måndag 20 december 2010

Mid Cap-listan & BörsData-Blogg!

Nästa steg för Börsdata var att lansera Mid Cap och det känns bra att den är klar just nu. Samtidigt jobbar vi med att göra klart Small Cap och det kan ta lite längre tid med tanke på att listan innehåller nästan dubbel så många bolag som Mid Cap och nästan tre gånger så många som Large Cap.

Fast det som är intressant är att Small Cap innehåller många spännande småbolag och den snabba översikten på börsdata kommer att göra det lättare att hitta en del intressanta bolag.

Blogg- BörsData
Vi har också lanserat en blogg-sida för börsdata. Där har ni möjlighet att följa med direkt i vad som händer och möjlighet att också bevaka via RSS om ni vill.

Liten justering i Vinsten för Kvartals & Rullande 12-mån.

Tidigare:

Klicka För Större Bild


Nu:

Klicka För Större Bild


Det gör att det blir lättare att se enskilda kvartalsresultat och samtidigt kunna se utvecklingen för rullande 12-mån. Sen finns det en del bolag som har lämnar sina kvartalsrapporter senare på året och det gör att i början kan det se lite konstigt ut för vissa bolag men det kommer att justeras efterhand när vi forsätter med uppdateringarna.

Några intressanta bolag som har stabil utdelningstillväxt i Mid Cap!
-Avanza
-Betsson
-
Beijer
-Clas Ohlson
-Indutrade
-Nibe
-Peab
-
Skistar
-Sweco
-
Säki
-ÅFGOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Önskar - BörsData Crew!

torsdag 9 december 2010

Investeringssparkonto – Skatten blir 1,08 %

Det var inga stora nyheter precis! Slutsatsen är att den årliga avgiften höjs som tidigare sagts, vilket är aldrig positivt. Det som är intressant att veta det blir exakt samma som KF:s skattesats när de ska ändra KF till den nya förslaget. Det gör att det blir ett bättre alternativ med den nya investeringssparkonto när man får fördelar som tex: .

-Direktägande
-Avdrag för Utländsk Utdelningsskatt
-Kvittningsbart för räntekostnader
-Derivat handel

En kort sammanfattning över förslaget:

-Skatten blir högre med 0,3 % enheter än den vanliga KF

-KF:s beskattning blir det samma som den nya förslag och därmed inga stora skillnader förutom direktägande och andra fördelar som nämns längre ner.
.
-Skatten räknas på fast datum för Statslåneräntan och är inte ett årsgenomsnittlig som varit tidigare.
.
-Värdet för tillgångarna på kontot för beskattning ska beräknas vid 4 olika tidpunkter under året.
.
- Det verkar inte som att det finns möjligethet att flytta innehav som aktier och fonder från traditionell sparform utan att beskatta.

-Utdelningsskatten är samma som KF.

-Fast möjlighet att göra avdrag för utländska Utdelningsskatt

-Möjligheten till Kvittning för räntekostnader
.
-Det verkar som att möjligt att handla med derivat i den nya systemet finns.

Här har ni mer detaljerad info:
-Skatten
-Direktägande
-KF:s beskattning ändras
-Skatteplanering försvåras
-Utdelningsskatten
-Utdelningskatten för utländska innehav
-Handel med Derivat

Så här står det i den nya spar alternativet om beräkningen av skattesatsen!

”Kapitalunderlaget multipliceras med en räntefaktor. Räntefaktorn beräknas som statslåneräntan den 30 november året före med tillägg av 0,75 procentenheter. Den summa som då kommer fram kallas schablonintäkt och beskattas med 30 procent”

Det betyder att räntesatsen blir:

Statslåneräntan för 2010:….........2,84 %
Beräkningstillägg:……………….0,75 %
Kapitalbeskattning……………..30 %

2,84 % + 0,75 % * 0,3 = 1,08 %

Det betyder att skattesatsen blir högre med ca 0,3 procentenheter än den vanliga kapitalförsäkring som idag motsvarar:

Statslåneräntan * 0,27 %

2,84 % * 0,27 =
0,77 %

Jämförelse med KF!
Kapitalförsäkring………….0,77%
Investeringssparkonto…......1,08 %

Det är lite bättre än den tidigare prognosen om 1,2 % skattesats eller man kan också säga att den är ca 0,30 % högre än dagens KF, vilket föregående prognos skulle det motsvara ca 0,4-0,5 % enheter större.

Om vi skulle anta en statslåneränta på 5 % i värsta fall så skulle det bli:

5 % + 0,75 % * 0,3 =
1,73 %

Vilket betyder att avkastningen måste ligga över ca: 5,7 % eller att en direktavkastning på ca 5-6 % skulle täcka den årliga avgiften. Men ska man vara rationell så bör man räkna både delarna:

-Genomsnittlig direktavkastning på
..….3 %
-Lägsta Årlig tillväxt på
………….……3-4 %

Så det är ändå inte så svårt för att det skulle löna sig med Investeringssparkonto om till och med statslåneräntan går upp till ca 5 %.

Till frågan vad blir den största skillnaden mellan KF och det nya alternativet så var svaret:

Den nya föreslagna sparformen är inte någon försäkring och instrumenten som förvaras på kontot ägs direkt i stället för av ett försäkringsbolag. Investeringssparkontot kan tillhandahållas av kreditinstitut och värdepappersbolag, men inte av försäkringsbolag. Kapitalförsäkringarna beskattas enligt avkastningsskattelagen medan kontot beskattas enligt inkomstskattelagen.

Det står också så här:

Ett investeringssparkonto föreslås vara en schablonbeskattad sparform, vilket betyder att skatten inte baseras på den faktiska avkastningen utan på en förväntad genomsnittlig avkastning, precis som för kapital- och pensionsförsäkringar. Schablonskatten tas ut oavsett om värdet på investeringssparkontot ökar eller minskar. Men förslaget som nu remitterats innebär att viss hänsyn tas till att värdet minskas. Detta eftersom kapitalunderlaget baseras på värdet på tillgångarna på kontot vid fyra olika tidpunkter under året. Därmed minskar underlaget om tillgångarna minskar i värde.

Kapitalförsäkringar ska beskattas som Investeringssparkonto!

För att beskattningen av kapitalförsäkringarna ska vara neutral i förhållande till investeringssparkonto föreslås några förändringar i beskattningen av sådana försäkringar. Kapitalunderlaget ska på motsvarande sätt som för investeringssparkonto multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret med tillägg av 0,75 procentenheter. Resultatet ska beskattas med 30 procent i stället för som tidigare 27 procent.

Den andra förändringen – Täppa till Kryphålet!

Dessutom kommer ett kryphål i den nuvarande modellen för beräkning av skatt på kapitalförsäkring att täppas till. Förslaget innebär att det inte längre ska vara möjligt att slippa avkastningsskatten genom att sälja försäkringen vid årsskiftet och efter årsskiftet köpa tillbaka den. Kryphålet täpps igen genom att betalda premier ska beaktas när kapitalunderlaget beräknas (hela värdet av premier som har betalats under första halvåret och hälften av värdet av premier som har betalats under det andra halvåret).

Hur blir det med utdelningar?
Det blir det samma som den vanliga KF!

Ränta, utdelning och annan avkastning på tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto ska inte tas upp särskilt utan omfattas av den schablonmässigt beräknade avkastningen.

Skatt på utländska utdelningar!

Förslag: Innehavare av investeringssparkonto ska ges avräkning för utländsk skatt som innehavaren betalat och som är hänförlig till intäkter på kontot. Överskjutande avräkningsbar utländsk skatt får avräknas vid senare års taxering i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 17 § avräkningslagen om ett tillgängligt avräkningsutrymme då finns.

Hur är det med derivat handel?

Ett investeringssparkonto föreslås vara en sparform inom vilken kontoinnehavaren ska kunna spara såväl finansiella instrument som kontanta medel. Termen finansiella instrument definieras i 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, förkortad VML, och omfattar bl.a. aktier i aktiebolag, obligationer och fondandelar. Invester-ingssparkonto är tänkt som en alternativ sparform till andra former av sparande i finansiella instrument../

…./nödvändigt att begränsa det slag av finansiella instrument som får förvaras på ett investeringssparkonto. De tillgångar som i princip utan begränsningar får förvaras på ett investeringssparkonto benämns investeringstillgångar. Finansiella instrument som inte är investerings-tillgångar benämns otillåtna tillgångar. Dessa föreslås endast få förvaras på kontot under en begränsad tid.

Det är inte otänkbart att finansiella instrument som inte är delägarrätter eller fordringsrätter kan förvaras på ett investeringssparkonto. Till exem-pel skulle råvaruterminer och råvaruoptioner som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europe-iska ekonomiska samarbetsområdet kunna förvaras på ett investerings-sparkonto. Nämnda finansiella instrument omfattas inte av termerna delägarrätt eller fordringsrätt. Trots detta kan genomsnittsmetoden i 48 kap. 7 § IL vara tillämplig vid beräkningen av kapitalvinsten på sådana tillgångar. Tillämpningsområdet för genomsnittsmetoden utvid-gas nämligen genom 52 kap. 3 § IL, som anger att kapitalvinsten för andra tillgångar än personliga tillgångar ska beräknas med tillämpning av genomsnittsmetoden, om de är en del av ett samlat innehav av tillgångar med enhetligt värde.

Här har ni mer information om förslaget:

-Liknande Sammanfattning av Cornucopia
-Schablonbeskattat Investeringssparkonto
-Frågor och Svar

onsdag 8 december 2010

Peter Norman – Investeringssparkonto; Direktsändning

Det verkar som att namnet för den nya investeringsformen heter Investeringssparkonto och inte Investeringskontot, som jag har skrivet tidigare.

Såg att Cornucopia hade skrivet ett inlägg om pressinbjudan där Peter Norman presenterar ny sparform. Det blir spännande att se vad finansmarknadsministern har att säga om den nya sparformen. I det tidigare inlägget hade jag många frågor och funderingar. Jag hoppas på mer detaljerad information om hur de har tänkt sig.

Så här står det:
Efter regeringssammanträdet imorgon, torsdagen den 9 december, presenterar finansmarknadsminister Peter Norman den nya sparformen investeringssparkonto på en pressträff. Det nya sättet att beskatta värdepapper syftar till att göra det enklare att spara i aktier och fonder.

Det finns också en direktsändning – WebbTV kl: 11.00 och det står också att videosändningen kommer att vara möjligt att se i efterhand.

måndag 6 december 2010

Den överdrivna kritiken för Investeringskontot!

Det har varit mycket kritik mot nya förslaget, fast i vissa fall kan man tycka det är lite överdrivet. Det brukar vara så när det handlar om nya beskattningsformer. Därför tycker jag att nu behövs det ett inlägg som lyfter fram både för- och nackdelarna med det nya förslaget.

Namnet!
Kanske den löjligaste kritiken handlar om att det hade varit bättre eller enklare för allmänheten om den istället kallades för Allemanskonto eller Spardepå! Ärligt talat så tycker jag att investeringskontot låter bra. Om jag skulle önska ett namn så skulle välja namnet ”utdelningskonto eller varför inte 4020-kontot” :) Skämt åsido! Men de som väljer att ha Investeringskontot i framtiden kommer att inse att utdelningarna kommer bli ännu viktigare. Oavsett vad du tycker om utdelningar så kommer de i större sträckning täcka den årliga avgiften.

Den årliga skatten - förmögenhetsbeskattning!
Det låter rätt så irriterade att behöva betala skatt årligen när man varken har vinst eller tänker investera långsiktigt. Det har också kallats för en ny variant av förmögenhetsbeskattning. Men man måste jämföra med fördelarna och det beror mycket på vilken investeringsstrategi och vad är för slags investering man har. Så det finns både för- och nackdelar som jag ska prata lite mer om senare.

Kommer drabba fondsparare hårt!
Det är faktiskt en mer befogad kritik eftersom det kommer bli en slags ”dubbel-avgift” först fondernas avgifter + sen den årliga avgiften vilket betyder att fondsparare i värsta fall kan få betala mellan 3 - 4 % årligen. Ta till exempel en tillväxtfond i kina:

HQ Kinafond – Haft en ålig avkastning på ca 12 % senaste 5 åren.
Årlig avgift:……….…..1,9 %
Nya KF avgift………..1,2 %
Årlig avkastning:….......12 %
Kvar till spararna:......8,9 %

Någon skulle säkert säga att 8.9 % är ganska bra avkastning ändå. Visst, men tänk också på att man tar betydligt större risker när man investerar i Kina. Skulle man tex: köpa en tråkig och stabil portfölj med utdelningsaktier så borde man utan svårigheter kunna få en total årligavkastning på ca 8-9%:
Aktiekursutveckling…………….5-6 %
Utdelningar & Återinvestering…..2-3 %

Och få nästan samma resultat som HQ-Kina - fond efter avgifter men till ett mycket lägre risktagande.

En annan jämförelse – samma HQ Kina fond!
Sparat kapital år 1……..…..100 000 kr
Utveckling efter år 5….........151 000 kr
Total avgift under 5 år....…20 000 kr

Här ser man klart och tydligt att man som fondsparare har förlorat 20 000 i avgifter bara under 5 år och det gör det inte lika självklart att spara i fonder när man ska behöva betala ännu en årlig avgift. Ränte-på-ränte effekten kommer göra att avgifterna kommer öka i takt med portföljvärdet ökar. Det liknar lite bankernas populära bondfångeri ”Fond-i-Fond” där man betalar dubbla avgifter. Risken är stor att det blir en mycket dålig affär efter 30-40 års sparande. Jag kan också tänka mig att det finns många som redan har en vanlig KF + tillväxtfonder som tex: Kina.

Om det nya systemet införs så måste fonderna förmodligen sänka sina avgifter. Det kan blir också en bättre utveckling för direktägande i aktier istället för fondsparande när fler och fler börjar inse fördelarna.

Om vi återgår till Investeringskontot!
Nu verkar det som att det nya alternativet kommer bli verkligenhet från den 1 januari 2012. I själva verket är inte så mycket som är nytt i det nya förslaget om man jämför med dagens Kapitalförsäkring. Det som är nytt är att:

-Man blir direktägare till sina aktier själv vilket är inte möjligt i en vanlig KF där Försäkringsbolaget står som ägare.

Varför införa det nya investeringskontot när det redan finns KF?

Direktägande!
Jo! En anledning har varit att den tidigare finansmarknadsministerns Mats Odell ville förenkla sparformen genom att slopa vinstskatt och krångliga deklarationer samtidigt som dagens ägar-problem bara växer. Det gör att stora Kaptialförsäkringar som Nordnet och Avanza äger allt större andelar av tex: de mindre bolagen vilket försvårar det direkta ägandet. Det är ingen bra långsiktig utveckling. Tex: Veckans Affärer skriver att Avanzas Portföljvärde, dvs Avanza som står som ägare har ökat från:

2005……146 miljoner
2009……2,4 Miljarder
(Vilket borde vara en ännu större siffra efter uppgången )

Insider!
Samtidigt finns det möjlighet för insideraffärer när man kan undgå anmälningsplikten genom att handla via KF. Vilket har varit ett stort problem den senaste tiden när intresset för sparformen har ökat kraftigt.

Skatteplanering!
Man kunnat undgå beskattning av KF när man kunnat ta ut stor del av pengarna från kontot innan slutet av året. Därför diskuteras också att skatten kan tas ut en gång per kvartal istället för en gång per år vilket innebär att det inte kommer att bli lika lönsamt att skatteplanera.

Skatteinkomster!
Sen finns det självklart andra stora fördelar för regeringen när de kan få jämnare skatteinkomster. Snacka om stabila inkomster varje kvartal oavsett om börsen stiger eller inte. Sen kan det också bli högre skatt och det nämns att den kan hamna på 1,2 procent årligen i jämförelse man med KF som ligger på mellan 0,75 – 0,8 procent. Skatten för KF bestäms genom skattesatsen 27 % * genomsnittlig statslåneränta (föregående års).

Man måste också ta hänsyn till helheten
Det går att skriva mycket om för- och nackdelar men jag väljer att skriva det jag anser är de viktigaste punkterna. Vill ni läsa mer om detaljerade beräkningar om Kapitalförsäkring så kan läsa gamla inlägg om ämnet.

Fördelar med det nya förslaget:

Slippa deklarera
Det första är självklart att slippa deklarationen vilket brukar vara ett ångestmoment varje år. Enligt skatteverket så brukar 1/3 göra fel vid aktiedeklarationerna vilket kanske inte är så konstigt när det handlar om, splitt, nyemissioner, inlösen osv.

Utdelningar
Den andra fördelen som många inte inser är att utdelning i många fall täcker KF-avgiften. Detta beror också på hur stor är:
-Årliga avgiften
-Direktavkastning för portföljen
En enkelt mått är att en direktavkastning på 3 % täcker en avgift för 1 %.

Avkastning
Om utdelningarna täcker avgiften så kan den årliga kursutvecklingen täcka resten och förhoppningsvis generera högre avkastning än om ni hade ett vanligt konto. Samma sak här om den årliga avkastningen via aktiekursen är högre än 5-6 % så tjänar man på att ha det nya investeringskontot så länge avgiften ligger på ca 1 - 1,2 % utan att vara beroende av utdelningarna.

Återbäring av Utländskbeskattning
Utdelningsåterbäring för utländska aktier kan bli möjligt när man själv står som ägare.

Nackdelarna
-Inget bra alternativ för de som inte har utdelningsaktier och värst är det för de som sparar i fonder.

-Ingen flytträtt – Det vill säga att kunna fritt flytta nuvarande kontoinnehav till det nya systemet utan behöva betala vinstskatt.

-Kan bli en högre årlig avgift än dagens Kapitalförsäkringar, vilket är en stor nackdel för dem som redan är nöjda med nuvarande KF.

-Sen undrar man också hur detta kommer att påverka kapitalförsäkringen? Kommer den vanliga KF finnas kvar? Eftersom det är meningslöst att byta till det vanliga Investeringskontot när man har lägre avgifter i KF.

Kanske avgiften för KF kommer höjas till samma nivå eller också kommer KF att helt ersättas med Investeringskontot. Hur som helst så måste det ändå finnas det vanliga alternativet för de som inte är intresserad av KF och som förlorar på den årliga avgiften. Som sagt, det är mycket kvar innan vi vet exakt hur den nya sparformen kommer att se ut och hur mycket det kommer att kosta! Att den årliga avgiften inte går över 1-1,5 % är viktigt om den ska vara attraktiv.

Det bästa hade varit:

Konto utan avgifter & vinstskatt!
Där man fritt skulle kunna byta, sälja, köpa, aktier, fonder, derivat osv utan att behöva betala årlig skatt. Dessutom slippa deklarera eller betala vinstskatt när man gör transaktioner så länge pengarna finns kvar i kontot. Den slutliga skatten skulle i så fall tas när man tar ut pengar från aktiekontot.

onsdag 1 december 2010

Warren Buffett var ekonomisk oberoende redan 25

Många känner till redan att Warren Buffett startade sin förmögenhet i samband med partnerskapet och senare Berkshire Hathaway. Men det är inte många som vet att han redan var ekonomisk oberoende innan han började med Partnerskapet 1956 när han var 25 år.

Nu när jag har läst klart boken The Snowball Warren Buffett and the business of life av Alice Schroeder så börjar jag få bättre insikt både i Warren Buffetts investeringsstrategi och hans privata liv. Det som är mest fascinerade är att han redan som barn, 6-7 år gammal, var intresserat av börsen.
.
Så här ser hans tidiga karriär ut när han blev ekonomisk oberoende redan som 25 åring.

År 6-7
-Tidigt var han intresserat av att samla, räkna och memorera. Han samlade frimärken, läskkapsyler och han gillade också att läsa mycket.

-Som 6 åring köpte han tuggummi från sin farfars butik och sålde i grannområdet genom att knacka dörr. För varje bunt tuggummi han sålde så tjänade han ”2 Cent”.

-På samma sätt började han också sälja 6-pack Coca-cola och sålde vidare för att tjäna 20 % på affären. Dessutom sålde han också tidningar och magasin. Vid den tiden började han också bära en pengaväxlare på bältet. Det gjorde att han kände sig som en professionell försäljare.

- Han önskade sig boken, ”Townsend´s Bond Salesmanship ” till julklapp. Det var hans favoritbok om obligationer.

År 8
-Fick han följa med till sin fars kontor. Hans far var börsmäklare och att följa med till hans arbete gav Warren Buffett en tidig kunskap om börsen. Där fick han läsa böcker om aktieinvesteringar och affärstidningar. Han fick också prova på att skriva senaste aktiekurserna på tavlan.

År 10
-På hans födelsedagspresent valde han att besöka:
*Scott Stamp And Coin Company (Sålde Frimärken)
*Lionel Trian Company ( Tillverkade modelltåg)
*New York Stock Exchange

-En dag lyckades han hitta boken ”One Thousand Ways to Make $1.000” med olika idéer om hur man skulle kunna tjäna pengar på ett enkelt sätt. Där upptäckte han också entreprenörskap och ränta-på-ränta effekten som han förstod skulle innebära att hans pengar kunde arbeta för honom.

År 11
-Förmögenhet = 120 dollar ( ca 11 000 kronor, dagens värde )

-Vid 11 deklarerade han att han kommer att bli miljonär vid 30.

År 12
-Han köpte aktier för första gången tillsammans med sin syster, 3 aktier i Cities Service Preferred för $ 38. Senare gick kursen ner till $ 27 och när aktien gick upp till $ 40 så sålde han och tjänade $ 5 dollar på affären. Till slut gick aktiekursen upp till $ 202. Warren lärde sig från sitt första misstag på börsen.

-Han jobbade bland annat som Caddie och Tidningsbud. Till största delen jobbade han som tidningsbud där han också tjänade mest.

År 14
-Förmögenhet = 1 000 dollar ( ca 90 000 kronor, dagens värde )

-Han skickade in sin första skattedeklaration och betalade 7 dollar i skatt.

År 15
-Förmögenhet = 2 000 dollar. ( ca 180 000 kronor, dagens värde )

-Buffett köpte 40 hektar gård för 1200 dollar och arrenderade marken till en bonde som han sen delade vinsten. Detta var något som han gillade eftersom det var någon annan som fick göra det grova jobbet och han använde bara sitt kapital. Senare sålde han farmen mycket dyrare när han började med aktieinvesteringar.
.
-Under samma tid startade han flera olika verksamheter.

År 17
-Tillsammans med en kompis köpte han ett gammalt flipperspel för 25 dollar och placerade detta i en frisörsalong. Vinsterna delades med frisören och den första vinsten blev 25 dollar och de köpte ett nytt flipperspel. Till slut lyckas de investera i 7 olika flippermaskiner och tjänade upp till 40 dollar i veckan.
.
-På samma sätt köpte han en gammal Rolls Royce för 350 dollar och hyrde sedan ut den för 35 dollar per dag.

År 19
Förmögenhet = 5000 dollar ( ca 360 000 kronor, dagens värde )

År 20
-Han började läsa i Columbia under Benjamin Graham, och där kom han också i kontakt med GEICO. Han sålde hela aktieportföljen och köpte Geico för allting, efter att han träffat bolagets vice ordförande.

År 21
-Förmögenhet = 9804 dollar ( ca 700 000 kronor, dagens värde )

-Återvände till Omaha och jobbade som mäklare hos sin far. Där lyckades han öka pengarna från $ 9804 till $ 19 738.

-Han lånade också 5 000 dollar från Omaha Nationalbank när han insåg att det fanns många fler affärsmöjligheter.

År 23
-Förmögenhet = 19 000 dollar ( ca 1,4 miljoner kronor, dagens värde )

-Började jobba hos Graham och investerade samtidigt sina egna pengar. Där gjorde han en del mycket lönsamma affärer när han fick bra idéer från jobbet. Samtidigt använde han sig av ”Modeys Manuell” ett stort slags uppslagsverk för bolagsinfo för att hitta lågvärderade bolag, dvs Grahams klassiska Net/Nets där bolagets Intrinsic Value var mycket högre än försäljningspriset. I bara två smarta aktieaffärer lyckades han generera 33 000 dollar. Några exempel på undervärderade bolag han lyckades hitta är:
*En investering på 15 dollar som han senare lyckades sälja för 85 dollar.
* Ett annat exempel är att han köpte aktier för ca 30 dollar och sedan fick en utdelning på 50 dollar.

År 25
-Förmögenhet = 174 000 dollar ( ca 10 miljoner kronor, dagens värde )

-Warren återvänder till Omaha när Graham slutar och hans kapital växer till 174 000 dollar. Då tycker han att pengarna räcker för att familjen ska leva på kapitalet. Familjen hade en levnadskostnad på 12 000 dollar, vilket var mindre än 7 % av Buffetts förmögenhet. Samtidigt kunde pengarna fortfarande växa.

Det vill säga, Warren Buffett var ekonomisk oberoende redan när han var 25 år.

Det som är ännu mer intressant är att han själv bara har lade in 100 dollar i hans partnerskap 1956. Resten av pengarna, 105 000 dollar, kom från vänner och bekanta. Med tiden började han få mer och mer kapital att förvalta. Hans arvode var 25 % av den vinst som var över 6 %. Det är alltså tack vare hävstången från andras pengar och hans enorma skicklighet som han kunde få sin ”Snowball”. Under 1956 och 1969 lyckades han generera en årlig avkastning på 29,5 %. 1965 var det totala värdet av portföljen 20 Miljoner dollar.

Några funderingar:

Högavkastning
Om man kollar på de första investeringarna han gjorde under tiden när han var mellan 20-25 år så lyckades han generera en årlig avkastning på över 60 %. Det är en fantastisk prestation.

Få men stora affärer
Det som man märker snabbt i boken är att han har många gånger valt att investera i enskilda bolag med hela sitt kapital. Jag fick också känslan av att han inte gjorde mer än 4-5 affärer/år. Kanske till och med ännu färre och ändå lyckades han generera så hög avkastning utan att förlora så mycket.

Grahams strateg fast ändå inte
En annan sak som är unik är att han lärde sig från Graham att hitta undervärderade bolag men samtidigt följde han ändå sina egna regler när han istället för att diversifiera valde att köpa enstaka aktier åt gången.

Andra kontroversiella saker
I boken får man också reda på att han har lånade 5 000 dollar när han var 21 och det var ändå nästan 50 % av hans förmögenhet på den tiden. Det känns lite konstigt när han idag avråder från belåning.

Det är lite samma sak när det gäller hans affärer i olika derivat och arbitrage. Vi får inte heller glömma att det är tack vare hans tidigare investeringar i försäkringsbolag och framför allt i Geico som genererade bra ”flot” (”kassaflöde”) som han senare förvaltade på ett utmärkt sätt. Så det är inte bara hans långsiktiga investeringar i tex: Cola-Cola och Gillette som gjorde att han lyckades så bra.

Hur som helst så är det ändå roligt att veta att han var ekonomiskt oberoende redan vid 25. Jag tror många investerare skulle önska samma sak! Eller vad säger ni?