måndag 20 december 2010

Mid Cap-listan & BörsData-Blogg!

Nästa steg för Börsdata var att lansera Mid Cap och det känns bra att den är klar just nu. Samtidigt jobbar vi med att göra klart Small Cap och det kan ta lite längre tid med tanke på att listan innehåller nästan dubbel så många bolag som Mid Cap och nästan tre gånger så många som Large Cap.

Fast det som är intressant är att Small Cap innehåller många spännande småbolag och den snabba översikten på börsdata kommer att göra det lättare att hitta en del intressanta bolag.

Blogg- BörsData
Vi har också lanserat en blogg-sida för börsdata. Där har ni möjlighet att följa med direkt i vad som händer och möjlighet att också bevaka via RSS om ni vill.

Liten justering i Vinsten för Kvartals & Rullande 12-mån.

Tidigare:

Klicka För Större Bild


Nu:

Klicka För Större Bild


Det gör att det blir lättare att se enskilda kvartalsresultat och samtidigt kunna se utvecklingen för rullande 12-mån. Sen finns det en del bolag som har lämnar sina kvartalsrapporter senare på året och det gör att i början kan det se lite konstigt ut för vissa bolag men det kommer att justeras efterhand när vi forsätter med uppdateringarna.

Några intressanta bolag som har stabil utdelningstillväxt i Mid Cap!
-Avanza
-Betsson
-
Beijer
-Clas Ohlson
-Indutrade
-Nibe
-Peab
-
Skistar
-Sweco
-
Säki
-ÅFGOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Önskar - BörsData Crew!

torsdag 9 december 2010

Investeringssparkonto – Skatten blir 1,08 %

Det var inga stora nyheter precis! Slutsatsen är att den årliga avgiften höjs som tidigare sagts, vilket är aldrig positivt. Det som är intressant att veta det blir exakt samma som KF:s skattesats när de ska ändra KF till den nya förslaget. Det gör att det blir ett bättre alternativ med den nya investeringssparkonto när man får fördelar som tex: .

-Direktägande
-Avdrag för Utländsk Utdelningsskatt
-Kvittningsbart för räntekostnader
-Derivat handel

En kort sammanfattning över förslaget:

-Skatten blir högre med 0,3 % enheter än den vanliga KF

-KF:s beskattning blir det samma som den nya förslag och därmed inga stora skillnader förutom direktägande och andra fördelar som nämns längre ner.
.
-Skatten räknas på fast datum för Statslåneräntan och är inte ett årsgenomsnittlig som varit tidigare.
.
-Värdet för tillgångarna på kontot för beskattning ska beräknas vid 4 olika tidpunkter under året.
.
- Det verkar inte som att det finns möjligethet att flytta innehav som aktier och fonder från traditionell sparform utan att beskatta.

-Utdelningsskatten är samma som KF.

-Fast möjlighet att göra avdrag för utländska Utdelningsskatt

-Möjligheten till Kvittning för räntekostnader
.
-Det verkar som att möjligt att handla med derivat i den nya systemet finns.

Här har ni mer detaljerad info:
-Skatten
-Direktägande
-KF:s beskattning ändras
-Skatteplanering försvåras
-Utdelningsskatten
-Utdelningskatten för utländska innehav
-Handel med Derivat

Så här står det i den nya spar alternativet om beräkningen av skattesatsen!

”Kapitalunderlaget multipliceras med en räntefaktor. Räntefaktorn beräknas som statslåneräntan den 30 november året före med tillägg av 0,75 procentenheter. Den summa som då kommer fram kallas schablonintäkt och beskattas med 30 procent”

Det betyder att räntesatsen blir:

Statslåneräntan för 2010:….........2,84 %
Beräkningstillägg:……………….0,75 %
Kapitalbeskattning……………..30 %

2,84 % + 0,75 % * 0,3 = 1,08 %

Det betyder att skattesatsen blir högre med ca 0,3 procentenheter än den vanliga kapitalförsäkring som idag motsvarar:

Statslåneräntan * 0,27 %

2,84 % * 0,27 =
0,77 %

Jämförelse med KF!
Kapitalförsäkring………….0,77%
Investeringssparkonto…......1,08 %

Det är lite bättre än den tidigare prognosen om 1,2 % skattesats eller man kan också säga att den är ca 0,30 % högre än dagens KF, vilket föregående prognos skulle det motsvara ca 0,4-0,5 % enheter större.

Om vi skulle anta en statslåneränta på 5 % i värsta fall så skulle det bli:

5 % + 0,75 % * 0,3 =
1,73 %

Vilket betyder att avkastningen måste ligga över ca: 5,7 % eller att en direktavkastning på ca 5-6 % skulle täcka den årliga avgiften. Men ska man vara rationell så bör man räkna både delarna:

-Genomsnittlig direktavkastning på
..….3 %
-Lägsta Årlig tillväxt på
………….……3-4 %

Så det är ändå inte så svårt för att det skulle löna sig med Investeringssparkonto om till och med statslåneräntan går upp till ca 5 %.

Till frågan vad blir den största skillnaden mellan KF och det nya alternativet så var svaret:

Den nya föreslagna sparformen är inte någon försäkring och instrumenten som förvaras på kontot ägs direkt i stället för av ett försäkringsbolag. Investeringssparkontot kan tillhandahållas av kreditinstitut och värdepappersbolag, men inte av försäkringsbolag. Kapitalförsäkringarna beskattas enligt avkastningsskattelagen medan kontot beskattas enligt inkomstskattelagen.

Det står också så här:

Ett investeringssparkonto föreslås vara en schablonbeskattad sparform, vilket betyder att skatten inte baseras på den faktiska avkastningen utan på en förväntad genomsnittlig avkastning, precis som för kapital- och pensionsförsäkringar. Schablonskatten tas ut oavsett om värdet på investeringssparkontot ökar eller minskar. Men förslaget som nu remitterats innebär att viss hänsyn tas till att värdet minskas. Detta eftersom kapitalunderlaget baseras på värdet på tillgångarna på kontot vid fyra olika tidpunkter under året. Därmed minskar underlaget om tillgångarna minskar i värde.

Kapitalförsäkringar ska beskattas som Investeringssparkonto!

För att beskattningen av kapitalförsäkringarna ska vara neutral i förhållande till investeringssparkonto föreslås några förändringar i beskattningen av sådana försäkringar. Kapitalunderlaget ska på motsvarande sätt som för investeringssparkonto multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret med tillägg av 0,75 procentenheter. Resultatet ska beskattas med 30 procent i stället för som tidigare 27 procent.

Den andra förändringen – Täppa till Kryphålet!

Dessutom kommer ett kryphål i den nuvarande modellen för beräkning av skatt på kapitalförsäkring att täppas till. Förslaget innebär att det inte längre ska vara möjligt att slippa avkastningsskatten genom att sälja försäkringen vid årsskiftet och efter årsskiftet köpa tillbaka den. Kryphålet täpps igen genom att betalda premier ska beaktas när kapitalunderlaget beräknas (hela värdet av premier som har betalats under första halvåret och hälften av värdet av premier som har betalats under det andra halvåret).

Hur blir det med utdelningar?
Det blir det samma som den vanliga KF!

Ränta, utdelning och annan avkastning på tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto ska inte tas upp särskilt utan omfattas av den schablonmässigt beräknade avkastningen.

Skatt på utländska utdelningar!

Förslag: Innehavare av investeringssparkonto ska ges avräkning för utländsk skatt som innehavaren betalat och som är hänförlig till intäkter på kontot. Överskjutande avräkningsbar utländsk skatt får avräknas vid senare års taxering i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 17 § avräkningslagen om ett tillgängligt avräkningsutrymme då finns.

Hur är det med derivat handel?

Ett investeringssparkonto föreslås vara en sparform inom vilken kontoinnehavaren ska kunna spara såväl finansiella instrument som kontanta medel. Termen finansiella instrument definieras i 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, förkortad VML, och omfattar bl.a. aktier i aktiebolag, obligationer och fondandelar. Invester-ingssparkonto är tänkt som en alternativ sparform till andra former av sparande i finansiella instrument../

…./nödvändigt att begränsa det slag av finansiella instrument som får förvaras på ett investeringssparkonto. De tillgångar som i princip utan begränsningar får förvaras på ett investeringssparkonto benämns investeringstillgångar. Finansiella instrument som inte är investerings-tillgångar benämns otillåtna tillgångar. Dessa föreslås endast få förvaras på kontot under en begränsad tid.

Det är inte otänkbart att finansiella instrument som inte är delägarrätter eller fordringsrätter kan förvaras på ett investeringssparkonto. Till exem-pel skulle råvaruterminer och råvaruoptioner som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europe-iska ekonomiska samarbetsområdet kunna förvaras på ett investerings-sparkonto. Nämnda finansiella instrument omfattas inte av termerna delägarrätt eller fordringsrätt. Trots detta kan genomsnittsmetoden i 48 kap. 7 § IL vara tillämplig vid beräkningen av kapitalvinsten på sådana tillgångar. Tillämpningsområdet för genomsnittsmetoden utvid-gas nämligen genom 52 kap. 3 § IL, som anger att kapitalvinsten för andra tillgångar än personliga tillgångar ska beräknas med tillämpning av genomsnittsmetoden, om de är en del av ett samlat innehav av tillgångar med enhetligt värde.

Här har ni mer information om förslaget:

-Liknande Sammanfattning av Cornucopia
-Schablonbeskattat Investeringssparkonto
-Frågor och Svar

onsdag 8 december 2010

Peter Norman – Investeringssparkonto; Direktsändning

Det verkar som att namnet för den nya investeringsformen heter Investeringssparkonto och inte Investeringskontot, som jag har skrivet tidigare.

Såg att Cornucopia hade skrivet ett inlägg om pressinbjudan där Peter Norman presenterar ny sparform. Det blir spännande att se vad finansmarknadsministern har att säga om den nya sparformen. I det tidigare inlägget hade jag många frågor och funderingar. Jag hoppas på mer detaljerad information om hur de har tänkt sig.

Så här står det:
Efter regeringssammanträdet imorgon, torsdagen den 9 december, presenterar finansmarknadsminister Peter Norman den nya sparformen investeringssparkonto på en pressträff. Det nya sättet att beskatta värdepapper syftar till att göra det enklare att spara i aktier och fonder.

Det finns också en direktsändning – WebbTV kl: 11.00 och det står också att videosändningen kommer att vara möjligt att se i efterhand.

måndag 6 december 2010

Den överdrivna kritiken för Investeringskontot!

Det har varit mycket kritik mot nya förslaget, fast i vissa fall kan man tycka det är lite överdrivet. Det brukar vara så när det handlar om nya beskattningsformer. Därför tycker jag att nu behövs det ett inlägg som lyfter fram både för- och nackdelarna med det nya förslaget.

Namnet!
Kanske den löjligaste kritiken handlar om att det hade varit bättre eller enklare för allmänheten om den istället kallades för Allemanskonto eller Spardepå! Ärligt talat så tycker jag att investeringskontot låter bra. Om jag skulle önska ett namn så skulle välja namnet ”utdelningskonto eller varför inte 4020-kontot” :) Skämt åsido! Men de som väljer att ha Investeringskontot i framtiden kommer att inse att utdelningarna kommer bli ännu viktigare. Oavsett vad du tycker om utdelningar så kommer de i större sträckning täcka den årliga avgiften.

Den årliga skatten - förmögenhetsbeskattning!
Det låter rätt så irriterade att behöva betala skatt årligen när man varken har vinst eller tänker investera långsiktigt. Det har också kallats för en ny variant av förmögenhetsbeskattning. Men man måste jämföra med fördelarna och det beror mycket på vilken investeringsstrategi och vad är för slags investering man har. Så det finns både för- och nackdelar som jag ska prata lite mer om senare.

Kommer drabba fondsparare hårt!
Det är faktiskt en mer befogad kritik eftersom det kommer bli en slags ”dubbel-avgift” först fondernas avgifter + sen den årliga avgiften vilket betyder att fondsparare i värsta fall kan få betala mellan 3 - 4 % årligen. Ta till exempel en tillväxtfond i kina:

HQ Kinafond – Haft en ålig avkastning på ca 12 % senaste 5 åren.
Årlig avgift:……….…..1,9 %
Nya KF avgift………..1,2 %
Årlig avkastning:….......12 %
Kvar till spararna:......8,9 %

Någon skulle säkert säga att 8.9 % är ganska bra avkastning ändå. Visst, men tänk också på att man tar betydligt större risker när man investerar i Kina. Skulle man tex: köpa en tråkig och stabil portfölj med utdelningsaktier så borde man utan svårigheter kunna få en total årligavkastning på ca 8-9%:
Aktiekursutveckling…………….5-6 %
Utdelningar & Återinvestering…..2-3 %

Och få nästan samma resultat som HQ-Kina - fond efter avgifter men till ett mycket lägre risktagande.

En annan jämförelse – samma HQ Kina fond!
Sparat kapital år 1……..…..100 000 kr
Utveckling efter år 5….........151 000 kr
Total avgift under 5 år....…20 000 kr

Här ser man klart och tydligt att man som fondsparare har förlorat 20 000 i avgifter bara under 5 år och det gör det inte lika självklart att spara i fonder när man ska behöva betala ännu en årlig avgift. Ränte-på-ränte effekten kommer göra att avgifterna kommer öka i takt med portföljvärdet ökar. Det liknar lite bankernas populära bondfångeri ”Fond-i-Fond” där man betalar dubbla avgifter. Risken är stor att det blir en mycket dålig affär efter 30-40 års sparande. Jag kan också tänka mig att det finns många som redan har en vanlig KF + tillväxtfonder som tex: Kina.

Om det nya systemet införs så måste fonderna förmodligen sänka sina avgifter. Det kan blir också en bättre utveckling för direktägande i aktier istället för fondsparande när fler och fler börjar inse fördelarna.

Om vi återgår till Investeringskontot!
Nu verkar det som att det nya alternativet kommer bli verkligenhet från den 1 januari 2012. I själva verket är inte så mycket som är nytt i det nya förslaget om man jämför med dagens Kapitalförsäkring. Det som är nytt är att:

-Man blir direktägare till sina aktier själv vilket är inte möjligt i en vanlig KF där Försäkringsbolaget står som ägare.

Varför införa det nya investeringskontot när det redan finns KF?

Direktägande!
Jo! En anledning har varit att den tidigare finansmarknadsministerns Mats Odell ville förenkla sparformen genom att slopa vinstskatt och krångliga deklarationer samtidigt som dagens ägar-problem bara växer. Det gör att stora Kaptialförsäkringar som Nordnet och Avanza äger allt större andelar av tex: de mindre bolagen vilket försvårar det direkta ägandet. Det är ingen bra långsiktig utveckling. Tex: Veckans Affärer skriver att Avanzas Portföljvärde, dvs Avanza som står som ägare har ökat från:

2005……146 miljoner
2009……2,4 Miljarder
(Vilket borde vara en ännu större siffra efter uppgången )

Insider!
Samtidigt finns det möjlighet för insideraffärer när man kan undgå anmälningsplikten genom att handla via KF. Vilket har varit ett stort problem den senaste tiden när intresset för sparformen har ökat kraftigt.

Skatteplanering!
Man kunnat undgå beskattning av KF när man kunnat ta ut stor del av pengarna från kontot innan slutet av året. Därför diskuteras också att skatten kan tas ut en gång per kvartal istället för en gång per år vilket innebär att det inte kommer att bli lika lönsamt att skatteplanera.

Skatteinkomster!
Sen finns det självklart andra stora fördelar för regeringen när de kan få jämnare skatteinkomster. Snacka om stabila inkomster varje kvartal oavsett om börsen stiger eller inte. Sen kan det också bli högre skatt och det nämns att den kan hamna på 1,2 procent årligen i jämförelse man med KF som ligger på mellan 0,75 – 0,8 procent. Skatten för KF bestäms genom skattesatsen 27 % * genomsnittlig statslåneränta (föregående års).

Man måste också ta hänsyn till helheten
Det går att skriva mycket om för- och nackdelar men jag väljer att skriva det jag anser är de viktigaste punkterna. Vill ni läsa mer om detaljerade beräkningar om Kapitalförsäkring så kan läsa gamla inlägg om ämnet.

Fördelar med det nya förslaget:

Slippa deklarera
Det första är självklart att slippa deklarationen vilket brukar vara ett ångestmoment varje år. Enligt skatteverket så brukar 1/3 göra fel vid aktiedeklarationerna vilket kanske inte är så konstigt när det handlar om, splitt, nyemissioner, inlösen osv.

Utdelningar
Den andra fördelen som många inte inser är att utdelning i många fall täcker KF-avgiften. Detta beror också på hur stor är:
-Årliga avgiften
-Direktavkastning för portföljen
En enkelt mått är att en direktavkastning på 3 % täcker en avgift för 1 %.

Avkastning
Om utdelningarna täcker avgiften så kan den årliga kursutvecklingen täcka resten och förhoppningsvis generera högre avkastning än om ni hade ett vanligt konto. Samma sak här om den årliga avkastningen via aktiekursen är högre än 5-6 % så tjänar man på att ha det nya investeringskontot så länge avgiften ligger på ca 1 - 1,2 % utan att vara beroende av utdelningarna.

Återbäring av Utländskbeskattning
Utdelningsåterbäring för utländska aktier kan bli möjligt när man själv står som ägare.

Nackdelarna
-Inget bra alternativ för de som inte har utdelningsaktier och värst är det för de som sparar i fonder.

-Ingen flytträtt – Det vill säga att kunna fritt flytta nuvarande kontoinnehav till det nya systemet utan behöva betala vinstskatt.

-Kan bli en högre årlig avgift än dagens Kapitalförsäkringar, vilket är en stor nackdel för dem som redan är nöjda med nuvarande KF.

-Sen undrar man också hur detta kommer att påverka kapitalförsäkringen? Kommer den vanliga KF finnas kvar? Eftersom det är meningslöst att byta till det vanliga Investeringskontot när man har lägre avgifter i KF.

Kanske avgiften för KF kommer höjas till samma nivå eller också kommer KF att helt ersättas med Investeringskontot. Hur som helst så måste det ändå finnas det vanliga alternativet för de som inte är intresserad av KF och som förlorar på den årliga avgiften. Som sagt, det är mycket kvar innan vi vet exakt hur den nya sparformen kommer att se ut och hur mycket det kommer att kosta! Att den årliga avgiften inte går över 1-1,5 % är viktigt om den ska vara attraktiv.

Det bästa hade varit:

Konto utan avgifter & vinstskatt!
Där man fritt skulle kunna byta, sälja, köpa, aktier, fonder, derivat osv utan att behöva betala årlig skatt. Dessutom slippa deklarera eller betala vinstskatt när man gör transaktioner så länge pengarna finns kvar i kontot. Den slutliga skatten skulle i så fall tas när man tar ut pengar från aktiekontot.

onsdag 1 december 2010

Warren Buffett var ekonomisk oberoende redan 25

Många känner till redan att Warren Buffett startade sin förmögenhet i samband med partnerskapet och senare Berkshire Hathaway. Men det är inte många som vet att han redan var ekonomisk oberoende innan han började med Partnerskapet 1956 när han var 25 år.

Nu när jag har läst klart boken The Snowball Warren Buffett and the business of life av Alice Schroeder så börjar jag få bättre insikt både i Warren Buffetts investeringsstrategi och hans privata liv. Det som är mest fascinerade är att han redan som barn, 6-7 år gammal, var intresserat av börsen.
.
Så här ser hans tidiga karriär ut när han blev ekonomisk oberoende redan som 25 åring.

År 6-7
-Tidigt var han intresserat av att samla, räkna och memorera. Han samlade frimärken, läskkapsyler och han gillade också att läsa mycket.

-Som 6 åring köpte han tuggummi från sin farfars butik och sålde i grannområdet genom att knacka dörr. För varje bunt tuggummi han sålde så tjänade han ”2 Cent”.

-På samma sätt började han också sälja 6-pack Coca-cola och sålde vidare för att tjäna 20 % på affären. Dessutom sålde han också tidningar och magasin. Vid den tiden började han också bära en pengaväxlare på bältet. Det gjorde att han kände sig som en professionell försäljare.

- Han önskade sig boken, ”Townsend´s Bond Salesmanship ” till julklapp. Det var hans favoritbok om obligationer.

År 8
-Fick han följa med till sin fars kontor. Hans far var börsmäklare och att följa med till hans arbete gav Warren Buffett en tidig kunskap om börsen. Där fick han läsa böcker om aktieinvesteringar och affärstidningar. Han fick också prova på att skriva senaste aktiekurserna på tavlan.

År 10
-På hans födelsedagspresent valde han att besöka:
*Scott Stamp And Coin Company (Sålde Frimärken)
*Lionel Trian Company ( Tillverkade modelltåg)
*New York Stock Exchange

-En dag lyckades han hitta boken ”One Thousand Ways to Make $1.000” med olika idéer om hur man skulle kunna tjäna pengar på ett enkelt sätt. Där upptäckte han också entreprenörskap och ränta-på-ränta effekten som han förstod skulle innebära att hans pengar kunde arbeta för honom.

År 11
-Förmögenhet = 120 dollar ( ca 11 000 kronor, dagens värde )

-Vid 11 deklarerade han att han kommer att bli miljonär vid 30.

År 12
-Han köpte aktier för första gången tillsammans med sin syster, 3 aktier i Cities Service Preferred för $ 38. Senare gick kursen ner till $ 27 och när aktien gick upp till $ 40 så sålde han och tjänade $ 5 dollar på affären. Till slut gick aktiekursen upp till $ 202. Warren lärde sig från sitt första misstag på börsen.

-Han jobbade bland annat som Caddie och Tidningsbud. Till största delen jobbade han som tidningsbud där han också tjänade mest.

År 14
-Förmögenhet = 1 000 dollar ( ca 90 000 kronor, dagens värde )

-Han skickade in sin första skattedeklaration och betalade 7 dollar i skatt.

År 15
-Förmögenhet = 2 000 dollar. ( ca 180 000 kronor, dagens värde )

-Buffett köpte 40 hektar gård för 1200 dollar och arrenderade marken till en bonde som han sen delade vinsten. Detta var något som han gillade eftersom det var någon annan som fick göra det grova jobbet och han använde bara sitt kapital. Senare sålde han farmen mycket dyrare när han började med aktieinvesteringar.
.
-Under samma tid startade han flera olika verksamheter.

År 17
-Tillsammans med en kompis köpte han ett gammalt flipperspel för 25 dollar och placerade detta i en frisörsalong. Vinsterna delades med frisören och den första vinsten blev 25 dollar och de köpte ett nytt flipperspel. Till slut lyckas de investera i 7 olika flippermaskiner och tjänade upp till 40 dollar i veckan.
.
-På samma sätt köpte han en gammal Rolls Royce för 350 dollar och hyrde sedan ut den för 35 dollar per dag.

År 19
Förmögenhet = 5000 dollar ( ca 360 000 kronor, dagens värde )

År 20
-Han började läsa i Columbia under Benjamin Graham, och där kom han också i kontakt med GEICO. Han sålde hela aktieportföljen och köpte Geico för allting, efter att han träffat bolagets vice ordförande.

År 21
-Förmögenhet = 9804 dollar ( ca 700 000 kronor, dagens värde )

-Återvände till Omaha och jobbade som mäklare hos sin far. Där lyckades han öka pengarna från $ 9804 till $ 19 738.

-Han lånade också 5 000 dollar från Omaha Nationalbank när han insåg att det fanns många fler affärsmöjligheter.

År 23
-Förmögenhet = 19 000 dollar ( ca 1,4 miljoner kronor, dagens värde )

-Började jobba hos Graham och investerade samtidigt sina egna pengar. Där gjorde han en del mycket lönsamma affärer när han fick bra idéer från jobbet. Samtidigt använde han sig av ”Modeys Manuell” ett stort slags uppslagsverk för bolagsinfo för att hitta lågvärderade bolag, dvs Grahams klassiska Net/Nets där bolagets Intrinsic Value var mycket högre än försäljningspriset. I bara två smarta aktieaffärer lyckades han generera 33 000 dollar. Några exempel på undervärderade bolag han lyckades hitta är:
*En investering på 15 dollar som han senare lyckades sälja för 85 dollar.
* Ett annat exempel är att han köpte aktier för ca 30 dollar och sedan fick en utdelning på 50 dollar.

År 25
-Förmögenhet = 174 000 dollar ( ca 10 miljoner kronor, dagens värde )

-Warren återvänder till Omaha när Graham slutar och hans kapital växer till 174 000 dollar. Då tycker han att pengarna räcker för att familjen ska leva på kapitalet. Familjen hade en levnadskostnad på 12 000 dollar, vilket var mindre än 7 % av Buffetts förmögenhet. Samtidigt kunde pengarna fortfarande växa.

Det vill säga, Warren Buffett var ekonomisk oberoende redan när han var 25 år.

Det som är ännu mer intressant är att han själv bara har lade in 100 dollar i hans partnerskap 1956. Resten av pengarna, 105 000 dollar, kom från vänner och bekanta. Med tiden började han få mer och mer kapital att förvalta. Hans arvode var 25 % av den vinst som var över 6 %. Det är alltså tack vare hävstången från andras pengar och hans enorma skicklighet som han kunde få sin ”Snowball”. Under 1956 och 1969 lyckades han generera en årlig avkastning på 29,5 %. 1965 var det totala värdet av portföljen 20 Miljoner dollar.

Några funderingar:

Högavkastning
Om man kollar på de första investeringarna han gjorde under tiden när han var mellan 20-25 år så lyckades han generera en årlig avkastning på över 60 %. Det är en fantastisk prestation.

Få men stora affärer
Det som man märker snabbt i boken är att han har många gånger valt att investera i enskilda bolag med hela sitt kapital. Jag fick också känslan av att han inte gjorde mer än 4-5 affärer/år. Kanske till och med ännu färre och ändå lyckades han generera så hög avkastning utan att förlora så mycket.

Grahams strateg fast ändå inte
En annan sak som är unik är att han lärde sig från Graham att hitta undervärderade bolag men samtidigt följde han ändå sina egna regler när han istället för att diversifiera valde att köpa enstaka aktier åt gången.

Andra kontroversiella saker
I boken får man också reda på att han har lånade 5 000 dollar när han var 21 och det var ändå nästan 50 % av hans förmögenhet på den tiden. Det känns lite konstigt när han idag avråder från belåning.

Det är lite samma sak när det gäller hans affärer i olika derivat och arbitrage. Vi får inte heller glömma att det är tack vare hans tidigare investeringar i försäkringsbolag och framför allt i Geico som genererade bra ”flot” (”kassaflöde”) som han senare förvaltade på ett utmärkt sätt. Så det är inte bara hans långsiktiga investeringar i tex: Cola-Cola och Gillette som gjorde att han lyckades så bra.

Hur som helst så är det ändå roligt att veta att han var ekonomiskt oberoende redan vid 25. Jag tror många investerare skulle önska samma sak! Eller vad säger ni?

lördag 27 november 2010

So you think you can trade? Och lite annat!

En bra dokumentär för dem som funderar på att börja/prova ”trada”. Som jag har sagt tidigare har jag inget emot de som vill och är duktig på trading. Jag vill bara visa hur tufft och svårt det är i verkligheten framförallt för de som är nybörjare. Det är också därför jag rekommenderar att ni börjar med långsiktig investering istället.

Om ni fortfarande vill börja trada så kom ihåg det här;

Det tar minst några år (Själv skulle säga 3-4 år) och kostar mycket pengar innan man börjar lär sig trada från alla sina tidigare misstag. Kom ihåg också att 90-95 % förlorar i tradingbranschen.

Stora delar av den finansiella branschen är duktiga på att "marknadsföra" kortsiktig handel eftersom det är lönsammare på grund av stora courtageintäkter. Det är också lättare att sälja och marknadsföra eftersom det är häftigare och lockar fler som vill tjäna stort på kort tid med små medel. Titta bara på vilka annonser som dominerar på olika aktie- och investeringssidor. Olika Internetmäklare med valuta-, råvaru-, index- och CFD produkter med häftiga tradingapplikationer. Sen finns det en annan undergrupp av annonser från banker och fonder.

De främsta svårigheterna inom trading är:

Det ser mycket lättare ut än det är!
Många som funderar på att börja trada och nybörjare kan lätt tro att det inte verkar vara så svårt att tjäna 30-50% eller mer per år. Men då bortser man från alla förlustaffärer och stora courtagekostnader i samband med trading. Det kan lätt sluta med förlust i totaltresultatet eftersom det inte är så svårt att generera stora förlustaffärer gång på gång. Lägger man också till courtagekostnaderna så förstår man att man måste generera mycket mer än 30-50% bara för att täcka förlusterna bara för att gå plus minus noll.

Det är lätt att fastna i TA!
Och tro att det är nyckeln till framgångsrik trading när man också tror att man kan förutse marknadsrörelserna med avancerade teknisk analys. Men det är Riskhantering och Money Management som är viktigare egenskaper och tyvärr så tror många att det är räcker långt bara man vet när man ska ta sina stopp-och-loss. Jag kan bara säga att konceptet Money management är mycket större än så.

Tradingpsykologi!
Den viktigaste egenskapen som inte tas hänsyn till. Om man skulle estimera hur viktig den är så skulle man kunna dela tradingen i olika kategorier och psykologi skulle motsvara:
Tradingpsykologi:…….…..50 %
Money Management:….....40 %
Teknisk Analys
:………......10 %
Men många som börjar med trading lägger 90 % av tiden på teknisk analys och kanske 10 % på riskhantering och förmodligen ingenting på att lära tradingpsykologi. Sedan måste jag också nämna att med tradingpsykologi menar jag att kunna lära sig att hantera när det går dåligt, kunna ha självdisciplin och kunna följa sin egen plan/strategi. Med andra ord jag menar inte att man ska kunna tolka hur marknaden ska röra sig dvs flockbeteende, vilken kan misstolkas när man pratar om tradingpsykologi och behavioral finance.

Floored – En dokumentär om floortraders I Chicago!
Floortraders eller med andra ord ”Pittraders” kallas de som handlar på ”golvet” som håller på bli utkonkurrerat av datorer. Det är kanske lite annorlunda än att sitta framför datorn och går inte att jämföra men det är fortfarande samma psykologiska problem och svårigheter.


.Här finns hela dokumentären – Floored!

Million Dollar Traders – 18 delar:
En brittisk serie om trading fast den är inte lika seriös!

-Hela serien - Million Dollar Traders!

Lite roligare saker:
Aktiesparnas Stora aktie- och energidagen I Falköping, där man får lyssna på Eolus, Vindkraftbolag och mycket om andra energibolag!

Andra Webb-sändningar från Stora Aktiekvällar.
-
Stora Aktie- och Fonddagen i Göteborg
-Stora Aktie- och Fondagen i Malmö

Annat intressant:
-En gästartikel från mig om utdelningar

Missa inte heller att läsa finanstankars om Företagsvärdering:
-Resultaträkning
-Utdelningar
-Balansräkningen – Del 1
-Balansräkningen – Del 2
-Kassaflöden – FCF och DCF!

söndag 21 november 2010

F Wall Street: - Enkel Guide till Fritt Kassaflöde & Owner Earnings

Tänkte tipsa om en annan bra bok. Det är många som har läst om Warren Buffett och kan lite om hans strategi och investeringsfilosofi kring långsiktig värdeinvestering, ” Circle of competency, wide moat, margin of safety”, osv.

Men samtidigt är det inte många som känner till eller verkligen kan räkna fram vad bolaget har för så kallad intrincis value. Det finns fortfarande för få böcker som handlar om:
-Intrinsic Value
-Free Cash Flow
-Owner Earnings

Dessa koncept är fortfarande några av de viktigaste av de som Warren Buffett har använt sig av vid bolagsvärdering. Det som saknas är en bok med mer enkla tips på hur man ska använda dessa principer när man ska värdera utan att man är redovisningsekonom.

Jag har faktiskt börjat läsa en mycket bra bok med dålig titel. Den beskriver metoderna Fritt kassaflöde och Owner Earnings på ett enkelt sätt fast den är på engelska. Bokens titel känns inte lika seriös när den börjar med ett stort ”F” före Wall Street. Det är en av anledningarna till att jag inte köpt boken tidigare fast jag har hört talas om den. Boken heter: FWallstreet – Joe Ponzio´s no-nonsense approach to value investing for the rest of us.
.
Det är faktiskt en bloggare som har skrivit boken och enligt honom så var han mäklare på en stor Wall Street bank och han valde att lämna 2002 för att starta eget. Anledningen till han lämnade Wall Street var, enligt honom själv, att han tröttnade på hur finansbranschen är präglad av girighet och deras fokus på försäljning snarare än på att identifiera goda investeringsmöjligheter för bättre avkastning. Så med andra ord, han väljer att starta eget och marknadsför sin egen firma genom sin blogg och boken. Det låter inte direkt trovärdigt när han väljer att göra det under IT-Kraschen.

Fritt Kassaflöde & Owner Earnings
Men hur som helst, om jag ska vara ärlig så tycker att han ändå har försökt förklara begreppen så enkelt så möjligt. Det gör att boken är bra för nybörjare som inte kan så mycket om de olika begreppen, eftersom det inte är lätt när man inte läst om dem tidigare. Samtidigt har han en del bra exempel med beräkningar i boken som är en fördel. Sen har han också lyckats förklara den stora skillnaden mellan vinst och fritt kassaflöde. Jag tror fortfarande att kassaflödesanalyser brukar vara det sista många investerare kollar på, eller förmodligen aldrig

Enronskandalen
Ett roligt exempel som han ger i boken är Enron som var ett amerikanskt energibolag (En av de största i världen på sin tid ) som gick i konkurs 2001.

Enronskandalen är en känd bokförings- och korruptionshärva. I hans exempel i boken ser man verkligen skillnaden mellan redovisad vinst och Owner Earnings under 1997 och 2000 precis innan konkursen.

Klicka för Större Bild

Man ser tydligt hur aktiekursen följer den kraftiga vinsttillväxten under 1998-2000. Det beror förmodligen också på IT-yran när nästan allting gick upp. Men man ser också hur bolaget kapitalinvesteringar i form av Capex är högre än redovisade vinsten och den verkliga ”ÄgarvinstenOwner Earnings som inte följer utvecklingen.

Jag skulle säga att dessa koncept är några av de mest viktigaste för långsiktiga investerare. Men ni måste inte köpa boken utan räcker med en enkel google-sökning på ordet Fritt kassaflöde, Free Cash flow eller Owner Earnings skulle ni ha tillgång mycket information helt gratis men det är mer tidkrävande och mestadels på engelska.

Det enklaste sättet lära sig konceptet Owner Earnings är att först känna till vad Fritt Kassaflöde betyder och hur man räknar fram det: Några tidigare artiklar om FCF och Owner Earnings!
-10års fritt kassaflöde & Owner Earnings
-Utdelningen kommer ifrån kassaflödet!
-Owner Earnings – Värdeinvesterarens ryggrad?
-Owner Earnings
-Företagsvärdering – Begreppen Owner Earnings

Free Cash Flow – Filmklipp!
Kanske inte den mest pedagogiska filmen men man får liten uppfattning hur man ska räkna fram fritt kassaflöde!
FCFF = Fritt kassaflöde för företaget
FCFE = Fritt kassaflöde för Aktieägare
Upplägget kommer ifrån en Kassaflödesanalys i en vanlig årsredovisning fast den en GAAP-redovining, - Generally Accepted Accounting Principles och i sverige använder vi IFRS - International Financial Reporting Standards. Så det är lite skillnad på upplägget men det är fortfarande samma koncept.

torsdag 18 november 2010

Ekonomisk Krasch, Depression & Peak Oil

Det är inget vidare roligt samtalsämne för oss långsiktiga investerare. Fast det är ändå ofrånkomligt att tänka vilka konsekvenser det kommer bli för världsekonomin och välfärden som är så beroende av billig olja. Kan man diskutera om Peak Oil utan att spekulera för mycket vad det kan innebära om oljepriset?

Ibland känns det lite oseriös när det skrivs mycket om ”världens undergång” är nära och samtidigt finns det också de som är ”allt för positiva” för framtidens oändliga tillväxt möjligheter utan att ta hänsyn till framtida begränsade olje- och andra viktiga resurser. Spontant så tycker jag att det är svårt att veta hur allvarligt det kommer att bli när det finns så många olika spekulationer om framtiden. Det handlar framför allt om:
-När kommer oljan på allvar påverka världsekonomin?
-Hur snabb kan vi anpassa oss mot minskade oljekällor?
-Hur mycket av vår levnadsstandard kan vi bibehålla "livet efter oljan"?

Jag har sett att Defensiven, Cornucopia och Stockman samt en del läsare har diskutera om Peak Oil och senaste dokumentärer om oljans framtid och konsekvenser. Här är den senaste SVT-dokumentären, Vetenskapens Värld, om Peak Oil. Ingen nytt precis och det finns många liknande dokumentärer.


Naturen Resurser Sinar – Klicka för att se:
Det finns också en annan dokumentär i SVT om vilka lösningar som det finns när det gäller förnybar energi.

Ställ Om – Klicka för att se:

Mer allvarlig och skrämmande dokumentär om Peak Oil på 6 delar:


Här finns den andra delarna:
-Del-2
-Del-3
-Del-4
-Del-5
-Del-6

Hur ska man agera som investerare där man vill ha en långsiktig investering horisont?

Olika lösningar för att skydda sig från Peak Oil!
1-Oljeaktier
2-Aktier inom förnybar energi
3- Kraftproducenter
4-Andra bolag som kan gynnas

1-Oljaaktier eller oljerelaterade investeringar!
Med tanke på att de flesta oljeaktier har instabil lönsamhet och tillväxt, som tex:
-
Lundin Petroleum
-Alliance Oil
Så känns det som en ganska osäker och riskfylld investering. Till och med om oljepriset går upp så är det inte säkert att aktie eller bolagets vinster följer utvecklingen. Sen tror jag också att för eller senare kommer bolagets oljakällor och produktionskapacitet minska med tiden. Fast en av största anledningen till att jag har valt bort oljeaktier är att jag kan väldigt lite om dem och samtidigt känns det också ganska ointressant som långsiktig investeringsalternativ.

När det gäller någon slags strukturerad produkt som följer Olje-Index så har jag ingen bra koll. Jag vet inte heller om det finns någon bra och enkel instrument. Det jag känner till är CFD och Oljeterminer men är kanske inte de bästa för en långsiktig investering.

2-Aktier inom förnybar energi.
Det hade varit drömmen om man hade lyckas hitta bra företag inom Vindkraft eller solceller. Idag är det dålig lönsamhet på branschen och jättar som tex: Vestas Wind eller REC har det svårt. Kanske blir de lönsamma i framtiden? Samtidigt har de fallit kraftigt så kanske kan vara intressant att kolla på. Men det en intressant aktör som heter Eolus Vind som har en viss lönsamhet men har inte kollat vidare. RIK & GOD – En bra blogg om
etiska investeringar och kring förnybar energi!

3-Kraftbolag
Jag tror inte jag behöver säga mycket tanke på att jag har skrivet en del om E.ON och Fortum som kan gynnas av höga energipriser och dessutom Fortum som är en utmärkt miljövänlig investeringsalternativ. Det finns också Norska kraftbolaget Hafslund som är ren fast har haft högre värdering tidigare.

4-Andra bolag som gynnas.
Det första jag tänker på är Warren Buffett två intressanta köp:
- Burlington: Järnvägsjätten i USA som kan gynnas av högre oljepris.
- BYD: kinesiska
tillverkare av elbilar.


Andra bolag kan tex vara!
-Skistar
-Kabe
när mer och mer väljer att stanna och semestra i Sverige pga dyrare flygresor!

Hur tänker du när du investerar? Tar du hänsyn till Peak Oil?

Den andra frågan vilka bra investeringar finns det om man vill säkra portföljen? Eller ska man göra det enklaste genom att köpa Oljebolag?

Kom gärna med idéer och förslag om möjliga investeringsalternativ!Slutligen en lång skrämmande dokumentär som heter ”HOME” om framtidens stora problem, vilket visar att det är inte bara Peak Oil utan att det är också andra tuffa utmaningar som:
-Befolkningstillväxt
-Begränsade naturresurser
-Klimat hotet

söndag 14 november 2010

Investera som mästarna - från Aktiestinsen till Soros!

Så heter titeln till den nya boken från Jonas Bernhardsson. Det låter hur intressant som helst. För er som inte känner till honom så är han författaren till den kända boken Tradingguiden, en bra nybörjarbok.
.
Så här står det lite kort om den nya boken:

"Lär dig vad de stora mästarna har gemensamt. Hur de arbetar, lever, tänker och investerar. Välkommen att stifta bekantskap med några av de största placerarna genom tiderna. Jonas Bernhardsson guidar dig bland sjutton utvalda, starka personligheter och deras investeringsstilar. Du får i boken träffa kända och okända börsprofiler som under en lång tid utmärkt sig på börsen - antingen genom att de har lyckats exceptionellt bra - eller också misslyckats kapitalt. Finns det några gemensamma drag mellan dessa så olika investerare?
Vad skiljer deras placeringsstrategier åt?
.
Vi har alla mycket att lära av dem som har lyckats före oss - och misslyckats. Boken är en unik sammanfattning av de tankar, värderingar och principer som vägleder världens bästa investerare. Warren Buffett brukar säga att han är »85 procent Graham och 15 procent Fisher«. Ta reda på vem som är din förebild!


Det verkar inte som att det går att köpa den ännu och det står inte heller mer om boken och vilka de 17 investerare som är med är men jag kan se att:
-Jesse Livermore
-Warren Buffett
-George Soros
-Aktiestinsen

Är på framsidan. Jag kan gissa de andra profilerna kan bl.a. vara.
-Philip A Fisher
-Benjamin Graham
-Peter Lynch
-John Templeton
-Kristoffer Stensrud
-T. Rowe Price

Hoppas att det står mycket mer i boken. Verkar som att julafton kommer tidigt för oss som är investeringsnördar. Jag skulle tro att den här boken kan vara bättre än Per Börjessons – Warren Buffett. Om ni inte kan vänta tills boken kommer ut så finns det en del bra artiklar från författaren högt upp i min egen samling av ”Aktieskolan”.torsdag 11 november 2010

Är AstraZeneca Köpvärd?

Det har varit mycket diskussioner kring AstraZeneca den senaste tiden och det är därför jag har funderat på att försöka göra en enklare analys av bolaget.

Först! Jag tror att det behövs en tydlighet kring AZN:s utdelning och direktavkastning. Eftersom bolaget delar ut i dollar och två gånger per år i olika belopp så blir det lätt att det blir fel när direktavkastningen ska räknas. En enkel översikt över utdelningen i år.

Klicka för Större Bild
Värdering
Aktiekursen har varit en besvikelse under senaste 10 åren men det betyder också att det är lägre värdering än 2000/2001. Det som är intressant är att aktien värderas lågt i jämförelse med andra. AstraZeneca har ett P/E på 8,7 och en direktavkastning på ca 5 %.

Klicka för Större Bild

Vinst- och Utdelningstillväxt
En 5 % direktavkastning är rätt mycket när utdelningsandelen ligger på 44 % vilket är lika med en E/P11 %. Det som är ännu mer intressant är bolagets stabila vinst- och utdelningstillväxt. Under 10 år har AZN haft en årlig tillväxt på:

Vinsttillväxt……….……11 %
Utdelningstillväxt:…..…..10 %

Klicka för Större Bild

Omsättningstillväxt
Fast samtidigt har omsättningstillväxten varit lägre. Den är så låg som 3 %. När man kollar på utvecklingen på försäljningsmarginalerna under samma tid så förstår man att en stor del av tillväxten för AZN kommer från högre lönsamhet.

Omsättningstillväxt…….…..3,2 %
Bruttomarginalstillväxt……..1,6 %
Rörelsemarginalstillväxt……4,8 %
Vinstmarginalstillväxt………6,1 %

Klicka för Större Bild

Marginaler
Det som är ännu mer imponerade är de höga marginalerna som AZN har haft under så lång tid.

…………..….….2009….…..Snitt 10år
Bruttomarginal…...82 %……….77 %
Rörelsemarginal….35 %…….….26 %
Vinstmarginal…….23 %…….…18 %

Klicka för Större Bild

AZN brukade kallas för en tillväxtaktie fast idag är det snarare ett bolag med hög lönsamhet med en medioker tillväxt. För att få en uppfattning om hur höga marginalerna är så man kan jämföra med H&M:

………………….….AZN…….…H&M
Bruttomarginal……….82 %……….52 %
Rörelsemarginal……...32 %……….18 %
Vinstmarginal ………..23 %……....14 %

Så med andra ord; AZN:s vinst kan gå ner kraftigt pga sämre marginaler. Det skulle räcka med något eller kombination av tex:
- Lägre försäljning
- Lägre priser på grund av tuffare konkurrens
- Högre forsknings & Utvecklingskostnader.
- Osv.

Återköp av egna aktier
Det finns också en annan bra förklaring till den höga vinst- och utdelningstillväxten och det är Återköp av egna aktier. AZN har totalt genomfört nästan lika stora återköp av egna aktier som deras totala utdelningar under senaste 10 åren. Nu med facit i hand så har AZN gjort de största återköpen när aktiekursen var som högst över 400 kr under 2006 och 2007. Ännu ett bra argument för varför återköp inte är den bästa lösningen. Det finns också en stor risk att återköpen är kopplade till bonus- och belöningssystem.

Klicka för Större Bild

Avkastning EK & TK
När man kollar på AZN:s avkastning på EK & TK så är det inga stora konstigheter. AZN ger till och med en bra avkastning på totalt kapital med en ganska låg soliditet.

Avkastning EK…..36 %
Avkastning TK…..14 %
Soliditet………….38 %

Nettoskuld / Soliditet
När man däremot kollar på skulderna så har de ökat kraftigt framför allt under 2007. Soliditeten har gått ner från 52 % till 32 % under 2007/2008. Däremot så är nettoskulden fortfarande liten. Det är knappt 7 % av de totala skulderna.

Klicka för Större Bild

Tillgångar
AZN:s tillgångar består till största delen av Immateriella tillgångar och goodwill. Det är också tillgångar som Produkt- och distributionsrättigheter och utveckling och forskningskostnader och patent. Kurs/EK ligger på ca 3. Tar man bort Goodwill och immateriella tillgångar blir det negativt bokvärde. Fast man ska helst inte ta bort Immateriella tillgångar och då hamnar Kurs / ( EK – Goodwill ) på ca 6.

Klicka för Större Bild

Fritt Kassaflöde - %
Det är bättre att kolla på avkastningen och kassaflödet. AZN har ett stabilt fritt kassaflöde där snittet för 10 år ligger på ca 5 % i snitt. Det är framförallt de sista 5 åren som kassaflödet har varit starkt. Under 2007 har AZN förvärvat affärsrörelse som har påverkat både fritt kassaflöde och marginalerna.

Klicka för Större Bild

Så till den viktiga frågan är AstraZeneca köpvärd till dagens låga värdering om man kollar senaste Vinst, Utdelning och Fritt kassaflöde?

För att svara på den frågan så tror jag att man måste bortse från framtida tillväxtmöjligheter för AZN och försöka att enbart kolla på hur stabil och uthållig framtida försäljning och vinst är . Detta eftersom bara om AZN skulle kunna lyckas bibehålla samma vinstnivå så är bolaget köpvärt. Inget snack om saken. Det är en:
-Utdelning…………..5 %
-E/P ( Vinst/Kurs)….11 %
- Fritt Kassaflöde…..15 %

Det betyder att AstraZeneca skulle växa med ca 10 % genom tex:
-Återköp
-Bra investeringar
-Utdelning (där aktieägaren själv väljer att återinvestera)

Men tyvärr så är AZNs framtid långt ifrån säker!
Det är framför att 3 saker som gör att AZN kan få stora problem i framtiden.

1-Många viktiga patent och rättigheter som snart löper ut.

2- Större konkurrens och framför allt kring generiska läkemedel som är en billigare kopia av originalet i samband med att patent löper ut.

3- Större Utveckling och forskningskostnader i framtiden när AZN måste ständigt utveckla nya läkemedel. Det påverkar förmodligen också bolagets distribution och marknadsföringskostnader som är de största kostnaderna idag.

Jag har nu försökt att få en bra översikt över:

1- ”När och Vilka viktiga patent” som löper ut!
2-Hur stor andel av den totala försäljningen?

En översikt på vilka läkemedel och när det löper ut!

Klicka för Större Bild

Hur stor är omfattningen av den totala omsättningen!


Redan nästa år 2012 kommer det omfatta 27 %. Om 4 år, dvs 2015 kommer mer än 50 % infattas av patent som löper ut som omfattar den totala omsättningen idag.

Så här står det i årsredovisningen om problemet:

Vi uppskattar att mer än hälften av våra nuvarande intäkter de kommande åren riskerar att förloras genom det vanliga för loppet då patent och ensamrätter som skyddar våra produkter löper ut.

Denna förlust av immateriella rättigheter är ofrånkomligt i vår bransch. Den sker naturligt som en del av cykeln för innovation, tillväxt och förnyelse. – Källa Årsredovisning 2009

Detaljerad info om Läkemedel och Patent som löper ut!

Den andra frågan blir hur mycket kan det verkligen påverka när ett patent löper ut. Det är tveksamt att försäljningen minskar kraftigt. Däremot är det mer sannolikhet att den kommer att påverka i mindre utsträckning fast under en lägre tid.

Men tyvärr så krävs inte allt för stora försäljningsminskning för att AZN:s vinst ska falla kraftigt. En 10 – 20 % omsättningsnedgång kan påverka 40-50 % av slutliga vinsten. Det är därför AZN har gjort stora besparingar genom omstruktureringar och kommer fortsätta.

Andra problem: Citat - Årsredovisning 2009"

-"Den nuvarande globala ekonomiska nedgången ökar kostnadspressen på de som betalar för sjukvården och på de patienter som betalar direkt för hela, eller betydande delar av, läkemedels-kostnaden. Utmaningen för den forskningsbaserade Läkemedelsindustrin är att hantera denna prispress på produkterna och samtidigt fortsätta att investera i forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av nya läkemedel".

-"Myndighetskrav - Läkemedelsindustrin är en av de mest reglerade branscherna..../ /....Numera kräver registreringsmyndigheterna mer läkerhetsinformation före ett godkännande än tidigare. Detta har lett till en förändring i utvecklingsprogrammen och ett behov av ytterligare resurser för att genomföra dem."

-"Konkurrens - Våra främsta konkurrenter är andra forskningsinriktade läkemedelsföretag som marknadsför innovativa, patentskyddade receptbelagda läkemedel. Konkurrens kommer även från olika samarbeten mellan traditionella läkemedelsföretag och mindre bioteknik- och vaccinföretag. Generiska versioner av läkemedel som inte längre har patentskydd konkurrerar också på marknaden. Tillverkarna av generiska läkemedel prissätter dem till en väsentligt lägre nivå än likvärdiga originalläkemedel. Detta beror till stor del på att tillverkare av generiska läkemedel inte investerar lika mycket i FoU eller marknadsutveckling som forskningsbaserade läkemedelsföretag, och därför inte behöver få tillbaka dessa investeringar."

-Besparingar - Vi har gjort goda framsteg vad gäller att implementera tidigare tillkännagivna omstruktureringsprogram. Det har innefattat en minskning med 12 600 tjänster. Detta har lett till årliga besparingar på 1,6 miljarder USD till slutet av 2009, vilket kommer att öka till cirka 2,4 miljarder USD vid slutet av 2010. Nästa omstruktureringsfas, som innefattar slutförandet av tidigare påbörjade program, ytterligare initiativ inom varuförsörjning samt marknadsföring och administration, liksom FoU-initiativ, kommer att resultera i ytterligare beräknade årliga besparingar på 1,9 miljarder USD vid slutet av 2014.

Slutcitat - Årsredovisning 2009”


Samtidigt måste vi också ta hänsyn till att AZN inte är ett litet bolag. Idag finns AstraZeneca i fler än 100 länder och har ca 63 000 medarbetare varav 11 600 arbetar med forskning och utveckling. De största områden för AZN:s läkemedel är i storleksordning:
-Hjärta/kärl
-Mage/tarm
-Infektion och Övrigt
-Neurovetenskap
-Cancer
-Andningsvägar och Inflammation

AZN:s framtida möjligheter finns tillväxtmarknaderna som står för 85 % av världens befolkning samtidigt som de bara motsvarar 16 % av läkemedelsmarknaden.

Klicka för Större Bild

Några prognoser för vinstutvecklingen från ”finansbranschen”
2010 – 2011 – 2012 (USD)
6,72 – 6,19 – 5,93
6,17 – 6,57 – 6,41

Dessutom ska man inte glömma att AZN har en del nya läkemedel och patentansökningar kontinuerligt.

Klicka för Större Bild

Men det är ingen lätt process att utveckla nya läkemedel. Här kan ni läsa mer detaljerad kring hela processen från forskning till produktion och försäljning.! Källa Årsredovisning 2009!
-Del 1-1
-Del 1-2
-Del 2-1
-Del-2-2

Så slutligen handlar det om en viktig fråga!. Hur kommer AZN klara av att fortsätta utveckla framgångsrika läkemedel?

Till och med om jag skulle försöka ta reda på mer om problem/lösningen under flera veckor så tror jag inte att jag skulle komma till en bra slutsats om AZN framtida vinstutveckling. Det är väl därför Warren Buffett kallar det för ”Circle Of Competence”.

-AZN - Bördata
-Årsredovisning 2009

söndag 7 november 2010

Hur går med utdelningsstrategin för 4020?

Efter jag har nu kollat på lite hur stora utdelningarna kan bli nästa år så har jag funderat på hur utdelningsstrategin, 40procent 20år, har gått hittills. Samtidigt är jag lite intresserad av att kunna bevaka och se utvecklingen i fortsättningen. För er som inte vet vad 40procent 20år innebär så kan jag säga att det handlar om att lyckas få en årlig direktavkastning på 40 % efter 20 år.

Yield On Cost
För att kunna förklara det lättare så använder jag uttrycket ”Yield On Cost”. Det handlar om direktavkastningen på den investeringen man har gjort i början och det är inte lika med den marknadsmässiga direktavkastningen. Ett exempel:

Investering år 1:...............100 000 kr
Direktavkastning år 1:......4 %
Utdelning år 10:..............15 000 kr
Yield On Cost:................15 %

Det vill säga utdelningen på 4 000 kr (direktavkastning 4 %) har växt till 15 000 kr år 10 och det är 15 % direktavkastning (Yield On Cost) på investeringen som gjordes år 1.

Ett litet problem med beräkningen!
40procent 20år är baserad på att man gör en engångsinvestering och sedan återinvesterar utdelningarna kontinuerligt. Då är tanken att man ska lyckas investera i 4 % direktavkastning i början och samtidigt få en utdelningstillväxt på 10 % / årligen. Genom att återinvestera utdelningarna som ger en högre tillväxt på 2,5 % (baserad på 4 % direktavkastning) så skulle man få en totaltillväxt på 12,5 % och efter 20 år så hamnar direktavkastningen på ca 40 %. Men jag har valt att lägga till nytt sparande varje månad vilket gör det svårare att räkna på den exakta utvecklingsutvecklingen. Därför har jag delat upp utvecklingsberäkningen på 2 delar:

1- Tillväxt från utdelningar
2- Tillväxt från Sparande

Tillväxt från utdelningarna
Jag har börjat med utdelningsinvesteringen i början av 2008. Sämste tänkbara tillfället men lyckades ändå klara mig hyfsat bra tack vare att jag sparare mindre och regelbundet vilket gjorde att jag också lyckades få billiga värderingar i slutet 2008 och i början av 2009 när jag hade pengar kvar att investera. Samtidigt hjälpte det mycket att ha en stor andel av portföljen i H&M och några stabila USA-aktier. Den årliga utdelningstillväxten från utdelningarna har varit:

2009:……-10 %
2010:……..5 %
2011p*:.…13 %


Tillväxt från Sparande
Samtidigt har regelbundet sparande under tiden påverkat portföljens utdelningstillväxt mest. Vilket kanske inte är så konstigt. Men man ser att den påverkan minskar varje år i samband med att portföljen växer. I fortsättningen kommer utdelningstillväxten vara viktigare och på sikt kommer också återinvesteringarna kompensera förlusten nytt sparande men det tar tid innan man når dit.

2009:….…34 %
2010:….…28 %
2011p*:.....13 %


Den totala utdelningstillväxten – 100 %
För nästa års prognoser kommer den totala utdelningstillväxten hamna över 100 % vilket låter väldigt mycket men det är inte lika imponerande när stor andel av tillväxten kommer ifrån sparande. Sen motsvarar återinvestering av utdelningarna liten del också.
Det som är intressant är utvecklingen på Yield On Cost som enbart är baserad på investeringen i början och tillväxten från utdelningar som hamnar på ca 6 % och det är en bra start efter 2-3 år.


Utdelningarna som kassaflöde – Total utdelning ca 16 %!
Man ska heller inte glömma de utdelningar man har fått hittills. Det är inte bara utdelningarna som växer på sikt utan också den totala summan av utdelningar man får i portföljen. Om jag summerar Yield On Cost senaste 2 åren + prognosen för nästa år så har jag fått ca 16 % utdelningar baserat på investeringen från första året. Däremot om jag räknar med den totala investeringen/sparande så är det ca 9 %, vilket är inte så dåligt heller när man lägger på ökningen på portföljvärdet.

För de som är pessimistiska för framtiden!
Om vi till och med antar att den framtida tillväxten kommer vara sämre än den historiska så kommer utdelningen ändå spela en stor roll för en långsiktig värdeökning.

Om vi antar att utdelningstillväxten i snitt kommer vara 6-7 %. Historisk har den varit ca 9-10 %. Samtidigt om man lyckas få en högre direktavkastning på 5 % och väljer att återinvestera utdelningarna så kan man ändå lyckas få en total utdelningstillväxt på nästan ca 10 % / årligen. ( men för att det ska vara verklighet så måste det vara ett stabilt företag med stabila vinster och kassaflöde och som klarar öka sina priser lika med eller högre än inflationen på sikt och samtidigt ha en lagom tillväxt)

Utdelningstillväxt:………7 %
Återinvestering:………...3 %
Totalt årlig tillväxt…...10 %

Få tillbaka investeringen på 10 år
Om vi då antar en direktavkastning på 5 % och en årlig utdelningstillväxt 10 % så kommer man nästan få tillbaka sin investering efter 10 år i form av utdelningar. Så här ser de olika tidsintervallen:

Den totala utdelningsflöde!
År 10:…..100 %
År: 20:….320 %
År 30:…..910 %
År 40:…..ni förstår tanken med ränta-på-ränta!

Det betyder att man skulle kunna få nästan 910 000 kr i totala utdelningar under 30 år om man investerade 100 000 kr med en 7 % Utdelningstillväxt + Återinvestering.

Ökande Utdelningsflöde utan eller lägre tillväxt!
Ni som tycker bloggaren, Cornucopia, har rätt med uttrycket "Evig tillväxt i en ändlig värld?” så kan ni vara lugna eftersom man kan ändå få en någorlunda bra utdelningstillväxt om man lyckas få hög direktavkastning som kompenserar utdelningstillväxten genom återinvestering.

Om vi teoretiskt säger att man lyckas hitta ett bolag med 10 % direktavkastning så skulle utdelningen i princip växa lika mycket årligen om man återinvesterar den. Sen gäller det att utdelningen inte sänks. Att hitta en sådan stabil och lågvärderad aktie är mer eller mindre omöjligt i verkligheten fast man hittar olika varianter av liknande bolag. Som tex: en stabil direktavkastning på 7% skulle kompensera om utdelningstillväxten var så liten som 3 % årligen.

Direktavkastning %....Utdelningstillväxt %

1…….................................…...9
2 …….................................…..8
3…….................................…...7
4….................................……...6
5………....................................5
6……........................................4
7……...................................….3
8……...................................´…2
9……...................................….1
10……......................................0

Men tyvärr det inte så lätt med hög direktavkastningsstrategi som ni har redan säkert märkt. Så det gäller att man fokuserar på mer värdeinvestering som jag har skrivit om tidigare, för att kunna förbättra möjligheten att hitta kvalitetsbolag som passar för en långsiktig utdelningsinvestering.

Diagrammet som ALLTID går upp!
Slutligen ett trevligt diagram som visar den totala utdelningsutvecklingen, där varje punkt motsvarar en ny utdelning som trillar in. Det bästa är att utdelningarna kommer in när de ska oavsett om man bevakar börsen eller inte!

Klicka för Större Bild