söndag 22 februari 2009

Soliditet & Lividitet

Soliditet

Soliditeten talar om hur välkonsoliderat ett företag är genom att ställa det egna kapitalet i relation till det totala kapitalet. En hög soliditet innebär att företaget har större möjligheter att klara av framtida förluster och en bättre handlingsfrihet inför framtida expansion. En låg soliditet innebär motsatsen. På grund av hävstångseffekten på det egna kapitalets avkastning vid belåning är det dock inte bra med alltför hög soliditet, eftersom avkastningen på det egna kapitalet blir lägre vid samma vinstnivå. Men det är alltid säkrare med bolag som har högre soliditet.

Soliditet är förhållandet mellan eget och lånat kapital. Det får vi fram genom att dividera det egna kapitalet med hela balansomslutningen (summan av skulder och eget kapital). En låg soliditet under 25 % antyder att företaget är känsligt för stora oväntade förluster. Ju mer eget kapital företaget har, desto starkare står företaget rycken om det plötsligt skulle bli dåliga tider. Om soliditeten är mycket hög 75 % så kan det antyda att företaget har för mycket eget kapital. Soliditet kallas ibland även för konsolideringsgrad, skuldsättningsgrad, belåningsgrad, kapitaltäckningsgrad eller solvens. Kravet på soliditet varierar mellan olika branscher och beror på graden av risk som förknippas med de skilda verksamheterna. En generellt låg soliditet gör det dock svårt att hålla en hög utdelningstillväxt.


Likviditet

Definieras på flera olika sätt. De likvida medlen är en samlad beteckning på de tillgångar som är kontanta eller som kan omsättas till kontanter omedelbart, det vill säga kassa, värdepapper och andra kortfristiga likvida placeringar. En tumregel säger att likviditeten, för att vara god, ska uppgå till 100 procent, dvs., omsättningstillgångarna bör vara minst lika stora som de kortfristiga skulderna. Med detta menas att företaget har tillräckligt med pengar för att kunna betala sina skulder.

Likviditet = Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder

Kassaflöde

Kassaflöde är ett nyckeltal som visar företagets flöde av likvida medel, det vill säga inbetalningar minus utbetalningar. Kassaflöde är ett viktigt nyckeltal eftersom det visar om företaget behöver låna pengar, oavsett om det går med vinst eller inte. Ett fastighetsbolag kan till exempel ha ett negativt kassaflöde, det vill säga att hyresintäkterna inte täcker räntor och amorteringar, samtidigt som företaget kan vara mycket lönsamt med en hög värdestegring på innehavet. En värdeökning som dock inte kan realiseras förrän en fastighet säljs, vilket alltså ger ett negativt kassaflöde som så småningom kommer att leda till ett finansieringsbehov.

1 kommentar:

  1. hej! vill tacka för en mycket pedagogisk blogg! Tack! Ett mycket bra ställe att friska upp FEK-kurserna som fallit i glömska =o)

    SvaraRadera