torsdag 7 januari 2010

4.Värde kriterier

DCF - Discount Cashflow Model
De tidigare grunderna:
Affärsmässiga kriterier
• Lednings kriterier
• Finansiella kriterier
.
Dessa leder fram till en beslutspunkt, skall man köpa eller inte köpa detta företag. Då kommer vi till frågan om företaget är prisvärt eller inte. Då måste vi ta fram ett relevant värde att jämföra med det pris som marknaden erbjuder. Pris och värde är så klart inte alltid detsamma. Priset är det som du betalar och värde är det du köper.
Ett citat som definierar värdekriterierna är ” a cow for it´s milk, a hen for it´s egg and a stock for it´s dividend”. Sättet att göra detta är att använda den mer än 60 år gamla John Burr Williams discount cashflow model. Som finns presenterad i boken The theory of investment value.
.
Värdet av ett företag är det totala värdet av ägare intjäning som kommer att verkställas under företagets livstid diskonterad med en relevant kalkylränta. Här är värt att nämna att Buffett söker efter och föredrar sådana företag som har framtida intjäning som är säkra och förutsägbara som obligationer. Buffett vill se företag som visat upp en mångårig rad av goda resultat i en affär som är enkel och lätt att förstå. Om han inte kan förutse med säkerhet hur företagets ägare intjäning kommer att utvecklas framöver så låter han bli att investera. Här tar boken upp exemplet med Microsoft, Buffett respekterar ledningen men säger att han inte har en aning om hur bolagets ägareintjäning kommer se ut framöver, sålunda har Buffett heller inte några aktier i Microsoft.
.
Sen är det frågan när ovanstående skall göras vilken kalkylränta skall man använda? Då menar Buffett att det skall vara den ränta som marknaden kan ge och då väljer han räntan på långa statsobligationer. På denna punkt har han tydligen fått mothugg där kritikerna säger att man skall lägga till ett risktillägg men då säger Buffett blankt nej.
.
Buffett menar att kan man inte räkna fram ett värde på ovanstående sätt och priset är lägre så skall man inte köpa. Men här får han mothugg av sin vapendragare Charlie Munger som menar att ibland så får man betala mer för speciellt bra företag. Värdet av en investering är det nuvärdes summerade belopp av företagets kommande ”owner earnings” över sin livstid.

Kassaflöde:

Nettoresultat
+ Avskrivningar
- Ökningar av kundfodringar
- Ökning varulager
- Ökning av övrig rörelsekapital påverkande korta skulder
+ Ökning i leverantörsskulder och andra icke räntebärande korta skulder
+ Ökning i uppskjuten skatt
+ Räntekostnad efter skatt

= Rörelsegenererat kassaflöde (SEB "rörelsegenererat kassaflöde" motsvarar "operating cash flow" i våra rapporter, med undantag av återläggningen av räntekostnader)

- Investeringar i materiella anläggningstillgångar
- Investeringar i ickemateriella anläggningstillgångar
- Nettoökning övriga anläggningstillgångar

= FKFF = Fritt kassaflöde till företaget (aktieägare och långivare) (SEB "FKFF" motsvarar vårt "free cash flow", förutom att vi igen inte justerar för räntekostnader )

+ Ökning långfristiga lån
- Räntekostnad efter skatt

= FKFA = Fritt kassaflöde tillgängligt för aktiägarna (SEB "FKFA" motsvarar "net change in cash", förutom att man ofta har en valutajustering samt förändringar i "overdrafts" i den beräkningen, en justering som inte fanns med i din tabell )

Portfölj styrning
Nu har vi klarat av halva historien. Att välja vilka företag och när vi skall köpa. Men det är bara halva historien. Det gäller också att kunna sälja rätt företag i rätt tid och ständigt bevaka nyheter som kan förändra bedömningen.

Buffett ger fem råd för den löpande förvaltningen.
1. Koncentrera investeringarna till unika företag med en stark ledning
.
2. Begränsa dig till några få företag som du kan förstå på djupet. Tio eller tjugo är bra men fler än tjugo är att be om problem.
.
3. Plocka ut de bästa av dina företag och lägg dina mesta pengar där. Jag lägger till att som vanligt gäller 80/20 regeln.
.
4. Ditt kapital skall arbeta över lång tid. Placeringarna skall hålla minst i fem till tio år. Rätt placerade gärna ännu längre.
.
5. Volalitet händer ständigt, kör på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar