måndag 16 februari 2009

JEK & Substansvärde


Grundläggande aktievärdering - Nyckeltal:

Jag tror att det finns 2 olika sätt att värdera företag. Nyckeltal och finansiella värderingen och den andra är företagets kvalité och framtidsutsikter. Den första är ganska enkelt att lära sig och försöka använda i aktievärdering men den andra är mycket svårare och det krävs mer erfarenhet och kunskap inom de olika branscherna. Jag tänkte börja med att berätta lite mer om de vanligaste nyckeltalen som man brukar använda. Samtidigt får man inte glömma bort att det krävs en viss erfarenhet för att kunna använda rätt nyckeltal och värdering i rätt bransch och företag. Lite fingertoppskänsla med andra ord.


JEK: Justerat eget kapital


Lönsamma företag bör värderas högre än mindre lönsamma, en princip som är att förstå. Lönsamheten mäts i förhållande till kapitalet i företaget. Det kan vara tidigare års vinster och övervärden i placeringar som företaget har gjort. När man justerar för alla dessa övervärden får man fram det justerade egna kapitalet, ett mått som finns i de flesta affärstidningarnas börstabeller. Ofta fördelas detta kapital på alla aktier som finns i företaget och i börstabellerna finns angivet justerat eget kapital per aktie. Mot detta ställs vinsten per aktie där hela företagets vinst fördelat på samtliga aktier. Exp. Aktie.........Vinst/aktie.........JEK/Aktie........Avkastning/JEK Autoliv ............23.20.................166.........................14 % Electrolux.........13.20...................70..........................19 % Tidigare har vi berört aktieägarens avkastningskrav som långsiktigt har legat kring 9-10 % om året. Avkastningsmåttet ska användas med förnuft. Ett företag kan ha en tillfällig svacka i vinsten och redovisa en låg avkastning på JEK, i ett längre perspektiv kan avkastningen bli betydligt högre. Avkastning på JEK är en lämplig modell för att bedöma stora och stabila företag där utvecklingen lättare kan förutses. Med justerat eget kapital menar vi företagets eget beskattade kapital inklusive 72 % (vi räknar med 28 % företagsbeskattning) av de obeskattade reserver som finns i bolaget. Dividerar vi det justerade egna kapitalet med det totala antalet utestående aktier i bolaget får vi justerat eget kapital per aktie. För placeraren är detta ett mer jämförbart tal. Det är detta kapital som företagsledningen ska förränta till aktieägarna.Substansvärde


Om man till det justerade egna kapitalet lägger till 72 % av de övervärden som finns i fastighetsinnehav, börsportfölj, fartygsflotta etc. får man det s k substansvärdet. Med övervärde menar vi här marknadsvärdet minskar med det bokförda värdet (som ju ingår i tillgångarna och därmed i det egna kapitalet). Man ser ibland benämningen dold reserv i stället för övervärde. I litteraturen skiljer man inte alltid mellan substansvärde och justerat eget kapital. Detta bör man vara uppmärksam på då skillnaden i realiteten kan vara mycket stor. Att det förekommer så vitt skilda uppgifter på substansvärde beror på att det är svårt att åsätta tillgångarna ett relevant marknadsvärde. För det första saknar vissa företag substans i traditionell bemärkelse, exempelvis konsultföretag, tjänsteföretag, serviceföretag och kunskapsföretag. Man brukar säga att i de här företagen går balansräkningen hem klockan fem. Företag med traditionell substans är tillverkande företag med fordringar, varulager, maskiner och anläggningar, eller fastighetsbolag. För det andra, så är det avkastningen i företaget skall värderas till just en krona krävs det att avkastningen på denna krona motsvarar en marknadsmässig avkastning med hänsyn till risken som är förknippad med investeringen. Ju högre avkastningen är, desto högre brukar substansen värderas och tvärtom. Ingen investerare är intresserad av att köpa et substansvärde som inte ger en marknadsmässig avkastning, därför värderas substansen om, så att den faktiska avkastningen motsvarar en jämförbar marknadsränta. En annan viktig aspekt är värderingen av tillgångarna och skulderna. Det man bör vara uppmärksam på är om det finns dolda tillgångar eller undervärderade skulder. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan marknadsvärde och bokfört värde, eftersom tillgångarna värderas lågt och skulderna högt enligt försiktighetsprinciperna i revisionen. Företag med låg substansvärdering är nämligen klassiska uppköpskandidater.


.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar