåning är det dock inte bra med alltför hög soliditet, eftersom avkastningen på det egna kapitalet blir lägre vid samma vinstnivå. Men det är alltid säkrare med bolag som har högre soliditet.

Soliditet är förhållandet mellan eget och lånat kapital. Det får vi fram genom att dividera det egna kapitalet med hela balansomslutningen (summan av skulder och eget kapital). En låg soliditet under 25 % antyder att företaget är känsligt för stora oväntade förluster. Ju mer eget kapital företaget har, desto starkare står företaget rycken om det plötsligt skulle bli dåliga tider. Om soliditeten är mycket hög 75 % så kan det antyda att företaget har för mycket eget kapital. Soliditet kallas ibland även för konsolideringsgrad, skuldsättningsgrad, belåningsgrad, kapitaltäckningsgrad eller solvens. Kravet på soliditet varierar mellan olika branscher och beror på graden av risk som förknippas med de skilda verksamheterna. En generellt låg soliditet gör det dock svårt att hålla en hög utdelningstillväxt.


Likviditet

Definieras på flera olika sätt. De likvida medlen är en samlad beteckning på de tillgångar som är kontanta eller som kan omsättas till kontanter omedelbart, det vill säga kassa, värdepapper och andra kortfristiga likvida placeringar. En tumregel säger att likviditeten, för att vara god, ska uppgå till 100 procent, dvs., omsättningstillgångarna bör vara minst lika stora som de kortfristiga skulderna. Med detta menas att företaget har tillräckligt med pengar för att kunna betala sina skulder.

Likviditet = Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder

Kassaflöde

Kassaflöde är ett nyckeltal som visar företagets flöde av likvida medel, det vill säga inbetalningar minus utbetalningar. Kassaflöde är ett viktigt nyckeltal eftersom det visar om företaget behöver låna pengar, oavsett om det går med vinst eller inte. Ett fastighetsbolag kan till exempel ha ett negativt kassaflöde, det vill säga att hyresintäkterna inte täcker räntor och amorteringar, samtidigt som företaget kan vara mycket lönsamt med en hög värdestegring på innehavet. En värdeökning som dock inte kan realiseras förrän en fastighet säljs, vilket alltså ger ett negativt kassaflöde som så småningom kommer att leda till ett finansieringsbehov.

lördag 21 februari 2009

Fördelarna med utdelningar

Här kan du Lyssna på artikeln på Youtube!

Utdelningar ger lägre risk och högre avkastning.

Lägre inköpspris – Genom att återinvestera utdelningarna så får man bättre skydd mot fallande kurser. Genom att köpa fler aktier när priset är låg. På det sättet förbättrar utdelningarna din portföljs långsiktiga avkastning.

Fler antal aktier - Efter att du har återinvesterat utdelningen så har du fler antal aktier och i sin tur kommer din nästa utdelning öka automatisk. Om du dessutom räknar med växande utdelningar så kommer effekten bli högre.

Kassaflöde - Utdelningar ger ett grundläggande pengar flöde till ditt konto som du antigen kan njuta av eller du kan köpa nya intressanta aktier utan att behöva sälja dina gamla. Kassaflöde är bland det viktigaste verktyget för att skapa och bygga upp en förmögenhet.

Låg risk - De företag som betalar ut stabila växande utdelningar lockar många investerare och fondförvaltare som söker lite säkrare vinster och trygghet. Därför faller de inte lika mycket och så snabbt som icke-utdelningsaktier.

Du hittar bra bolag - En bra utdelningsaktie måste ha stabil kassaflöde och balansräkning. Utdelningstillväxt och utdelningsandel är ett bra tecken om man vill hitta ett bra bolag. Man brukar säga att ”utdelningen ljuger inte”. Eftersom utdelningar är pengar som betalas ut till aktieägare vilket gör att det inte går att manipulera lika lätt som vinster och andra finansiella siffror. Det vill säga pappers vinster kan lura men verkliga kontanter går inte förfalska.

Det är lättare vara långsiktigt - Fokusering på den årliga- och kvartalsutdelningarna gör att man värderar utdelningsaktier. Eftersom man tänker mer som företagsägare och inte som kortsiktig spekulant. Vilket gör att man inte faller för kortsiktig tänkande eller för mäklarfirmornas rekommendationer som mer grundar sig på att så många så möjligt ska genererar så mycket courtage så möjligt. Dessutom är det mycket lättare att bihålla aktierna när det blir turbulent på börsen.

Det viktigaste - Utdelningsinvestering ger stor avkastningen över en längre period. Många som har investerat för 30-40 år sedan får lika mycket eller mer varje år genom utdelningar, än vad dem har investerad. Det betyder att man då tjänar 100 % varje år. Om man då räknar in den totala utdelningen som man har fått under tiden så brukar det vara mellan 5-15 gånger på investerade pengarna. Detta inget man brukar räkna med i aktiekursernas historiska utveckling. KOM IHÅG DETTA NÄR DU KOLLAR PÅ HISTORISKA INDEX OCH AKTIEKURSER NÄSTA GÅNG! ...........................................................


Om man hade köp Investor 1985 för 10 000 kr Då hade du efter 24 år fått:

* En utdelning på 5398 kr år 2008 ( Det är lika med 53 % direktavkastning )

* En totalutdelning77 000 kr, under 24 år.

* Avkastning utan utdelningen blev bara 1377 % när man räknar in utdelningen på den totala avkastningen så blir det 3651 %..

fredag 20 februari 2009

Philip Fisher

Philip A. Fisher

Fisher blev en av de mest inflytelserika aktieinvesterare i historien. Fisher föddes 1907 och jobbade som analytiker men efter dåliga tider blev Fisher av med jobbet och Fisher starta eget som placeringsrådgivare. En Klassisk tillväxt investerare som investerade i växande företag med en enorm potential. Hans främsta filosofi var att investera långsiktigt i företag med möjlighet att växa i både försäljning och vinst och som hade övertag mot sina konkurrenter. De två viktigaste sakerna som Fisher utreder innan han investerar i ett bolag är kvaliteten i företagsledningen och egenskaper hos företagen. En sund företagsledning har egenskaper som integritet och hur skulden kontrolleras och hur företagen finansiella frågor hanteras. Warren Buffett själv säger att han har lärt sig väldigt mycket från Fisher. Några viktiga regler från Fisher!

*Köp aldrig aktier kortsiktigt. Man kan tjäna stora pengar om du investerar i ledande företag och behåller aktierna allteftersom företagen växer sig allt större

* På lång sikt följer kursen företagets inneboende värde.

* Hitta företag som vars ledning arbetar med långsiktiga mål och värde uppbyggnad snarare än med kortsiktig vinstmaximering.

* Man ska inte sträva efter att ha många bra investeringar utan man ska ha en handfull enastående investeringar.
Man ska inte chansa på nystartade småföretag, ta onödiga risker eller försöka pricka in bottnar och toppar med kortsiktig handel.

* En investerare ska även vara försiktig med att sälja en aktie som han anser ha skenat i väg för mycket eller för att tror att marknaden står inför en nedåtrekyl.

* Köp det du förstår och koncentrera dig på en handfull bolag som du följer noga.

* Ett bra företag har tillväxt i befintliga och nya produkter, är kostnadseffektivt och har en hög vinstmarginal och hög avkastning på eget kapital, effektiva FoU och försäljningsavdelningar samt en ledande position i branschen.

* En bra företagsledning har integritet, är försiktiga i sina prognoser, är tillgänglig och öppen och fokuserad på långsiktig tillväxt samt kontinuerlig utveckling av personal och ledning.

* Extremt höga vinstmarginaler drar ofta till sig konkurrens, vilket på sikt sänker marginalerna. En bra avkastning på eget kapital uppnås därför hellre med bra marginaler i kombination med en hög omsättningshastighet hos kapitalet.

* Undvik företag som är bra på att sälja sig själva, liksom väldigt unga eller nystartade företag.

* Välj aldrig bort företag med högt p/e - tal, i tron att aktierna så småningom kommer att nedvärderas och anpassa sig till en genomsnittlig värdering på börsen. Om företagets tillväxt är uthållig och lönsam kommer värderingen även senare att vara högre än börsens genomsnitt. Bra företag förtjänar hög värdering

Dessutom skrev Fisher aktieböcker bland annat ”Common Stocks and Uncommon Profits”. I boken beskrev han en lista över vilka kriterier som behövs när man ska analysera företag.

* Har företaget produkter eller tjänster med marknadspotential för att växa under flera år?
* Är ledningen inriktad på att fortsätta utveckla produkter eller processer som kan
förlänga försäljningstillväxten efter det att nuvarande produkter har mognat?
* Hur effektiv är företagets forsknings- och utvecklingsavdelning?
* Har företaget en försäljningsorganisation som är bättre än genomsnittet?
* Har företaget bra vinstmarginal?
* Vad gör ledningen för att behålla eller förbättra vinstmarginalen?
* Har företaget en bra personalpolitik?
* Har företaget utmärkta karriärmöjligheter för cheferna?
* Är företagets ledningsgrupp kompetent?
* Hur bra är företagets kostnadskontroll?
* Finns det andra aspekter på företaget, kanske udda egenskaper i branschen, som skulle kunna ge en ledtråd till hur företaget kan hävda sig i konkurrensen?
* Har företaget en långsiktig syn på vinstutvecklingen?
* Kommer företaget inom en förutsägbar framtid att behöva genomföra nyemissioner som gör att vinsten per aktie minskar?
* Pratar ledningen öppet med sina investerare om affärerna när allt går bra och tystnar när det uppstår problem och besvikelser?
* Har företagsledningen stor integritet?

Böcker

* "Common Stocks And Uncommon Profits"
* "Conservative Investors Sleep Well"
* "Developing An Investment Philosophy"

Quotes

"I don't want a lot of good investments; I want a few outstanding ones."

"I remember my sense of shock some half-dozen years ago when I read a [stock] recommendation to sell shares of a company . . . The recommendation was not based on any long-term fundamentals. Rather, it was that over the next six months the funds could be employed more profitably elsewhere."

.
.

Direkt- och Effektivavkastning & Utdelningar

Direktavkastning

När aktieutdelningen för en aktie sätts i relation till den aktuella börskursen får man direktavkastningen, som anges i procent. En aktieutdelning på 5 kr för en aktie som värderas till 100 kronor på börsen ger en direktavkastning på 5 %. Grundtanken är att förr eller senare kommer företagets vinster aktieägaren till del i form av aktieutdelningar och aktieutdelningen bör stiga i takt med att företagets vinster ökar.

Aktieutdelning måste sättas i relation till börskursen för att ge en möjlighet till jämförelse mellan olika bolag. En hög direktavkastning visar att marknaden tycker att aktien har en högre risk och därför en låg kurs, medan en låg direktavkastning kan tolkas som att marknaden tror att företaget ska öka vinsten och på sikt utdelningen rejält framöver. Eftersom utdelningen är det enda som verkligen kommer aktieägaren tillgodo, så borde an akties pris vara summan av alla framtida utdelningar nuvärdesberäknade. Man ska självfallet sträva efter att köpa aktier i företag som har en hög utdelningstillväxt och som bedöms kunna hålla den höga takten i även framtiden. Ofta har företagen en uttalad utdelningsstrategi; t.ex. Att dela ut en viss andel av vinsten eller att utdelningen ska höjas i takt med inflationen.

Effektivavkastning

När man sparar i aktier består avkastningen av två delar, dels utdelningen och dels den eventuella värdeökningen som du kan tillgodogöra dig genom att sälja aktierna till en högre kurs än vad du köpte dem för. Summan av dessa två delar kallas för effektiv avkastning. Den effektiva avkastningen i procent får man genom ställa detta belopp i relation till det pris man en gång betalade för aktierna. Samtidigt får man inte glömma den utdelningen man har fått under tiden. I många fall är vinsten på aktieutdelningarna större än vinsten på aktiekursutvecklingen, när man kollar på en längre investeringsperiod.

Utdelningsandel

Utdelningsandelen är lika med = ( Utdelningen / Vinsten ). Med andra ord den andelen av vinsten företaget väljer att dela ut till sina aktieägare varje år. Utdelningsandelen bör inte vara större än 70-50 %, för att man kunna vänta en växande utdelningar för framtiden. Det beror på också hur stabil kvalitén på försäljningen och vinsten är. Ett fastighetsbolag som till största andelen består av hyreslägenheter, får stabilare vinster och därmed kan har högre utdelningsandel medan ett tillverkningsbolag är det bättre om de kan ha lägre utdelningsandel så att de inte behöver sänka utdelningen när det blir tuffare tider.

Utdelningstillväxt

En av viktigare nyckeltal som visar hur mycket utdelningarna har växt och hur mycket årlig tillväxt man kan vänta sig. Utdelningsandelen räknas som enklast ( utdelning i år / Utdelning föregående år ). För ett stabil växande företag kan man vänta sig årlig tillväxt mellan 7- 15 % över en längre period. Medan för en snabbväxande företag är siffran mellan 15 – 25%. Det viktigt att utdelningstillväxten är lika med eller mindre än vinstutvecklingen. Om det inte så finns det risk att utdelningsandelen blir för högt och framtida utdelningstillväxt blir mycket mindre.
Formeln för Beräkna utdelningstillväxt!
(( X / Y ) ^ ( A / B )) - 1 = Den årliga utdelningstillväxten
X: Utdelning i år.Vi säger 5 kr.
Y: Historiska utdelningen ( 1,25 kr i Utdelning från 2002 )
A: Ska stå alltid 1. ( Betyder i år )
B: Tiden tillbaka, ( 2009-2002= 7 år tilbaka.)
((5/1,25)^(1/7))-1 = 21.9% årlig utdelningstillväxt under 7 år.

tisdag 17 februari 2009

Filmer om Akteir/Investeringar

Den bästa video klipp samlingen om Investeringar och Utdelningar. Filmer klipp från bland annat, Youtube, Msn, Tv4 och Aktiespararna. Allt om hur man ska förbättra och lära sig me om investeringar och utdelningar. Jag kommer försöka uppdatera arkivet så ofta jag kan!

Du kan också se den nya sidan!

INVESTMENT MOVIES


-Utdelningar
@
The Power of Dividends
@
Dividend to Beat Inflation
@
Why Dividends?
@
Where to Find Solid Dividend
@
Four Signs of Dividend Safety
@ Panic Puts Strong Dividend
@
Monthly Dividends
@
Beräkna årlig utdelnigstillväxt
@
The Magic of Dividends Compounding
@ Looking for dividens Stocks
@
Look for Defensive Dividends
@
Top Dividend Stocks
@
Look for Dividend Payouts
@
Protect Your Wealth
@
Dividend Rich Companies
@ Hunting for Dividends
@
Dividend Growth Plays
@
Betting on Dividends
@ Investing Stretegi - Dividend Debating
@ Income Producing Investment - En kort föreläsning
@ Where to Look for Reliable Income

-Investering
@
Aktiestinsen - Några kloka ord
@
How to Invest during a Market Panic
@
Where do equity returns come from?
@
Ten Commandments of Investing
@
Ten Commandments of Investing 2
@
Ten Commandments of Investing 3
@
Reducing Portfolio Risk
@
The Cost of Trading
@
Trading vs. Investing
@ Psychology in the Markets
@
Psychology in the Markets 2
@
Psychology in the Markets 3

-Warren Buffett
@
Warren Buffett MBA Talk - Part 1
@ Warren Buffett UNC Talk 1996 - Par1 - Mycket ovanligt!
@
Warren Buffett Biography
@
Warren Buffett, his Secrets Revealed!
@
Mary Buffett - long-Term Investing
@
Conversation with Warren Buffett
@
Warren Buffett and The Snowball
@
Buffett on Fannie / Freddie and Oil

-Peter Lynch
@
Peter Lynch, om långsiktighet
@
Peter Lynch talks about bottom-fishing
@ Sir John Templeton and Peter Lynch

-Dokumentärer om Aktier/Investering
@
Mortgage Meltdown
@ Beyond the Boiler Room
@ Black Monday - Business Report
@
1929 Stock Market Crash
@ The Trillion Dollar Bet
@
Money As Debt
@ I.O.U.S.A. Movie Trailer
@
I.O.U.S.A.: Byte-Sized - The 30 Minute Version
@
Peak Oil - 45min. documentary
@
Peak Oil (part 1)
@
The End of Oil

-Seminarier & Föredrag
@
Stora Aktie- och Fonddagen, Göteborg 2008 - Aktiespararna
@ Stora Aktie- och Fonddagen, Falköping 2008 - Aktiespararna
@ Stora Aktie och Fonddagen, Jönköping 2009 - Aktiespararna
@ Value Investing Congress - Introduction
@
Value Investing Conference 1
@
Value Investing Conference 2
@
Value Investing Conference 3
@
Value Investing Conference 4
@
Value Investing Conference 5
@
Value Investing Conference 6
@
Value Investing Conference 7
@
Value Investing Conference 8
@
Value Investing Conference 9
@
Value Investing Conference 10
@
Value Investing Conference 11

-Pengar
@
Money Pipeline story
@ The Richest Man In Babylon


-Motivation
@ The Strangest Sectret in the World
@Self-Made Millionaire What you became
@ Achieve One Goal in 24 Hours
@Time Management
@ Acres Of Diamonds By Denis Waitley

-Egna Filmer
@ The Best of Warren Buffett
@ Aktiespararna - Utdelningstillväxt
@ Benjamin Graham
@ Återinvesterings betydelse
@ Aktier Topp 10
@ Årsredovisning
@ Svenska Miljonärsboken
@ Utdelnings portfölj
@ Fördelen med Utdelningar
@ Philip Fisher
@ Peter Lynch
@ Warren Buffett & Coca cola
@ Investmentbolag - Del 1
@ Investmentbolag - Del 2
@ Bästa Investeringen
@ Grundläggande Strategi
@ Mer detaljerad Strategi

-Lite grundläggande aktiekunskap för Barnen!
@ Aktier - Ungaaktiesparare
@ Sparform - Ungaaktiesparare
@ Tumregler - Ungaaktiesparare

.

P/E-tal - P/G-tal - PEG-tal

P/e - tal: Price earnings ratio P/e - talet är ett av de vanligaste förekommande nyckeltalen. Det beror på att den är lätt att räkna fram och lätt att göra jämförelser med. För att räkna ut p/e - talet måste man veta vinsten per aktie. Den aktuella aktiekursen divideras med vinsten per aktie och ger då p/e - talet. Exp.

.Börskurs...................Vinst per aktie.............P/e - tal 100...................................20...................................5 100...................................10..................................10


.


En snabb vinsttillväxt motiverar ett högt p/e - tal. Ett normalt p/e - tal ligger mellan 10-15 men det skiljer sig stort mellan olika branscher. Ett p/e - tal på 10 betyder att man betalar 10 gånger årsvinsten för en aktie. Med annat ord du får dina pengar tillbaka på 10 år. När företagets vinster sjunker så sjunker p/e - talet. För en aktie i ett snabbväxande företag är därför aktieplacerarna villiga acceptera ett högre p/e - tal. Det finns en del uppenbara brister såsom att de vinster vi känner är historiska, och att innevarande års vinst är en prognos. Framtida vinster bygger på analyser och antaganden. Vidare tar vinstbegreppet inte hänsyn till orealiserad värdetillväxt i bolaget med stora realtillgångar, t.ex., ett fastighetsbolag. I dessa fall är p/e - talet till och med direkt olämpligt som analysinstrument. När man använder p/e - talet för att jämföra olika bolag måste det vara bolag i samma bransch. Det går inte jämföra ett läkemedelbolag med ett fastighetsbolag. Det är alltså den långsiktiga vinsttillväxten som styr dagens aktiekurs. En aktie med god vinsttillväxt och ett inte alltför högt p/e - tal kan vara en god långsiktigt aktieplacering. Om två aktier har samma p/e - tal ska man välja den som har den högsta vinsttillväxten. Fallhöjden på aktier på aktier med högt p/e - tal är oftast större. P/e - talet kan ge information om en aktie är undervärderad, övervärderad eller rimligt värderad. Nyckeltalet erhålls genom att aktiekursen divideras med vinsten per aktie.


.


Utgångspunkten är att ett lågt p/e - tal innebär principiellt sett låg värdering och ett högt p/e - tal en hög värdering. Men vad som är den gällande nivån förändras med konjunkturläget och den allmänna värderingen av aktier. Huvudsakligen har värderingen på börsen sett pendlat mellan genomsnittliga p/e - tal på 8 till 15, vilket skulle innebära att aktier med p/e - tal lägre än 8 är lågt värderade och aktier vars p/e - tal är högre än 15 är högre värderade. Olika slags företag har nämligen olika p/e - tal. Ett tillväxtföretag har nästan alltid ett mycket högre p/e - tal än ett moget företag eftersom förväntningar på vinsttillväxten motiverar ett högre p/e - tal. Ofta brukar dessutom p/e - talet vara högt i början på en högkonjunktur, eller till och med redan i slutet av en lågkonjunktur, eftersom marknaden diskonterar in de framtida vinstökningarna som automatiskt följer i en högkonjunktur. En av bristerna med p/e - talet är just att det baseras på den nuvarande vinstnivån, eller förra årets, medan det enda som egentligen är intressant är de kommande vinsterna. En annan brist är att det är svårt att dra några allmänna slutsatser av p/e - talet. Ofta är det nämligen så att det finns en anledning, mestadels en mycket bra anledning, till att ett p/e - tal är lågt, det vill säga vinsten förväntas falla. Så att bara köpa aktier med låga p/e - tal och sälja aktier med höga p/e - tal är följaktligen ingen bra strategi. Andra saker som påverkar synen på p/e - talet är om aktien huvudsakligen värderas efter sina nettotillgångar, det vill säga substansen, snarare än efter vinstutvecklingen. P/e - talet fokuserar ju enbart på vinstutvecklingen.


.


Det är ett sätt att värdera företaget efter vinst, inget annat. Typiska substansaktier däremot är fastighetsbolag som ofta uppvisar mycket höga p/e - tal, upp mot 30 till 40 är inte ovanligt, eftersom de inte är rörelsedrivande företag på samma sätt som ett tillverkande företag. Ett fastighetsbolag har sina huvudsakliga eller enda intäkter från hyror och fastighetsförsäljning medan den största kostnaden ofta är räntor på lånen. Ett fastighetsbolag värderas följaktligen mer efter substansen, och därmed blir ofta också p/e - talet högt. Ett sätt är därför att jämföra p/e - talet för ett företag med andra liknande företag i samma bransch för att få en uppfattning om värderingen. Den centrala i att bedöma ett företags p/e-tal ligger i att kunna göra en uppskattning av framtida vinsttillväxt. Först då kan man egentligen få en uppfattning om p/e - talet är rimligt eller inte.


.


P/s-tal: Price-sales-ratio Ett med p/e - talet mycket närbesläktat med begrepp är p/s - talet. P/s står för price-sales-ratio dvs. Aktiekursen ställs i förhållande till den fakturerande försäljningen, omsättningen i bolaget per aktie. Denna kvot anger hur mycket aktiemarknaden värderar en försäljningskrona till, istället för en vinstkrona som i p/e - talet. Ett lågt p/s - tal innebär att företagets försäljning värderas lågt, t.ex. att försäljningen sker med en låg vinstmarginal. Skulle marginalerna öka, finns det självfallet en stor potential för uppgång i aktiekursen. P/s- och p/e - talen är egentligen två sidor av samma mynt; vinsten är en funktion av omsättningen och vinstmarginalen (omsättningen * nettomarginalen).


.


P/s - talet torde i flesta fall vara ett betydligt stabilare mått än p/e - talet då omsättningen i de allra flesta fall borde vara mer stabil och lätt prognostiserad än vinstmarginalen. Man bör således leta efter aktier med låga p/s - tal där företaget kan ha goda utsikter att höja marginalen kan ske genom kostnadsreduceringar eller genom att öka förädlingsgraden på de produkter eller tjänster man säljer. P/s - talet används oftast för att hitta uppköpskandidater. Företag med låga p/s - tal anses av vissa ha större chans att förbättra sin lönsamhet eller att bli uppköpta.


.


PEG - tal En annan vinstmultipel är PEG - talet som visar relationen mellan P/e - tal och företagets vinsttillväxt. Multipeln får man genom dividera p/e - talet med företagets vinsttillväxt. Ett företag med 15 procents tillväxt och ett p/e - tal på 15 får därför ett PEG - tal på 1. En regel kan vara att undvika företag med PEG - tal över 1.5.

måndag 16 februari 2009

Peter Lynch

Peter Lynch ansvarade för fonden Magellan hos Fidelity mellan 1977 och 1990. Under denna tid steg fondens värde med mer än 2700 procent, motsvarar en årlig uppgång på nästan 30 procent. Lynchs idéer kan sammanfattas så här:

* Man ska sitta kvar med sina vinnaraktier och sälja förlustaktier.

* Fortsätter företaget att gå bra ska man sitta still och gärna dessutom öka innehavet. Hittar man bara ett par stycken sådana vinstaktier räcker det.

* ”På sikt finns ett hundra procentigt samband mellan vad som sker i företaget och vad som sker i företaget och vad som händer med aktien”

* Småsparare är bättre än proffsen på att hitta vinnaraktier och att man ska investera bara i det man känner till.

* Småsparare har bättre möjlighet än professionella förvaltare att hitta vinnaraktierna. Genom att observera sin omgivning kan de få en uppfattning om vilka företag som går bra. Man ska vara öppen och lyhörd för vad som händer i ens omgivning och närmiljö. Investera endast i vad du känner till.

* De bästa informationskällor är ditt jobb och dina intressen, från idrott till varuinköp. Din familj och dina vänner är en annan källa till information, liksom företagen i din hemstad. ”Om du har ögonen åtminstone halvöppna kan du upp täcka bra företag i din närhet långt innan de stora, långsamma institutionerna gör det.”

* Koncentrera dig i första hand på att leta efter rimligt värderade snabbväxande företag, i andra hand vändningsföretag och emellanåt företag med låg substansvärdering. ”Det enskilt allra bästa sättet att tjäna pengar på aktier är i små snabbväxande företag som varit lönsamma under några år och som bara fortsätter att växa.”

* Man ska försöka undvika cykliska företag, långsamt växande företag samt företag med låg soliditet och dåligt likviditet.

* Som en enkel tumregel säger han att när p/e - talet är lägre än tillväxten är det ofta ett fynd, om allt annat stämmer i företaget.

* Koncentrera dig på företag där vinsttillväxten är större än p/e - talet, till exempel ett företag som växer med 15 procent per år och som har ett p/e - tal på 12. Detta kallas även för ett företags PEG - tal.

* Koncentrera dig på företag med stark likviditet, det vill säga en stor kassa och ett positivt kassaflöde.

* När det gäller växande och snabbväxande företag, leta efter höga vinstmarginaler. När det gäller vändningsföretag, leta efter negativa vinstmarginaler med potential att öka kraftigt.

* Man ska koncentrera sig på enskilda företag och inte hur aktie marknaden som helhet ska uppföra sig.

* Växande företag bör sälja när PEG - talet ligger runt 1,2 till 1,4 eller tillväxten avtar. Snabbväxande företag bör säljas när förutsättningarna för fortsatt snabb tillväxt avtar eller försvinner eller när expansionen inte leder till ökade vinster.

* När PEG - talet hamnar runt 1,5 till 2.0 bör de säljas. Företag med låg substansvärdering, till exempel ett fastighetsbolag eller ett investmentbolag, säljs vid uppköp eller när tillgångarna tappar i värde.


Quotes

-"It's futile to predict the economy and interest rates."

-"You have plenty of time to identify and recognize exceptional companies."

-"Avoid long shots."

-"Good management is very important - buy good businesses."

-"Be flexible and humble, and learn from mistakes."

-"Before you make a purchase, you should be able to explain why you're buying."

-"There's always something to worry about."


Böcker för vidare läsning.

* One Up On Wall Street- Peter Lynch
* Beating The Street - Peter Lynch
* Learn To Earn - Peter Lynch

Andra intressanta länkar!

.
.