torsdag 7 januari 2010

2.Ledning eller management kriterier

Buffett säger att han bara köper aktier i företag som har en ledning som har ärliga och kompetenta chefer han jag kan beundra och lita på. Han vill inte äga i företag som leds av chefer som saknar beundransvärda kvaliteter oavsett hur attraktiv affären är ur andra aspekter. Tre egenskaper är det speciellt som Buffett letar efter.

.
1. Att ledningen är rationell
2. Att ledningen är öppen och uppriktig mot aktieägarna
3. Att ledningen har integritet att motstå att följa med strömmen


( institutionell imperativ, hittar ingen bra översättning).
Buffett menar att den bästa företagsledaren tänker som en investerare, lever och arbetar med ett ägarperspektiv för ögonen.

.
Är ledningen rationell
Att vara rationell handlar i detta sammanhang om hur kapital används. Det finns två alternativa användningssätt när det finns pengar över. Man kan reinvestera i rörelsen eller så kan man återbörda kapital till ägarna. Vad som är rätt är en logisk och rationell process. Om det intjänade kapitalet kan användas i rörelsen och ge en högre avkastning än stadsobligationer så är det rationellt att återinvestera medel i verksamheten. Att göra det motsatta är irrationellt men ändå mycket vanligt.

När ett företag genererar dålig eller medelmåttig avkastning men har ett stort kassaflödes överskott finns följande alternativ:

.
· Det kan fortsätta reinvestera i den egna verksamheten men därmed förstöra friska pengar.
· Kan köpa tillväxt
· Kan återlämna pengarna till ägarna

.
Det är i denna situation menar Buffett som det visar sig om ledningen är rationell eller inte. Om företaget fortsätter att reinvestera i den egna rörelsen trots att avkastningen inte är bra så tenderar ledningen att samtidigt lova mycket om framtiden. Detta beteende leder till att kassan blir en passiv eller destruktiv resurs och det kommer att återspegla sig i aktiekursens utveckling över tiden. Det är också en situation som kommer att dra åt sig företagspirater som vill åt kassaflödet. När denna situation uppstår kommer ledningen desperat att försvara sig genom att köpa tillväxt.

.
Buffett är skeptiskt hållen till företag som köper sig tillväxt. Han menar att tillväxten ofta kommer till ett för högt pris och att integrationsproblemen underskattas och ofta blir svårare och därmed dyrare än man tänkt. Detta drabbar så klart aktieägaren. Buffett menar att ledningen måste vara rationell om man är i situationen att ha ett högt kassaflöde. Kan man inte visa att återinvesteringar i verksamhen är lönsam så måste man släppa pengarna till aktieägarna. Här finns det två alternativa vägar.

.
1. Att höja utdelningen
2. Att återköpa aktier


Med utdelningspengarna i handen har aktieägaren möjligheten att se sig om efter högre avkastning någon annanstans. På ytan är det verka som en bra ide. Därför ser många en hög och växande avkastning som ett tecken på att företaget går bra. Buffett menar att detta är bara sant om investeraren kan få mer avkastning någon annanstans än om pengarna hade återinvesterats i företaget.

.
Buffets eget bolag Berkshire Hathaway har inte betalat någon utdelning till aktieägarna utan kunnat hitta högavkastande användning för pengarna och därmed skapat värde som visat sig i stigande aktiekurs. Det är den ultimata tilliten från aktieägarna när ledningen får återinvestera alla pengar i rörelsen.

.
När ledningen väljer att återköpa aktier menar Buffett att vinsten är dubbel: Om ledningen köper när aktien kostar 50 kr medan ägarevärderingen pekar på 100kr så tjänar aktieägaren 50kr. För var krona spenderad får man värdet 2 kronor. Samtidig så minskar antalet utstående aktier. Det är till stort gagn för återstående aktieägare. Att företaget köper aktier i det egna bolaget visar också deras tillit till vad som de själva kan skapa. Vilket väl kan leda till att marknaden stärker sitt förtroende för aktien.

.
Är ledningen öppen och uppriktig mot aktieägarna
Buffett menar att all viktig information om verksamheten skall redovisas öppet och uppriktigt. Oavsett om det behövs enligt gällande redovisningsregler eller inte. Rapporteringen skall innehålla all sådan information som aktieägaren kan ha nytta av för att bedöma om hans placering är rationell eller inte. Buffett menar att följande tre punkter bör var med och vara tydliga:

.
· Hur mycket är företaget värt
· Hur troligt är det att företaget kan leva upp till förväntningarna i framtiden
· Hur bra har ledningen skött sig utifrån de förutsättningar som finns


Buffett menar att det är värt respekt när ledare öppet erkänner misstag som gjorts för han menar att det är dessa ledare som troligast kommer att åtgärda sina misstag. Att erkänna fel innebär att man kan rätta till dem.
Har ledningen integritet att motstå att följa med strömmen (institutionell imperativ, hittar inget bra ord att översätta med).

Om det är så att allokering av kapital är så enkel och logisk hur kommer det sig då att kapital används så orationellt? Buffett kallar förklaringen för ”the institutionell imperativ” – den lämmelliknande tendensen att management följer beteendet hos andra ledare i näringslivet, hur korkat, dumt eller irrationellt beteendet än är.
Buffett menar att det institutionella imperativet är skyldig till flera allvarliga men generande vanliga tillstånd.

.
1. Organisationen vägrar att ändra sin inriktning
2. Det finns en tillänglig tids resurs i företaget, denna fyller så att säga sig själv med projekt och nyttjande av budgetmedel. Utan att någon självkritik mot vad man egentligen gör och skapar finns.
3. Trupperna eller organisationen lyder snällt minsta vink från ledningen och fyller i ledarens önskan om strategiska planer och detaljerade kalkyler som stödjer ledaren vilja. Även om ledningen beter sig orationellt.
4. Det konkurrenter gör ute i marknaden efterapas utan närmare kritisk granskning.

.
Buffett har tre förklaringar till varför det blir på detta sätt.

.
1. Ledningen kan inte hålla tillbaka sina behov av aktivitet.
2. Ledningen jämför olika nyckeltal med andra i branschen och med andra utanför branschen och det leder osvikligt till hyperaktivitet.
3. De flesta management team har en övertro på sin egen förmåga.

.
Ett annat vanligt problem är bristande förmåga att allokera resurser rationellt. En ledare blir ofta ledare för han har visat sig duktig inom administration, teknik, marknad eller produktion. Bara för att han varit skicklig inom ett eller flera av dessa områden så betyder inte det att han behöver vara en rationell kapital allokerare. Han blir istället utlämnad åt andra för att få hjälp, det kan vara konsulter, investment banker eller interna experter. Har kommer det ”institutionella imperativet” återigen in i verkligheten. Buffett menar att frågar VD:n inåt efter en vinstkalkyl och företaget har en kalkylränta på 10 % så kommer kalkylen in på 11%.

.
Under en föreläsning tog Buffett upp 37st investment banker som gått i putten. Trots att dessa företag var fulla med välutbildade individer som strävade mot framgång för sig själv och sitt företag, så går företaget i putten. Buffetts förklaring till detta är ”mindless imitations of the peers”. Om jag försöker översätta det så får det bli – ett blint härmande av dem man jämför sig med. Sålunda inget som är unikt, genuint fyllt och av integritet. Buffett höjer också ett varnande finger för optionsprogram. Det finns för många exempel på där ledare lämnat bolag i dåligt skick men med mycken egen vinning och det är osmakligt ur ett kapital och aktieägarperspektiv. I Buffetts bolag skriver man hellre ut en check till den som skall belönas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar