onsdag 28 april 2010

Stabil utdelningstillväxt viktigare!

Jag fick ett lästips i senaste kommentarerna om ” Bästa aktier för hög direktavkastning”. Det handlar om en undersökning som Nordnet har gjort och ärlig talat så känns hela undersökningen och artikeln lite fel.

Måste också säga att artikeln försöker lyfta fram en ganska viktig poäng, det vill säga att det kan vara ett misstag att enbart titta på bolag med hög direktavkastning. Men undersökningen i artikeln är för enkel för att man ska kunna dra några bra slutsatser.

Så här ser slutsatsen i artikeln ut:

” har granskat direktavkastningen under fem år hos bolagen på Stockholmsbörsens lista över de största bolagen. Bäst i klassen är byggjätten NCC, som uppvisat 9,7 procent i årlig genomsnittlig direktavkastning. Teleoperatören TeliaSonera kniper ett silver med 7 procent, följt av Skanska med 6 procent.”

”Ur listan över Large Cap-bolag har Nordnet också vaskat fram de fem bolag som glatt aktieägarna med högst totalavkastning. Överlägsen vinnare är investmentbolaget Ratos som gett nästan sex gånger pengarna, 582 procent. Alva Laval är näst bäst med 305 procent följt av kraftjätten ABB med 302 procent i totalavkastning. På plats fyra och fem hamnar mobiloperatören Millicom och gruvjätten Boliden med 275 respektive 272 procent.

Dessa fem bolag har en genomsnittlig direktavkastning på 3 procent, följaktligen långt från de bästa högutdelarna och under genomsnittet.”

Och den slutsatsen man kommer fram i undersökningen är:
”Under den här perioden finns det alltså inget samband mellan höga utdelningar och bra aktieinvesteringar” Här länken till hela artikeln.

Vad ska man säga?
Bra initiativ att lyfta fram nackdelarna med hög direktavkastning men tyvärr så misslyckas man totalt med att komma fram till en vettig slutsats.

Det första felet är att 5 år är alltför kort tid för man ska kunna dra någon slutsats. Framför allt när det gäller utdelningar och utdelningsinvestering så tar det minst 10 år innan man kan se en stor skillnad, eftersom ränta-på-ränta effekten tyvärr tar tid innan man märker skillnaden.

Jag kan lätt argumentera emot genom att säga Ratos som används i exemplet har varit överlägsen och samtidigt har Ratos haft en genomsnittlig direktavkastning på ca 7 %. Så högre direktavkastning har självklart samband med hög totalavkastning.
Klicka för Större Bild
Klicka för Större Bild

Men man måste skilja mellan:
Hög direktavkastning Vs. Stabil utdelningstillväxt

Så för att vara mer tydligt så måste man ta hänsyn till bolag med stabilt växande utdelningar eller med andra ord vinster och försäljning. Att dra alla aktier över en kam bara för att de har hög direktavkastningen kommer inte visa ett bra samband med hög totalavkastning.

Sen kan jag också säga att det är betydligt svårare att dra en bra slutsats enbart kolla på bolag med totalavkastning i jämförelse med utdelning. Eftersom det finns så många olika typer och det finns till och med bolag som har haft en bra utveckling utan ens haft utdelningar eller delar ut väldig lite.

2 bra exempel på bolag som ligger på topp när det gäller avkastning men knappast har delat ut något:

PA Resources som inte har delat ut något senaste 10 åren men haft en fantastisk utveckling.
Klicka för Större Bild

Sen finns det ett bättre exempel på ett läkemedelsbolag – Meda - som har delat ut väldig lite sista tiden och har en genomsnitt direktavkastning på 0,6 %.
Klicka för Större Bild


Så jag kan i princip ta fram många exempel som visar hur viktigt det är med utdelningar i totalavkastning och samtidigt kan jag hitta många exempel som säger något annat. Det är därför man ska vara försiktigt med liknande undersökningar.

Att säga att utdelningar eller hög direktavkastning inte har något samband med hög totalavkastning är lika meningslös som att säga att hög direktavkastning är det bästa investeringsalternativet.
Vad jag försöker säga att det är betydligt svårare att definiera totalavkastning enbart med hjälp av utdelningar och direktavkastning. Det är också därför jag har sista tiden fokuserat mer på värdeinvestering och bolagsvärdering. Eftersom det är bolagets framtida vinster och kassaflöde som avgör framtida utdelningar och utdelningstillväxt.

Men jag måste ändå säga att det självklart är viktigt med hög direktavkastning men det finns olika typer av hög direktavkastning:
1- Bolag som har höjt sin utdelning kraftigt fast det är ohållbart på långsikt.

2- Bolag som har höjt sin utdelning kraftigt men som ändå kan bibehålla utdelningen på grund av att bolaget haft låg utdelningsandel tidigare eller att vinsterna har växt kraftigt.

3- Sen har du det bästa alternativet: bolag som fått hög direktavkastning på grund av att aktiekursen har rasat men det har inte förändrats något drastiskt i bolaget.


Självklart bör man fokusera mer på bolag i kategorierna 2 och 3.

Men var går gränsen mellan direktavkastning och utdelningstillväxt?

Som jag sa tidigare är det viktigt med hög direktavkastningen, men det är lika viktigt med hög utdelningstillväxt. Därför bör man hitta en bra balans mellan dessa två nyckeltal. Tidigare letade jag efter hög utdelningstillväxt men jag insåg hur viktigt det är att man ändå köper ganska hög direktavkastning om man ska kunna dra nytta av utdelningstillväxten.

Detta insåg jag tydlig när jag jämförde den totala utdelningarna mellan Svenska och USA bolag i mina tidigare inlägg. Det första jag insåg var att Svenska bolagen nästan hade delat ut lika mycket som man hade investerat under 10 år. Samtidigt var den totala utdelningen betydligt lägre för USA bolagen.
Klicka för Större Bild
Klicka för Större Bild

Det var konstigt eftersom USA hade nästan samma utdelningstillväxt under samma period. Men när jag kollade på den genomsnittliga direktavkastningen i början av investeringsperioden så insåg jag att det var en enorm skillnad:

…………..Diretavkastning

USA…………ca 0,9 %
Sverige
………ca: 5 %
De tidigare artiklarna om totalutdelning:

Såg att bloggaren ekonomisk trygghet har försökt lyfta fram ”Lowell Millers Formula” som sammanfattar det på ett mycket bra sätt, det vill säga att 4-5% direktavkastning i inköpskurs och en utdelningstillväxt mellan 8-12% årligen är ett bra mått!

Så slutsatsen är att det är viktigt med hög direktavkastning eftersom det också visar att bolaget är lågvärderat. Nu pratar jag om den rätta direktavkastningen dvs NR 2 och 3.

Därför är också lika viktigt med utdelningstillväxt men det får inte bli alltför mycket fokus kring tillväxt. Ett enkelt försökt att visa att det är lika viktigt med hög direktavkastning som utdelningstillväxt:

Bolag A =
Årlig Utdelningstillväxt….. 20 %
Direktavkastning år 1…….1 %

Bolag B =
Årlig Utdelningstillväxt….. 5 %
Direktavkastning år 1……5 %

Vilken bolag tror du kommer att ha den högsta totalutdelning?

År 11
Bolag A
= direktavkastning på 6,2 %
Bolag B = direktavkastning på 8,1 %

Klicka för Större Bild

Så det tog nästan 10 år innan Bolag A kunde komma ikapp Bolag B någorlunda. Så det tar tid innan man kan dra nytta av den höga tillväxten. Samtidigt under tiden:

Den totala utdelningen man fick:
Bolag A = 31 %
Bolag B = 66 %
Så det är inte så lönsamt att satsa på utdelningstillväxt när man köper till låg direktavkastning. Detta kan man också säga när man köper bolag med hög värdering och förväntar sig en hög tillväxt. Det är betydligt lönsammare att köpa bolag med låg värdering fast med mer lagom tillväxt.

Det blev en lång text men vad jag vill säga är:

* Det mycket svårt att dra slutsats av enkla undersökningar

* Det är mycket mer än bara direktavkastningen

* Rätt tillväxt till lågvärdering.

Avslutningsviss ett roligt filmklipp som förmodligen många av er sett men jag vill ändå visa det eftersom där får man höra att utdelningarna kan vara så pass viktigt på långsikt att det kan till och med motsvara en 10 % avkastningen vilket kan betyda att man går minus plus noll om börsen backar 10 % samtidigt kan det betyda 20 % avkastningen om börsen går upp 10%. ( Men då har han räknat på det beloppet man har investerat och inte marknadsvärdet, det vill säga Yield On Cost. Men ändå en intressant synpunkt )

måndag 26 april 2010

Ordlista för engelska uttryck!

Nu har jag ännu en gång insett hur viktigt det är att kunna engelska facktermer när det gäller finansiell ekonomi och uttryck som använd i årsredovisningar och analyser.

Många kanske tycker att det är lite onödigt, men även om man bara vill läsa gamla redovisningar från några av de stora svenska Large Cap bolag så är det ibland väldigt svårt att hitta årsredovisningar på svenska. En annan fördel kan vara om man hittar ett intressant bolag utomland som med största sannolikheten erbjuder årsredovisningar på engelska.

Nu tänkte jag göra ett försök att samla de vanligaste orden.

Resultaträkning
Income statement - Resultaträkning
Sales - Försäljningsintäkter
Gross income - Bruttoresultat
Other operating income and expenses - Övriga rörelseintäkter och -kostnader
Share of earnings in associates - Resultatandel i intressebolag
Operating income – Rörelseresultat
.
Minority interest - Minoritetsintresse
before dilution - före utspädning,
items affecting comparability - jämförelsestörande poster,
comprehensive income - totalresultat
Depreciation - Avskrivningar
Restructuring costs - Omstruktureringskostnader
Sales of fixed assets - Försäljning av anläggningstillgångar


Balansräkning
Balance sheet - balansräkning
ASSETS - TILLGÅNGAR
Non-current assets - Anläggningstillgångar
Intangible assets - Immateriella tillgångar
Tangible assets - Materiella anläggningstillgångar
Shares in associates - Andelar i intressebolag
Deferred tax receivables - Uppskjutna skattefordringar

Current assets - Omsättningstillgångar
Inventories - Varulager
Accounts receivable – Kundfordringar
Current tax receivables - Kundfordringar
Prepaid expenses and accrued income - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Cash and cash equivalents - Likvida medel

EQUITY AND LIABILITIES - EGET KAPITAL OCH SKULDER
Share capital - Aktiekapital
Retained earnings - Balanserade vinstmedel

Non-current liabilities - Långfristiga skulder
Long-term loans - Långfristiga lån
Convertible debenture loans - Konvertibelt förlagslån
Deferred tax liabilities - Uppskjutna skatteskulder
Pension provisions - Pensionsavsättningar

Current liabilities - Kortfristiga skulder
Short-term loans - Kortfristiga lån
Accounts payable - Leverantörsskulder
Current tax liabilities - Aktuella skatteskulder
Short-term provisions - Kortfristiga avsättningar
Accrued expenses and prepaid income - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


Kassaflödesanalys
Cash flow statement - Kassaflödesanalys
OPERATING ACTIVITIES - LÖPANDE VERKSAMHET
Operating income - Rörelseresultat
Depreciation - Avskrivningar
Non-cash items - Övriga ej kassaflödespåverkande poster

Interest paid - Erlagd ränta
Interest received - Erhållen ränta
Tax paid on income - Betald inkomstskatt
Changes in working capital - Förändring av rörelsekapitalet
Cash flow from operating activities - Kassaflöde från löpande verksamhet

INVESTING ACTIVITIES - INVESTERINGSVERKSAMHET
Investments in assets - Investeringar i tillgångar
Sales of assets - Försäljningar av tillgångar
Investments in subsidiaries - Investeringar i dotterbolag
Disposals of subsidiaries - Avyttringar av dotterbolag
Cash flow from investing activities - Kassaflöde från investeringsverksamhet

FINANCING ACTIVITES - FINANSIERINGSVERKSAMHET
Dividends - Utdelning
Long-term loans raised - Upptagna långfristiga lån
Repayment of long-term loans - Amortering av långfristiga lån
Cash flow from financing activities - Kassaflöde från finansieringsverksamhet
CASH FLOW - ÅRETS KASSAFLÖDE


Utdelningar
Yield - Direktavkastning
Dividend - Utdelning
Payout Ratio – Utdelningsandel
Ex-Dividend Date – Sista dagen för att ta del av utdelningen
Dividend Date – Datum utdelningen delas ut

Nyckeltal
Operating margin (EBIT) – Rörelsemarginal
Gross Profit - Bruttoresultat
Profit margin – Vinstmarginal
Return on capital (ROC) - Avkastning på kapital
Return on assets (ROA) - Avkastning på tillgångar
Return on capital employed (RECO) - Avkastning på sysselsatt kapital,
Return on shareholders' equity (REO) - Avkastning på eget kapital
Return on investment (ROI) - Avkastning på tillgångar
Equity ratio – Soliditet
Interest coverage ratio – Räntetäckningsgrad

Övrigt
Book Value - Bokfört
värde
Net Profit - Nettoresultat
Long-Term Debt - Långfristiga skulder
Current Liabilities – Aktuella skuld
Market Cap - Börsvärde
Return on Assets - Avkastning på tillgångar
Return on Equity - Avkastning på eget kapital
Revenue - Intäkter
Revenue Per Share - Intäkter per aktie
Total Debt - Summa Skulder
Cash Flow - kassaflöde
Liabilities - Skulder
Capital Expenditures - Investeringar

fredag 23 april 2010

Clas Ohlson – Knappast någon ”gubbaktie”

Clas Ohlson är kanske bland de aktierna på börsen som främst har fått en tråkig och trist stämpel. Det kan bero på att bolaget länge har upplevs som butiken som säljer ”gör det själv” produkter eller mer eller mindre är en ”lekstuga” för gubbar.

Det känns lite fel eftersom Clas Ohlson idag är ett bolag som är mycket mer likt en detaljhandel som erbjuder produkter man behöver i vardagen. Kanske inte lika livsviktig som matvaruhus eller livsmedelbutiker men ändå ganska viktiga produkter som man måste ha för att utföra vissa nödvändiga uppgifter. Man skulle kunna placera Clas Ohlson mellan daglig livsmedelbutik, som ICA och detaljhandelsbutik som Elgiganten.

Det är två viktiga egenskaper som gör Clas Ohlson unik!
1- Läget: Enligt mig så är det som gör Clas Ohlson konkurrenskraftig mot sina största konkurrenter som Jula och Biltema. Det gör att man inte behöver ta sig utanför stan för att köpa vissa enkla produkter som t.ex.: viss enkel typ av skruvmejsel (dvs när man inte behöver köpa ett proffsverktyg eller ett speciellt märke eller produkt )

2- Produktutbudet: Man kan t.ex. köpa en vanlig förlängningskabel till strömbrytaren hos många andra butiker som Åhléns, ICA, Statoil, osv. Men man kan inte köpa från så många olika sortiment från en enda butik. Idag finns inte många butiker som har så många olika kategorier av varor. Du kan i princip köpa ett USB-minne till datorn, kaffebyggare till köket, duschhandtag till badrummet, en ny resväska till semestern och samtidigt ha möjligheten att köpa mer lite mer avancerade bygg-, el- och fritidsverktyg hos Clas Ohlson.

Det är kul att Clas Ohlson har bestämt sig för att utöka sortimentet och börjat ha fler artiklar eftersom det är en av bolagets starka fördelar mot alla andra konkurrenter som också finns på centrala lägen som tex: Kjell & Company och Teknikmagasinet. Antalet nya produkter:
Klicka för Större Bild
Clas Ohlson - Katalog
Katalogen är kanske det bästa marknadsföringsverktyg som bolaget har eftersom så fort man har ett problem eller behöver något särskilt slår man upp katalogen. Då ser man vilka produkter som finns och framför allt till vilket pris. Jag tror att många som läser denna text har eller har haft en Clas Ohlson katalog hemma. Om du bara bläddrar genom produkterna så förstår du hur stort antal artiklar det finns. Här kan man ladda ner hela katalogen i pdf format.
.
Clas Ohlson jämförs också med H&M men jag tycker att det är en lite felaktig jämförelse. Jag är tveksam till om Clas Ohlson kan växa lika mycket som H&M har lyckats med och dessutom säljer Clas Ohlson produkter som redan säljs hos många andra konkurrenter. Som jag sagt tidigare så är det läget och produktutbudet som är starka sidan hos Clas Ohlson.
.
Lite Kort om Clas Ohlson
Clas Ohlson bildades i början av 1900-talet i Insjön och i början sålde grundaren Clas Ohlson tekniska handböcker och efterhand växte sortimentet.
Här kan ni se hela den fascinerande historien över Clas Ohlson:
Idag har Clas Ohlson ca: 117 butiker fördelat i 4 länder:

Sverige….55
Norge…..41
Finland….16
England…..5
Klicka för Större Bild
Direktavkastning…...2,3 % (3kr)
Vinst / Aktie…….…6,8 kr
P/E-tal…………….18,6
P/S-tal………….....1,5
Soliditet…………...58 %
Avkastning EK…....24 %
.
De framtida planerade 15 butikerna som ska öppnas inom de närmaste åren är:

2010- Sverige: Jönköping
2010- Sverige: Kiruna
2010- Sverige: Stockholm (Drottninggatan)
2010- Sverige: Södertälje
2010- Norge: Kongsberg
2010- Norge: Lillehammer
2010- Norge: Bryn Senter
2010- Norge: Lambertseter center
2010- England: Leeds
2010- England: Liverpool

2011/2012- Sverige: Malmö
2011- Sverige: Uppsala
2011- Sverige: Västerås
2011- Norge: Bodo

2012- Sverige: Norrtälje

Genom konceptet ”mini Clas” så har bolaget lyckats växa i mindre städer genom att öppna mindre butiker. Clas Ohlson har vuxit kraftigt i Sverige, Norge och Finland. Därför kommer den största tillväxten i England och det finns även framtida planer på att komma in i nya länder i Övriga Europa. ( mer om det kan ni läsa intervjun med VD:n) Den viktiga frågan blir om Clas Ohlson starka koncept fungerar även utomland?

Försäljningstillväxten & Antal butiker
Clas Ohlson har lyckats ha en hög tillväxt när det gäller antal nya butiker. Under 200/2001 hade Clas Ohlson ca: 18 butiker och idag är siffran 116 stycken. Det betyder en tillväxt på ca: 20 % per år. Försäljningstillväxten under samma tid motsvarade ca: 14 % per år. Det beror till största delen på sista tidens sämre försäljningsutveckling och det är i allmänhet lättare att etablera nya butiker medan försäljningstillväxten kommer seanre. Samtidigt har Clas Ohlson målet 15 % i försäljningstillväxt per år. ( Det betyder 20-25 nya butiker nästa år. )
Klicka för större bild
Soliditet & Avkastning EK
Tidigare har Clas Ohlson lyckats med en avkastning på ca: 30 % på EK och har samtidigt en ganska hög genomsnittlig soliditet på 70 %. Men på grund av kostsamma investeringar så har både avkastningen på EK och soliditeten gått ner lite. Det är inte så dåliga siffror men ändå bör man vara vaksam på att det inte blir sämre och samtidigt förhoppningsvis kan det återgå till historisk mer normala nivåer.

Investeringar
Det har varit stora investeringar som har belastat Clas Ohlsons marginaler i samband med etableringen i England 2008/2009 samt större centrallager, nya butikskoncept och lägre försäljningstillväxt som har gjort att aktien har rasat kraftigt under 2008.
Rörelsemarginal
Det långsiktiga rörelsemarginal målet har sänkts ner till minst 10 %. Frågan är hur lång tid det tar innan man kan förvänta sig samma höga marginaler som 2004 och 2005.
Klicka för Större Bild
Vinst & Utdelning
Vinsten för 2009 har varit ca 5,8 kr/aktie och om man kollar på Q1+Q3 för 2010 så är vinsten redan på 6,4 kr. Det betyder att vinsten 2010 borde hamna mellan 7-8 kr försiktigt räknad. Clas Ohlson har ny utdelningspolicy där 50 % av vinsten ska delas ut. Utdelningen borde hamna mellan 3,5 – 4 kr för 2010. Vinst och Utdelningsutveckling över 11 år:
Klicka för Större Bild
Den kraftiga utdelningssänkningen från 5 kr till 3 kr förra året berodde till största delen på längre utdelningsandel men självklart också på att behov av stora investeringar som gör att Clas Ohlson har svårt att dela ut mer än 50 % av vinsten. I framtiden kanske vi kan återse den höga utdelningsandelen när investeringsbehoven inte är lika stora.

Hur många gånger har du varit i en Clas Ohlson butik senaste året?
Antalet besökare i Mkr.
Det betyder att under 2008/2009 så har ca 51 miljoner besökt en Clas Ohlson butik. Det är lika med:
440 000 personer / butik
1 200 personer / varje dag i en butik.
.
Clas Ohlson är en utmärkt långsiktigt investering om:

* Bolaget klarar bibehålla den höga avkastningen utan att ha hög belåning. Det vill säga att Clas Ohlson kan komma tillbaka till samma lönsamma nivåer som tidigare om 2-3 år. För att det ska ske så måste ”Englands” etableringen börja visa lönsamhet.

* Fortsätter att växa minst 10 % per år i resten av Europa.

Clas Ohlson bör Bevakas!
När jag har skrivit tidigare om tex: H&M och Fortum så har det varit vid bra köptillfällen eftersom det då kändes som ganska låg värdering. Men när det gäller Clas Ohlson så kan jag tyvärr inte säga att det är ett klockrent köptillfälle just nu till och med om jag gillar bolaget och konceptet. Dels beror det på att aktiekursen har gått upp kraftigt sista året och dels är det en ganska låg direktavkastning. Om vi antar att utdelningen hamnar på 3,5 kr i höst så kommer dagens aktiekurs på 130 kr ge en direktavkastning på 2,7 %.
.
Själv skulle jag gärna se en nedgång till 100-120 kr innan det börjar bli riktigt intressant (direktavkastning på 3,5 - 3 %). Just nu så har Clas Ohlson gått ner från 150 kr till 130 kr. I fortsättningen kan dålig försäljningsstatistik i kombination med dåliga nyheter om fortsatt höga kostnader skapa ett bra köptillfälle för den långsiktiga.
.
Men jag har ändå börjat småköpa och har flera ordrar på mellan 128-110 kr eftersom jag är beredd att betala lite högre för kvalitén och tillväxten.
.
En lite överdriven men rolig reklam film från Clas Ohlson som ändå lyckas sammanfatta. Clas Ohlson – allt för en enklare vardag.

måndag 19 april 2010

Utdelningar & Hullabaloo About Dividends

Utdelningarna trillar in en efter en och den största perioden kommer i april och början av maj. Det känns ändå lite trevligt efter all ansträngning med Spara/Investera.

Jag har tidigare hittat ett kul dokument om utdelningar och skillnaden på lång sikt. Som vanligt vill jag tacka Nordan och 7ways2win för länken. Innehåller olika jämförelser mellan utdelningsinvestering och index. Som vanligt så får man veta:

* Högre Avkastning - Utdelningar på sikt står för den stora delen av den totala avkastningen som produceras av investeringar i aktier.

* Högre Säkerhet - Bolag med högre utdelning och utdelningstillväxt utgör oftast en bättre säkerhet än aktier som inte ger utdelningar. Det beror på 2 saker:
1- Aktierna brukar inte gå ner lika med när de har högre direktavkastning
2- Återinvestering av utdelningarna under nedgångar har visat sig vara en effektiv metod för att skydda portföljen mot förlust och skapar betydligt högre avkastning på sikt.

* Dividends don´t lie - Bolag som delar ut har oftast bättre finansiell ställning.
Om man kollar 200 år tillbaka så talar statistiken för att Utdelningsinvestering är bra och ett säkert alternativ som inflationsskydd för kapitalet.

Klicka för Större Bild
Kvalité är viktigt och det räcker inte att köpa vilken utdelningsaktie som helst. Nedan syns ett annat resultat som kan tala emot tillväxtföretag som ger liten eller ingen utdelning. Där har aktier med längsta direktavkastning för S&P 500 haft sämre utveckling än index(S&P500) under 1958-2002
Klicka för Större Bild
Kanske den bästa jämförelsen
Självklart så är det fortfarande viktigt hur mycket av vinsten företaget delar ut och om företaget kan återinvestera resten inom företaget för tillväxt. Här ser vi ett diagram på bolag som har haft:
Klicka för Större Bild

HÖG DIREKTAVKASTNING + LÅG UTDELNINGSANDEL

Haft den bästa utveckling bland utdelningsaktier. Samtidigt bolag med låg direktavkastning + hög utdelningsandel haft den sämsta utvecklingen vilket är inte så oväntat.

Vilket bolag skulle du välja?:

….Kurs. .VinstDirekav.…Utdelning

A…..100…….3 kr….2,5%.......2,5 Kr
B……50…….5 kr…..4%...........2 kr

Självklart Bolag B eftersom både direktavkastningen och vinsten är större än bolag A och samtidig delar bolaget bara ut 40 % av vinsten medan A måste dela ut nästan 83 %.

Där framkommer ännu en gång hur viktigt det är vilka bolag man investerar i. Det räcker inte bara att man köper utdelningsaktier utan också kvalitén, lönsamheten och tillväxten avgör på långsiktig fast det inte alltid syns i början.

En bra slutsats är också hur viktigt det är att försöka kombinera Utdelningsinvestering med Värdeinvestering, eftersom det krävs mer än utdelningstillväxt och direktavkastning för att värdera kvalitén på bolaget. Det är där Warren Buffett och Värdeinvestering kommer in.

Återigen Utdelningar eller Återinvestering av Vinsten?

Jag har argumenterat länge för att det är bättre för aktieägarna ifall om vi får utdelningar som vi själva kan bestämma hur de ska allokeras.

Om man kollar teoretisk på hela utdelningsstrategin så är det självklart bättre om bolag klarar återinvestera utdelningarna inom verksamheten eftersom man slipper betala utdelningsskatt och i teorin blir det högre avkastning på sikt. Men i teorin är det mycket som låter bra. I verkligheten är det mycket svårt att hitta bolag kan klara växa kraftigt dvs, klarar att investera hela vinsten lika lönsamt som kärnverksamheten. Det finns inte många bolag som klarar det. Samtidigt vet vi hur en del företagsledare kan göra ”korkade” investeringar när bolaget har alltför mycket pengar i kassan i syfte att växa kraftigt.

Jag tänkte citera, förmodligen en av världen bästa tillväxtinvesterare, Philip A Fisher, där han skriver i kapital 7 i boken Comman Stocks and Uncommon Profits:

The Hullabaloo About Dividends

In others words each time earnings are not passed out as dividends such action must be examined on its own merit to see exactly what is actually happening. It might pay to look a little below the surface here and discuss some of these differences in detail.

When do stockholders get no benefit fron retained earnings?

“One way is when managements pile up cash and liquid assest far beyond any present or prospective needs of the business. The management might have no nefarious motive in doing this. Some executives get a sense of confidence and safety from steadily piling up unneeded liquid reserves. They dont seem to realize they are buttressing their own feelings of security by not turning over to the stockholder wealth which he should be entitled to use in his own way and as he sees fit.
.
There is another and more serious way in which earnings are frequently retained in the bussiness without any significant benefit to stockholders. This occurs when substandard managements can get only a subnormal return on the capital already in the business, yet use the retained earnings merely to enlarge the inefficient operation rather than to make it better.

What normally happens is that the management having in time built up a larger inefficient domain over which to rule usually succeeds in justifying bigger salaries for itself on the grounds that it is doing a bigger job. The stockholders end up with little or no profit.”

Mer behöver jag inte säga! Det är viktigt att säga också boken, Comman Stocks and Uncommon Profits skrevs 1957. Så det är inte mycket som har förändrats!
.
Andra jämförelser och diagram! Länken till hela dokumentet!

fredag 16 april 2010

Framtida Miljonärer & Seriös intervju med Aktiestinsen

Såg att bloggaren Zed blev intervjuad av placera.nu. Roligt att det kommer fram fler bloggare. Man får önska lycka till med målet miljonär före 30 år. En annan bloggare, Svenskmillionaire, har också målet 1 miljon och som går bra för.
.
Per Penning har gjort en Excel-mall där man kan räkna hur lång tid det tar innan man når miljonen!

Ännu fler härliga artiklar från Finanstankar!
- Förrädisk Tillväxt
- Värdelösa Riktkurser
- Tillväxt genom förvärv


Samtidigt fortsätter Lundaluppen att generera flera analyser!
- Johnson & Johnson
- Kraft Foods
- Procter & Gamble

Ett annat roligt inlägg, låt Utdelningarna betala resan.

Det har också kommit många nya USA bloggar i nätverket DIV-NET som bara växer:
-Think Dividends
-Walue Walk
-The Market Capitalist


På tal om USA bloggar:
Så har jag nyligen hittat min gamla favoritbloggare, Geoff Gannon, som på något sätt är inblandad i hemsidan, Gurufocus.com. Han är en duktig värdeinvesterare som gillar Warren Buffett och Benjamin Graham. Kanske lite arrogant men värd att lyssna på om man vill lära sig lite mer om värdeinvestering. Några intressanta artiklar och podcast!
-Instrinsic Value
-What do you need to know about Warren Buffett?
-What difference between Earnings, Free Cash Flow and EBITDA?
-Why do you use Free Cash Flow?


Slutligen en mer seriös intervju med aktiestinsen
där man får en bättre bild av vilka nyckeltal Aktiestinsen kollar på innan han köper aktier:
- Utdelning
- Direktavkastning (helst 4-5%)
- Utdelningsandel 50%
- Växande vinster
- P/E-tal mellan 5-15
- Aktiekursen på egna kapitalet ( vill gärna ha rabatt)
- Bra kassaflöde ( så att företaget kan investera eller köpa egna aktier )


Aktiestinsens skönaste citat från Intervjun:
”Jag brukar säga att aktier går upp och ner, när vi smålänningar ska köpa, så ska det köpas billigt och säljas när Stockholmare köper dyrt. Det är så enkelt så det är inte klokt”
.
Vill du se hela den nästan 20 minuters långa intervju så kan du kolla på den i Aktiespararnas Stora Aktie-och Fonddagen i Jönköping – 2010. Den var det enda som är värt att kolla på. Finns längre ner listan – 18:35

onsdag 14 april 2010

Populära Nyckeltal & FA fast TA-format

Stort tack för alla svar och kommentarer om nya nyckeltal som kan vara intressanta att ta med i fortsättningen. Nu har jag kunnat sammanställa undersökningen som jag gjorde förra veckan. Det känns ändå lite som att det är mer populärat att svara på vilka investmentbolag man har det som favorit än nyckeltal. Men jag har ändå lyckas få totalt 136 svar.
-
De populäraste nyckeltalen:

P/E-tal – 89
Direktavkastning – 87
Utdelningstillväxt – 59
Soliditet – 50
Vinsttillväxt – 39
Utdelningsandel – 39
Avkastning på EK – 30
Fritt Kassaflöde – 28
Substansvärde/aktie – 26
Vinstmarginal – 23
EK/aktie – 20
Omsättningstillväxt – 18
Likviditet – 17
Skuldsättningsgrad – 16
P/S-tal – 14
Rörelsemarginal – 11
Owner Earnings – 11
Justerad EK/aktie – 9
Cost on Yield – 8
Korrigerat P/E-tal – 8
PEG – 8
Avkastning på TK – 7
Kassalikviditet – 7
EV/EBIDTA – 7
Räntetäckningsgrad – 6
Bruttomarginal – 5
Nettomarginal – 4
EV – 4
EV/EBIT – 4
Gen. Låneränta – 3
Balanslikviditet – 3
EBITDA – 2
EBIT – 2
Nettoskuld/EBITDA – 2
Balansomslutning – 1
Omsättningshastighet – 1


P/E-tal och direktavkastning var klart de mest populära nyckeltalen. Sen kom ännu viktigare nyckeltal ganska högt på listan som tex: Utdelningstillväxt, Soliditet, Vinsttillväxt och Avkastning på EK.

Jag har också fått en del nya förslag på andra nyckeltal:
- Nettoskuld/Nettokassa, per aktie
- Graham P/E
- DCF
- ”The Magic formula”
- Avkastning på operativa nettotillgångar


Det finns en risk att man tar alltför många nyckeltal och det kan lätt bli lite för mycket och då kan det bli svårare att snabbt hitta det som är mest väsentligt. Men det känns ändå att det inte är lätt att försöka sammanfatta ett företags lönsamhet och finnanser med ett fåtal nyckeltal men samtidigt kan jag inte heller göra det allt för ”grötigt”. Själv kan jag uppleva att kan bli lite tråkigt att kolla bara på siffror och försöka få en bra uppfattning hur bra eller dåligt företaget är och samtidigt kunna försöka jämföra med andra bolag. Det är ingen lätt utmaning.
.
Sen har jag också funderat på kombinationer av nyckeltal - tex:

Avkastning på EK Vs. Soliditet!
Där man ser tydligt företagets avkastning på EK och samtidig har man möjlighet att kunna se hur stor soliditeten är och på så sätt kan man få en snabb uppfattning av den riktiga lönsamheten.

Aktiekurs Vs. Eget Kapital/aktie
Man ser hur stor skillnaden är mellan bolagets ”substansvärde” och aktiekursen. Förhoppningen är att man kan hitta bolag där aktiekursen är under eller närheten av Eget Kapital/aktie.

Dessutom får man möjligheten se skillnaderna och utvecklingen under 10 år. Det är rätt så häftigt om man tänker efter. Man skulle också kunna använda enkla multiplar istället men det känns inte lika roligt och jag tycker inte att man får samma uppfattning när man jämför olika nyckeltal direkt.

Ett exempel vad jag menar:

SCA har:
En aktiekurs på 102 kr
Eget Kapital: 95 kr
Man ser snabbt hur stor skillnaden är.

Om man skulle använda Multipeln formen så skulle det se ut:
Kurs/EK = 1,07 (102/95)

Multipeln 1.07 känns inte lika rolig för dem som inte känner till den. Men multipelsystemet behövs när man ska försöka jämföra med andra bolag men det är ändå roligare att jämföra olika nyckeltal.

Hur kul är det att få historiska nyckeltal som:

2000 – 1,4 - 2001
– 1,7, 2002 – 2,1, 2004 – 1,5 osv
.Ett annat exempel som är ännu roligare och som kan användas till många viktiga nyckeltal kan vara:

FA fast mer i TA format!

måndag 12 april 2010

Ratos = Private Equity + Konglomerat

Tänkte börja med att säga detta är inget köp/sälj analys utan det är mitt intresse att lära mig lite mer Ratos strategi i förhoppningen att man lär sig lite mer om investeringar. Samtidigt kan jag också säga att Ratos är en bra investering fast värderingen är kanske lite för högt och samtidigt har bolaget för låg soliditet för ett investment bolag.
.
Ratos – Höga Mål
Ratos finansiella mål är en genomsnittlig årlig avkastning på 20 %. Med andra ord Ratos har inte låga förväntningar på sig själva. Men jag måste också säga att Ratos har klarat en totalavkastning på nästan 30 %. Det är i klass med H&M och det är inte konstigt att Ratos har haft den bästa avkastningen bland investmentbolagen på börsen om man kollar på 10 år tillbaka. Jag tror också att Ratos är det 2:a bästa bolaget på Stockholmsbörsen om man kollar vilka bolag som har genererat mest utdelningar för investerade pengarna under 1999. Det bästa bolaget var Kungsleden men de har haft stora problem förra året och var tvungen att sänka utdelningen från nästan 9.5 kr till 1,5 kr under 2008/2009 medan Ratos haft en betydligt mindre sänkning från 11 kr till 9 kr.

Det är det som gör att det intressant att kolla lite närmare på Ratos, dels att de är ett av de bolag som har haft den bästa avkastningen och dels att det är ett investmentbolag som investerar i onoterade bolag vilket gör att man kanske kan lära sig lite mer om investeringar.

Lite kort om Ratos:

Branschfördelning – Ratos Innehav
Industri…………55%
Konsument…….15%
Tjänster………..13%
Övrigt………….17%
Klicka för Större bild
Strategi
Att vara ett aktieägarbolag med inriktning mot private equity bolag. Ratos ska försöka generera avkastning på 20 % / år genom att förvärva, förädla och sälja(Exit). Samtidigt har Ratos en offensiv utdelningspolicy med hög utdelning och utdelningstillväxt.
Den genomsnittliga: (10 år / 1999-2008)
Direktavkastning – 6,7 %
Utdelningstillväxt – 16 %


Det som är mest intressant är Ratos Investeringsstrategi:
Ratos, enligt senaste årsredovisningen 2009, berättar att de kollar på mellan 200-250 bolag årligen och av dessa så brukar mellan 3-6 bolag leda till förvärv. Ratos försöker också vara den ledande ägaren för att nå ett aktivt ägande. Det som är intressant är att Ratos kallar sig för en blandning av Private equtiy och konglomerat. Förvärv och Exit strategi förenas med aktivt ägande. Så här säger Arne Karlsson i årsredovisningen-2009.

”Ratos ett Private Equtiy Konglomerat (PEK). Strategin för en över långa tider lönsam aktiv ägare bygger ofta en kombination av det bästa från framgångsrika konglomerat respektive framgångsrika private egutiy. För att över tiden lyckas i vår bransch måste man självfallet vara duktig på transaktioner, dvs att köpa och sälja företag, och finansiering. Detta är dock en ren ”hygien faktor”, något basalt man måste kunna för att ens få vara med i matchen. Det som övertiden avgör om man blir framgångsrik eller ej är ens kompetens som aktiv ägare”

”För Ratos har detta inneburit att vi i tider när transaktionsmarknaden varit heta, som i början och mitten av 200-talet, dragit oss åt Private Equtiy-hållet, dvs haft relativ mer fokus på transaktioner och finansiering, utan att för den skull bli ett stilrent PE-bolag.

"I tider när exitmarknadena varit svaga, som i samband med IT-kraschen eller läget just nu, lutar vi oss mer åt konglomerathållet och fokuserar på utvecklingen av de befintliga innehaven.”

Med andra ord när Ratos har svårt att göra bra förvärv/exit så har bolaget fortfarande möjligheten att investera i sina egna verksamheter och kunna bibehålla tillväxt och lönsamhet och samtidigt få kassaflöden från sina företag. Det gör att Ratos har två möjliga inkomstkällor, exit och kassaflöde och två möjliga investeringsmöjligheter, förvärv och investering i befintligt innehav beroende på marknadsläget.

Det är också exakt vad Ratos har gjort om man kollar mellan 1999-2009. Ratos har lyckas få en IRR (genomsnitt årlig avkastning) på 30 %. Det har gjort 28 stycken exits som har generat 25 miljarder men avkastningen i huvudsak kom ifrån ett aktivt ägandearbete som syftat till att öka omsättningen och lönsamheten genom tillväxt och förvärv. På årsredovisningen finns en tabell som förklarar att Ratos genomsnittliga avkastning på 30 % kom ifrån:
- Omsättningstillväxt
- Marginalförbättring
- Kassaflöden.


Medan Multipelarbitrage ( Förvärvslönsamheten = Förvärv - Försäljning ) var negativ. Man kan tolka det som att Ratos har inte gjort bra affärer fast andra sidan så har de lyckas göra ett utmärkt förbättringsutveckling i företagen dem äger.
Klicka för Större bild
Det innebär också högre belåning. Ett bra exempel av hur tex: marginalförbättringen går till hos Anticimex – citat tagen av Stockman.
” När Ratos förvärvade Anticimex så lade man hela förvärvsskillingen i en ringfenced konstruktion vilket koftfattat betyder att man tog upp lån satsade egna pengar och efter Anticimex förra ägare hade fått sina pengar (och betalat tillbaka lånen till sina långivare) så skapade man helt sonika en egen ”ny” balansräkning i Anticimex då köpeskillingen var betydligt mer än eget kapital så blev det en stor goodwillpost upprättad och lånen ja dom låg inte hos Ratos utan hos Anticimex, eller närmare bestämt den ökade med en miljard. ”
Här kan du läsa hela inlägget om Hur tjänar då Ratos Sina pengar?av Stockman
Dålig Soliditet
Måste också säga att Ratos förbättringsutveckling innebär också att minskade soliditet på bolagen Ratos äger. Ratos 20 innehav har en soliditet mellan 25-50% och samtidigt Ratos själv har en soliditet på ca 41 %. Den högre avkastningen har kostat Ratos i form av högre belåning och risk. (Om jag inte har räknat fel). (RÄTTELSE: Det verkar som det är lite mer avancerad med soliditeten och Själva Ratos har "inga lån" medan innehaven har största delen av lånet! Så om det blir 40% eller längre kan jag tyvärr inte svara på. )

Lite Rolig läsning – 9 Miljoners avkastningRatos noterades 1954 och om man hade investerad 1000 kr så hade man fått ca 1.1 miljoner och om man hade valt återinvestera hela utdelningen så hade det blivit ca: 9 miljoner. Detta motsvarar en årlig avkastning på ca: 18% under 56 år. ( källa: Årsredovisningen 2009)

Klicka för Större bild
Högre Utdelning = Högre Totalavkastning
Här kan ni se detaljerad totalavkastning. Det som jag gillar med liknande jämförelser är att kunna se den stora skillnaden med och utan återinvestering av utdelningarna. Det brukar vara 100 % högre avkastning när man återinvesterar utdelningarna under 15-20 år. Men i Ratos fall så tog det bara 10 år. Det kan bero på den högre direktavkastningen. Här kan ni göra mer detaljerade beräkningar i Ratos hemsida.

Klicka för Större bild
Slutligen kan ni lyssnaVD:n Arne Karlsson som förklarar strategin ännu mer detaljerad!

torsdag 8 april 2010

Enkel H&M Matematik och lyssna på nya VD:n

Det var en trevlig H&M rapport. Jag ska inte prata så mycket om hur bra rapport var utan det har ni säkert redan läst. Men hur som helst så är det ändå inte så stor skillnad för långsiktiga ägare om H&M står på 450 kr eller 500 kr eller om bruttomarginalen var några procentenheter bättre eller sämre. (om man nu inte har tänkt sig att köpa lite H&M.)

Jag tror ändå att det viktigaste är Utdelningstillväxten i framtiden och att man återinvesterar utdelningarna på ett klokt sätt. Om ni undrar så kan jag säga att jag inte kommer köpa fler H&M aktier i dagsläget och jag tycker inte heller att man ska fundera på att sälja H&M oavsett om den går upp till 520 eller 550, även om jag kan tycka att aktien har gått upp ganska mycket sista tiden.

Jag tänkte istället göra en enkel H&M beräkning på hur årsvinsten och utdelningen för 2010 kan se ut.

Såg att Fundementalanalysbloggen har gjort ett försök. Det som var intressant är att H&M hade en VPA4,52 kr för Q1 som kan jämföras med förra året (3,11). Det är en ökning på 45 %. Helt otroligt för ett bolag som H&M. Tyvärr så kommer den stora ökningen främst från bruttomarginalen och inte från försäljningstillväxten.

Samtidigt låter inte 45 % lika mycket om man fördelar resultatet över 2 år eftersom förra året hade H&M en negativ vinsttillväxt på ca -13% som man inte får glömma. Så om man kollar över 2 år så blir den årliga vinsttillväxten i genomsnitt (2008-Q1- 2010-Q1) lika med 12 %, vilket är mer normalt.

Vad kan man förvänta sig för vinst för helåret 2010? Och hur mycket kan utdelningen växa?

Om vi bara på ett enkelt sätt antar att H&M växer med så lite som 10% de kommande kvartalen så kommer det motsvara ca: 23 kr VPA för 2010. Om det blir 15 % så blir det ca 24-25 kr.

Klicka för Större Bild
Om vinsten för 2010 kan hamna mellan 23 – 25 kr så kan vi förvänta oss en utdelning på minst 18-20 kr vilket är en tillväxt mellan 12-25 %. Det kan tyckas mycket med 25 % men tänk också att tillväxten bara var 3 % i år. (Eftersom H&M inte har allt för stora investeringskostnader men däremot en stark kassa kan bolaget dela ut en stor del av kassaflödet, vilket brukar ligga på nästan samma nivå som vinsten och utdelningsandelen har de senaste åren varit över 80 %)

Så en utdelning mellan 18-20 kr låter ganska troligt om vinsterna ökar med minst 10% i fortsättningen. Det motsvarar 9-10 kr efter split. Nästan 4% i direktavkastning med en aktiekursen på 500 kr (250kr efter split). Om aktiekursen går ner till 400 kr ( som många tycker att H&M borde värderas till) så får man en direktavkastning på 5% för nästa år. Hur troligt är det att H&M:s aktie går ner till 400 kr?
.
Många frågade varför jag hade så mycket i H&M! Svaret var: att jag hade svårt att hitta ett liknande bolag. Bra tillväxt med hög lönsamhet är en stark men mycket sällsynt kombination på börsen.En intervju med VD:n Karl-Johan Persson

onsdag 7 april 2010

Nyckeltals undersökning!

Motmiljonen har gjort ett bra jobb när han har utformat en undersökning om vilka nyckeltal som används. De Bästa Nyckeltalen – enkätresultat.

Som väntat var P/E-talet det mest populära. Andra nyckeltalen var direktavkastningen, substansvärde, soliditet osv.

Själv har jag ett liknande intresse i att ta reda på vilka nyckeltal som används mest och framför allt vilka nyckeltal ni tycker är viktigast för fundamental analys. Det skulle också vara oerhört intressant information för nästa
www.borsdata.se satsning, där jag hoppas kunna göra hemsidan ännu bättre med mer viktig information.

Jag har försökt ta en del populära nyckeltal som:
Utdelningstillväxt
Direktavkastning
Utdelningsandel
Cost On Yield
Omsättningstillväxt
Vinsttillväxt
P/E-tal
Korrigerat P/E-tal
P/S-tal
PEG-tal
EBITDA
EBIT
EK/aktie
Justerat EK/aktie
Substansvärde/aktie
Balansomslutning
Avkastning på EK
Avkastning på TK
Avkastning på RK
Rörelsemarginal
Bruttomarginal
Nettomarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Likviditet
Räntetäckningsgrad
Skuldsättningsgrad
Gen. Låneränta
Omsättningshatighet
Nettoskuld/EBITDA
Balanslikviditet
Kassalikviditet
Fritt Kassaflöde
Owner Earnings
EV
EV/EBIT
EV/EBIDTA

Tänkte göra en liknande undersökning som Motmiljonen och det skulle vara kul att se vilka nyckeltal är populärast. Svara gärna på Enkäten längs upp till höger.

Finns det inte nyckeltalet som ni gillar så får ni gärna kommentera det som jag har missat och som kan vara viktigt vid företagsanalys. Ni som gillar tjänsten borsdata.se har nu chansen att komma med önskemål om framtida nyckeltal som ni gärna skulle vilja ha i hemsidan.

måndag 5 april 2010

Magiska formeln – Köp Bra & Billigt!

Joel Greenblatt skrev boken ”the little book that beats market” som har blivit en populär investeringsbok och han själv har blivit en finanskändis. När man kollar på titeln på böckerna han har skrivet, "You Can be a Stock Market Genius" och "The Little book that beats market” och konceptet ”The Magic Formula” så känns det som en ännu en oseriös författare. Men det som skiljer Greenblatt från andra investeringsböcker är att han har ändå lyckas ganska bra att ta fram en enkel strategi som är i grunden baserad på sunt förnuft och logiskt bygger på Benjamin Grahams och Warren Buffetts idéer.

Man skulle sammanfatta hela strategin med citatet:
It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. – Warren Buffett
.
Med andra ord att köpa bra bolag till fyndpriser. Han använder sig av klassiska Grahams metod att köpa billigt på låga p/e-tal och kombinerar med att försöka hitta företag med den bästa lönsamheten. Det vill säga en förenklad Warren Buffett metod där Philip Fishers bästa företag förenas med Grahams ”margin of safety”. Jag har tidigare skrivet om att man bör kombinera dessa två. Hitta de bästa bolagen och vänta tills man får ett bra inköpspris.

Men det som är intressant när det gäller ”The Magic Formula” är att man kan lära sig lite nytt genom att kolla på vilka nyckeltal han använder sig av. Frågan är om man kan kombinera hans nyckeltal i företagsanalyser.

Om man skulle sammanfatta formeln på enkelt sätt:
Detta är mitt förenklade sätt av ”The Magic Formula” för att visa konceptet innan jag skriver om den riktiga formeln vilket är mer krångligare.

1- Välja bolag med högsta avkastning på EK för att ta fram de bolag som har bästa lönsamhet.

2- Välja bolag med lägsta P/E-tal på ovanstående lista.


Jag antar att det är viktigt att man börjar med ta fram högsta avkastning på EK och inte med lägsta P/E-tal eftersom man vill hitta de bästa bolagen först och sen försöka köpa till ett rimligt pris. Nackdelen med att börja med lägsta P/E-tal kan vara att man får en lista med bolag med dålig lönsamhet. Ett enkelt exempel på förra årets resultat:

Bolag med högsta avkastning på EK – 2008- Klicka för större Bild

Här får man aktier som KappAhl och Swedish Match på toppen på grund av deras låga soliditet. Swedish Match har en soliditet på 5,5% och KappAhl 11% vilket är nästan i klass med bankaktier. Det är den stora nackdelen med att använda avkastning på EK. Det är också därför Joel Greenblatt använder Avkastning på Sysselsatt Kapital och inte Avkastning på Eget Kapital.

Sen sortering på P/E-tal - Klicka för Större Bild

Fast han använder ett annat rangordningssystem där han summerar olika placeringar och letar efter lägsta siffror. Det som är intressant är att formeln ändå fångar bolag som H&M, Clas Ohlson, AstraZeneca och Net Entertainment. Dessa aktier har i regel hög lönsamhet.

Om man skulle ta hänsyn också till soliditeten - Klicka för Större Bild

Men Joel Greenblatt använder andra nyckeltal eftersom avkastningen på EK kan bli missvisande om bolaget har låg soliditet och P/E-talet är kanske inte det mest rättvisande nyckeltal eftersom den inte tar hänsyn till skulder.

Den riktiga - ”The Magic Formula” (MFI)
Det är en kombination av två Nyckeltal.

1- Lönsamheten – Hitta bolag med högavkastning på sysselsatt Kapital

2- Pris – Hög vinst i förhållande till aktiepriset

Den första är avkastningen på Sysselsatt kapital som visar företagets effektivitet och det andra nyckeltalet EBIT / EV visar en mer rättvis värdering av bolaget när man räknar in skulder. Definitioner på nyckeltalen:

EBIT / EBITDA
EBITDA = Resultat före räntekostnader, skatter och avskrivningar
EBIT = Rörelseresultat - Resultatet före räntekostnader och skatter

Det är ganska enkelt att räkna fram EBIT! Ett exempel från resultaträkningen.

Klicka för Större Bild
Sysselsatt Kapital
Räknas på olika sätt men den vanligaste är:


Att man tar bort skulder som är inte räntebärande från tillgångarna. Nu har jag förenklat det ganska mycket eftersom det finns olika sätt att räkna sysselsatt kapital i bolaget.

Enterprice Value (EV)
Det är ett marknadsvärde som tar hänsyn till företagets skulder och EV visar företagets värde, det vill säga det man behöver betala för att köpa hela företaget.


Man summerar börsvärdet med totala skulder och sen minus bolagets likvida medel. Med andra ord Börsvärdet + Nettoskulden. Om man ska vara riktigt noga så ska man räkna in minoritetsintressen och preferensaktier.

Det viktigaste
Jag tycker att det viktigaste är tanken bakom strategin med den magiska formeln och inte hur exakt man ska kunna räkna efter formulan. Konceptet, att köpa bra och billigt, är en utmärkt långsiktigt strategi där man hittar utmärkta företag till en låg värdering. Det är också därför man ska kombinera det med Kvalitativanalys.

Kvalitativanalys
Som inte får glömmas eftersom det fortfarande är viktigt. Kvalitativanalysen går inte att sammanfatta med en enkel formel. Det krävs mer erfarenhet och känsla. Med kvalitativanalys menar jag bolagets koncept, varumärke, framtidsutsikter, tillväxt, osv. Allt som inte går att definiera i nyckeltal och sortera på listor.

Sysselsatt Kapital
En annan sak som jag funderar över är varför Joel Greenblatt använder avkastning på Sysselsatt kapital och inte avkastning på EK. Genom att ta hänsyn till soliditet så kan man beräkna in skulden. Anledningen att jag gillar avkastningen på EK är att det är både lätt att räkna och samtidigt det är nyckeltalet Warren Buffett förespråkar ganska mycket där man försöker hitta bolag med hög avkastning på EK med en hög Soliditet.

Om man kollar närmare på Joel Greenblatt formel så består hans portfölj av de 30 hösta rankade företagen som har den lägsta slutsumman i listan. Om ett företag kommer 2:e plats i avkastningen på sysselsatt kapital och sen 4:e plats i EBIT/EV så kommer den få en rankordning på 6 ( 2+4 ). De 30 bolag med lägsta rankordningen hamnar i portföljen. I början köps det mellan 5 till 7 olika aktier tills man når 30 bolag och bolagen byt ut årligen när det kommer rangordningen ändras.

Det är ganska många aktier men det som gör hela konstigt är att han byter ut portföljen årligen. Snacka om transaktionskostnader och vinstskatt. Det är exakt vad Wall Street och finans branschen vill höra. Tyvärr så känns det snarare som ”system-trading” där man köper och säljer efter TA eller andra algoritmiska siffror. Jag saknar kvalitativa analysen och det är också därför Greenblatts vill att man ska diversifiera i 30 olika aktier. Eftersom man vet inte exakt vad man köper.

Enligt hans tidigare research så har han lyckats avkasta nästan 31 % årligen under 17 år. Det känns lite för bra för att vara sant och ärligt talat så är jag tveksam till hela avkastningen och hur han räknat på det. ”Back testing” är mycket missvisande eftersom det är stora skillnader beroende på hur man har valt och dessutom är det väldigt enkelt att manipulera data till sin fördel. Däremot så tror jag fortfarande på den grundläggande idén. Så här ser den årliga avkastningen för Magic Formula jämförelse med S&P 500.
Klicka för Större Bild
Samtidigt säger han också att alla inte kommer använda hans strategi eftersom den fungerar bäst långsiktigt och under vissa perioder så kommer den vara sämre än index vilket gör att många kommer överge strategin och dessutom; många förvaltare kan inte avvika från index alltför mycket då det skulle betyda minskande antal kunder. Det är också exakt samma dilemma för värdeinvesterare eftersom under kraftiga uppgångar så är det svårt att hitta bra köp och därmed ännu svårare att kunna lyckas bättre än marknaden under vissa perioder.
.
Det finns också en mer detaljerad information om strategin i en Magister Uppsats från Handels. Back Testing ” The Magic Formula” in the Nordic region.

En intervju där Joel Greenblatt berättar om sin strategi.