torsdag 7 januari 2010

3.Finansiella kriterier

· Fokusera på räntabiliteten på eget kapital, inte på intjäning per aktie.
.
· Kalkylera på ”ägarvinst” (owner earnings) för att få en uppfattning om värdet

.
· Hitta företag med hög vinstmarginal

.
· För var krona (retained=kvarhållen) i ökat aktiekapital, har företaget skapat åtminstone en krona i marknadsvärde.

.

Fokusera på räntabiliteten på eget kapital, inte på vinst per aktie.
Buffett menar att det är ofta en rökridå när företag ökar sin intjäning per aktie samtidigt som man ökar sin kapitalbas. Det gör att intjäning per aktie är ett dåligt mått på om en placering är bra eller dålig.
.
Definition
Eget kapital är skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder.
.
Tillgångar = Skulder + Eget kapital.
.
Dessa tre fundamenta är det som styr företagets balansräkning.

Definition
Räntabilitet är företagets vinst (efter skatt) i förhållande till substansvärdet.
Nyckeltalet visar vilken avkastning som aktieägarna får på sitt kapital (substansvärdet). En aktieägare har alternativa möjligheter att placera kapitalet. I dagsläget (2005) kan man placera på penningmarknaden och få en riskfri ränta på 3-4 procent. En aktieägare vill inte ha lägre avkastning på kapital placerat i ett företag, tvärtom vill han/hon utöver den riskfria avkastningen ha ersättning för den risk som finns i ett företag. Ett vanligt påslag för risk (riskpremie) ligger mellan 3-5 procent.
.
Substansvärde, kallas ibland också för justerat eget kapital. Aktiekapitalet, som är aktieägarnas insatser, har i de flesta fall byggts på med företagens vinster (efter skatt) som ingår i substansvärdet. Där kan även finnas vissa övervärden, till exempel fastigheter eller aktier som har anskaffats för länge sedan till betydligt lägre värden än vad som framgår av företagets redovisning.
.
Men det gäller att se upp för ovanliga händelser som påverkar räntabiliteten på det egna kapitalet. Det gäller att ta bort kapitalvinster/förluster eller annat som påverkar verksamhetens prestation. Buffett menar att det gäller att skala ner så man hittar verksamhetens prestation och jämföra den över flera år. Här har man det bästa måttet på ledningens ekonomiska prestation.

Vidare så menar Buffett att en verksamhet skall uppnå bra räntabilitet på det egna kapitalet utan att öka skuldsättningen. Ett företag kan alltid öka räntabiliteten genom att höja skuldsättningen. Buffett menar att bra verksamheter skall skapa tillfredställande ekonomiska resultat utan att höja skuldsättningen. Företag med hög skuldsättning är alltid sårbara under lågkonjunkturer. Investerare skall vara försiktiga med bolag som bara skapar avkastning på eget kapital genom att höja skuldsättningen. Men det är olika för olika branscher vilken skuldsättning som är okey. Klart är att det krävs ett bra kassa flöde för att klara en hög skuldsättning. Men ett bra företag klarar att generera en bra avkastning utan att höja skuldsättningen.

Ägarvinst = ”Owner earnings”
Det är viktigt att förstå att all intjäning inte är skapad på likvärdigt sätt. Buffett menar att företag med stora tillgångar tenderar att konsumera av dessa för att skapa resultat. Inflationen tenderar att ta ut en tull på tillgångstunga företag och företagen uppvisar en tyngdlös liknande standard. Då gäller det att hålla koll på kassaflödet istället.
.
Men kassaflödet är inte heller helt pålitligt. Det passar däremot mycket bra till företag som har stora investeringar i början men sedan inte behöver fortsätta investera. Som fastighetsbolag, oljebolag och tele/data företag.
Kassaflöde definieras som: nettointäkt efter skatt plus avskrivningar, amortering och andra bokföringsmässiga poster. Bristen som finns i kassaflödets mått är att det inte tar hänsyn till företagets behov av att reinvestera slitna produktionsresurser. Underlåter ledningen att göra dessa reinvesteringar så straffar det sig hårt senare i tiden. Buffett menar att 95 % av företagen i US har behov av ett lika stort belopp av sådana reinvesteringar som deras årliga nedskrivning uppgår till.
.
Istället för kassaflöde menar Buffett att man skall titta på ägare intjäningen eller som det heter på amerikanska owner earnings. Detta definierar han som företagets nettointjäning efter skatt plus (depreciation = i US ofta på fysiska tillgångar, "tangible assetst ) avskrivningar, (depletion , som handlar om att fysiskt ta bort maskiner eller tillgångar) substansminskning och amorteringar (amortization = i US ofta av goodwill, "intangible assets"), minus kapitalkostnader och annat som är att hänföra till kostnader för annat kapital. Sen avslutar han med att säga att detta inte är något exaktvärde men att han hellre har ungefär rätt än att han har exakt fel.
.
Vinstmarginal
Vinstmarginal visar resultatet före skatt i förhållande till försäljning och anges i procent. Används vinsten efter skatt talar man om nettomarginal. Många företag anger en nivå för vinstmarginalen bland sina finansiella mål, mellan 8-10 procent är en vanlig nivå. Det kan emellertid skilja sig kraftigt mellan olika branscher.
Buffett säger att bra företag kan vara dåliga investeringar om inte ledningen klarar att omsätta försäljning till vinster. Han menar att det är vanligt förekommande att hög kostnads verksamheter tenderar till att förstora overhead kostnaden medan lågkostnads företag har bättre förmåga att minska kostnaderna och slimma verksamheten. Buffett har lågt förtroende för management som inte klarar att hålla kostnadstyglarna hårt spända. Var gång som ett företag drar igång kostnadsminskningsprogram, är det en signal till Buffett att ledningen inte är i kontroll. Han menar att kostnadsreduceringen redan skulle ha varit gjord. För det är kostnadsbesparingar som ett bra management skall andas lika väl som dem andas luft. Han säger också att för varje försäljningskrona finns det en passande kostnadsnivå.

The One-Dollar antagande
Buffetts mål är att välja företag där var krona i sparad intjäning resulterar i minst en krona i marknadsvärde. Denna test kan snabbt identifiera företag vars ledning, över tid, har haft förmåga att investerat företagets kapital optimalt.

2 kommentarer:

  1. Tack för intressant läsning. Har läst alla delar i denna serie. Var en del nytt för mig trots att jag läst Buffetts aktiebrev (jag är väl glömsk:)).

    SvaraRadera
  2. Defensiven
    Det är aldrig fel att upprepa WB.

    SvaraRadera