tisdag 17 februari 2009

P/E-tal - P/G-tal - PEG-tal

P/e - tal: Price earnings ratio P/e - talet är ett av de vanligaste förekommande nyckeltalen. Det beror på att den är lätt att räkna fram och lätt att göra jämförelser med. För att räkna ut p/e - talet måste man veta vinsten per aktie. Den aktuella aktiekursen divideras med vinsten per aktie och ger då p/e - talet. Exp.

.Börskurs...................Vinst per aktie.............P/e - tal 100...................................20...................................5 100...................................10..................................10


.


En snabb vinsttillväxt motiverar ett högt p/e - tal. Ett normalt p/e - tal ligger mellan 10-15 men det skiljer sig stort mellan olika branscher. Ett p/e - tal på 10 betyder att man betalar 10 gånger årsvinsten för en aktie. Med annat ord du får dina pengar tillbaka på 10 år. När företagets vinster sjunker så sjunker p/e - talet. För en aktie i ett snabbväxande företag är därför aktieplacerarna villiga acceptera ett högre p/e - tal. Det finns en del uppenbara brister såsom att de vinster vi känner är historiska, och att innevarande års vinst är en prognos. Framtida vinster bygger på analyser och antaganden. Vidare tar vinstbegreppet inte hänsyn till orealiserad värdetillväxt i bolaget med stora realtillgångar, t.ex., ett fastighetsbolag. I dessa fall är p/e - talet till och med direkt olämpligt som analysinstrument. När man använder p/e - talet för att jämföra olika bolag måste det vara bolag i samma bransch. Det går inte jämföra ett läkemedelbolag med ett fastighetsbolag. Det är alltså den långsiktiga vinsttillväxten som styr dagens aktiekurs. En aktie med god vinsttillväxt och ett inte alltför högt p/e - tal kan vara en god långsiktigt aktieplacering. Om två aktier har samma p/e - tal ska man välja den som har den högsta vinsttillväxten. Fallhöjden på aktier på aktier med högt p/e - tal är oftast större. P/e - talet kan ge information om en aktie är undervärderad, övervärderad eller rimligt värderad. Nyckeltalet erhålls genom att aktiekursen divideras med vinsten per aktie.


.


Utgångspunkten är att ett lågt p/e - tal innebär principiellt sett låg värdering och ett högt p/e - tal en hög värdering. Men vad som är den gällande nivån förändras med konjunkturläget och den allmänna värderingen av aktier. Huvudsakligen har värderingen på börsen sett pendlat mellan genomsnittliga p/e - tal på 8 till 15, vilket skulle innebära att aktier med p/e - tal lägre än 8 är lågt värderade och aktier vars p/e - tal är högre än 15 är högre värderade. Olika slags företag har nämligen olika p/e - tal. Ett tillväxtföretag har nästan alltid ett mycket högre p/e - tal än ett moget företag eftersom förväntningar på vinsttillväxten motiverar ett högre p/e - tal. Ofta brukar dessutom p/e - talet vara högt i början på en högkonjunktur, eller till och med redan i slutet av en lågkonjunktur, eftersom marknaden diskonterar in de framtida vinstökningarna som automatiskt följer i en högkonjunktur. En av bristerna med p/e - talet är just att det baseras på den nuvarande vinstnivån, eller förra årets, medan det enda som egentligen är intressant är de kommande vinsterna. En annan brist är att det är svårt att dra några allmänna slutsatser av p/e - talet. Ofta är det nämligen så att det finns en anledning, mestadels en mycket bra anledning, till att ett p/e - tal är lågt, det vill säga vinsten förväntas falla. Så att bara köpa aktier med låga p/e - tal och sälja aktier med höga p/e - tal är följaktligen ingen bra strategi. Andra saker som påverkar synen på p/e - talet är om aktien huvudsakligen värderas efter sina nettotillgångar, det vill säga substansen, snarare än efter vinstutvecklingen. P/e - talet fokuserar ju enbart på vinstutvecklingen.


.


Det är ett sätt att värdera företaget efter vinst, inget annat. Typiska substansaktier däremot är fastighetsbolag som ofta uppvisar mycket höga p/e - tal, upp mot 30 till 40 är inte ovanligt, eftersom de inte är rörelsedrivande företag på samma sätt som ett tillverkande företag. Ett fastighetsbolag har sina huvudsakliga eller enda intäkter från hyror och fastighetsförsäljning medan den största kostnaden ofta är räntor på lånen. Ett fastighetsbolag värderas följaktligen mer efter substansen, och därmed blir ofta också p/e - talet högt. Ett sätt är därför att jämföra p/e - talet för ett företag med andra liknande företag i samma bransch för att få en uppfattning om värderingen. Den centrala i att bedöma ett företags p/e-tal ligger i att kunna göra en uppskattning av framtida vinsttillväxt. Först då kan man egentligen få en uppfattning om p/e - talet är rimligt eller inte.


.


P/s-tal: Price-sales-ratio Ett med p/e - talet mycket närbesläktat med begrepp är p/s - talet. P/s står för price-sales-ratio dvs. Aktiekursen ställs i förhållande till den fakturerande försäljningen, omsättningen i bolaget per aktie. Denna kvot anger hur mycket aktiemarknaden värderar en försäljningskrona till, istället för en vinstkrona som i p/e - talet. Ett lågt p/s - tal innebär att företagets försäljning värderas lågt, t.ex. att försäljningen sker med en låg vinstmarginal. Skulle marginalerna öka, finns det självfallet en stor potential för uppgång i aktiekursen. P/s- och p/e - talen är egentligen två sidor av samma mynt; vinsten är en funktion av omsättningen och vinstmarginalen (omsättningen * nettomarginalen).


.


P/s - talet torde i flesta fall vara ett betydligt stabilare mått än p/e - talet då omsättningen i de allra flesta fall borde vara mer stabil och lätt prognostiserad än vinstmarginalen. Man bör således leta efter aktier med låga p/s - tal där företaget kan ha goda utsikter att höja marginalen kan ske genom kostnadsreduceringar eller genom att öka förädlingsgraden på de produkter eller tjänster man säljer. P/s - talet används oftast för att hitta uppköpskandidater. Företag med låga p/s - tal anses av vissa ha större chans att förbättra sin lönsamhet eller att bli uppköpta.


.


PEG - tal En annan vinstmultipel är PEG - talet som visar relationen mellan P/e - tal och företagets vinsttillväxt. Multipeln får man genom dividera p/e - talet med företagets vinsttillväxt. Ett företag med 15 procents tillväxt och ett p/e - tal på 15 får därför ett PEG - tal på 1. En regel kan vara att undvika företag med PEG - tal över 1.5.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar