måndag 26 januari 2009

Engelsk Ordlista

Resultaträkning
Income statement - Resultaträkning
Sales - Försäljningsintäkter
Gross income - Bruttoresultat
Other operating income and expenses - Övriga rörelseintäkter och -kostnader
Share of earnings in associates - Resultatandel i intressebolag
Operating income – Rörelseresultat

.
Minority interest - Minoritetsintresse
before dilution - före utspädning,
items affecting comparability - jämförelsestörande poster,
comprehensive income - totalresultat
Depreciation - Avskrivningar
Restructuring costs - Omstruktureringskostnader
Sales of fixed assets - Försäljning av anläggningstillgångar


Balansräkning
Balance sheet - balansräkning
ASSETS - TILLGÅNGAR
Non-current assets - Anläggningstillgångar
Intangible assets - Immateriella tillgångar
Tangible assets - Materiella anläggningstillgångar
Shares in associates - Andelar i intressebolag
Deferred tax receivables - Uppskjutna skattefordringar

Current assets - Omsättningstillgångar
Inventories - Varulager
Accounts receivable – Kundfordringar
Current tax receivables - Kundfordringar
Prepaid expenses and accrued income - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Cash and cash equivalents - Likvida medel

EQUITY AND LIABILITIES - EGET KAPITAL OCH SKULDER
Share capital - Aktiekapital
Retained earnings - Balanserade vinstmedel

Non-current liabilities - Långfristiga skulder
Long-term loans - Långfristiga lån
Convertible debenture loans - Konvertibelt förlagslån
Deferred tax liabilities - Uppskjutna skatteskulder
Pension provisions - Pensionsavsättningar

Current liabilities - Kortfristiga skulder
Short-term loans - Kortfristiga lån
Accounts payable - Leverantörsskulder
Current tax liabilities - Aktuella skatteskulder
Short-term provisions - Kortfristiga avsättningar
Accrued expenses and prepaid income - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


Kassaflödesanalys
Cash flow statement - Kassaflödesanalys
OPERATING ACTIVITIES - LÖPANDE VERKSAMHET
Operating income - Rörelseresultat
Depreciation - Avskrivningar
Non-cash items - Övriga ej kassaflödespåverkande poster

Interest paid - Erlagd ränta
Interest received - Erhållen ränta
Tax paid on income - Betald inkomstskatt
Changes in working capital - Förändring av rörelsekapitalet
Cash flow from operating activities - Kassaflöde från löpande verksamhet

INVESTING ACTIVITIES - INVESTERINGSVERKSAMHET
Investments in assets - Investeringar i tillgångar
Sales of assets - Försäljningar av tillgångar
Investments in subsidiaries - Investeringar i dotterbolag
Disposals of subsidiaries - Avyttringar av dotterbolag
Cash flow from investing activities - Kassaflöde från investeringsverksamhet

FINANCING ACTIVITES - FINANSIERINGSVERKSAMHET
Dividends - Utdelning
Long-term loans raised - Upptagna långfristiga lån
Repayment of long-term loans - Amortering av långfristiga lån
Cash flow from financing activities - Kassaflöde från finansieringsverksamhet
CASH FLOW - ÅRETS KASSAFLÖDE


Utdelningar
Yield - Direktavkastning
Dividend - Utdelning
Payout Ratio – Utdelningsandel
Ex-Dividend Date – Sista dagen för att ta del av utdelningen
Dividend Date – Datum utdelningen delas ut

Nyckeltal
Operating margin (EBIT) – Rörelsemarginal
Gross Profit - Bruttoresultat
Profit margin – Vinstmarginal
Return on capital (ROC) - Avkastning på kapital
Return on assets (ROA) - Avkastning på tillgångar
Return on capital employed (RECO) - Avkastning på sysselsatt kapital,
Return on shareholders' equity (REO) - Avkastning på eget kapital
Return on investment (ROI) - Avkastning på tillgångar
Equity ratio – Soliditet
Interest coverage ratio – Räntetäckningsgrad

Övrigt
Book Value - Bokfört värde
Net Profit - Nettoresultat
Long-Term Debt - Långfristiga skulder
Current Liabilities – Aktuella skuld
Market Cap - Börsvärde
Return on Assets - Avkastning på tillgångar
Return on Equity - Avkastning på eget kapital
Revenue - Intäkter
Revenue Per Share - Intäkter per aktie
Total Debt - Summa Skulder
Cash Flow - kassaflöde
Liabilities - Skulder
Capital Expenditures - Investeringar

1 kommentar: