söndag 29 juli 2012

Negativ Eget Kapital - Är det möjligt?

Första gången jag upptäckte att en koncern kunde ha negativ eget kapital är när jag skrev ett inlägg om Swedish Match - Överexploterad Kassako och under 2011 hade Swedish Match en minus siffra på -1 599 Mkr på total eget kapital och då kan man undra hur är det möjligt?

Swedish Match senaste siffror på Eget kapital från balansräkningen 2011.Jo! Efter lite research så kunde jag hitta att under 2006 ändrades Aktiebolagslagen vilket gjorde att Swedish Match kunde dra på sig mer skulder än de har kunnat göra tidigare och kunde också fortsatta med sina återköp och utdelningar. Tidigare kunde ett moderbolag inte kunnat dela ut mer än vad koncernen redovisade som fria egna kapitalet. Efter lagändringen kunde Swedish Match dela ut pengar som bolaget inte hade i kassan genom att använda redovisningsreglerna baserad på "nuvärde" marknadsvärdet bolagetstillgångar. (om jag nu har förstått det rätt) Med andra ord man skulle nästan kunna jämföra med ett fastighets- eller investmentbolagsbolags vinster som är påverkas av hur tillgångarnas marknadsvärde förändras. Med en sådan lagändring är det nu möjligt för börsbolag göra samma sak som en private-equity bolag som lånar sina bolag maximalt för använda bolagens eget kapital till annat.

Goodwill - Det andra sättet!
Sen finns ett annat sätt ett bolag kan i praktiken ha negativ eget kapital om man tar hänsyn till goodwill. Man kan säga att goodwill är skillnaden mellan förvärvspriset och förvärvade bolagets tillgångar. Med andra ord ett överpris som man betalar för ett förvärv. Goodwill posten hamnar inom immateriella tillgångar i tillgångsdelen i balansräkningen.

Tidigare hade börsbolagen årliga avskrivningar på goodwill men efter 2005 så ändrade man redovisningsreglerna och genom att goodwill ansåg att ha en obegränsad livslängd. Då ersatta man kontinuerliga avskrivningar med nedskrivningar som prövas årligen om det finns något nedskrivningsbehov. Om bolagets goodwill måste skrivas ner så kommer det påverka:
1-Resultaträkningen och vinsten genom att goodwill nedskrivningen redovisas som en kostnad
2-Balansräkningen som påverkas genom minskade immateriella tillgångar.
.


Så är det inte så svårt att förstå att företagen vill slippa goodwill nedskrivningar. Ta tex: Cybercom som hade ett resultat på -209 Mkr, dvs -6,23 kr per aktie under 2009. Detta är pga en goodwill nedskrivning på 280 Mkr. Annars hade Cybercom kunnat ha en positiv resultat på ca: 2 kr. Liknande resultat påverkningar är rätt så vanliga bland börsbolag och framför allt under dåliga tider när bolagets resultat inte kommer närheten av högre avkastnings förväntningar för att motivera en stor goodwill. Nyligen var det TeliaSonera som var tvungen att skriva ned goodwill på närmare 3 miljarder.

Men personligen så tror jag inte att det påverkar bolaget negativt pga att nedskrivningen påverkar inte den riktiga ”vinsten” eller kassaflödet bolagets genererar. Däremot så gäller det att försiktig med bolag som har stor goodwillpost. I de extrema fallen så överstiger goodwillposter bolagets eget kapital och då bör man nog undra om bolagets eget kapital kan i praktiken vara negativ?

Här är det en gammal tabell som har gjort och jämfört vanligt nyckeltal som P/B (Kurs/EK) och tagit fram bolag med så låg P/B och tagit ut goodwill posten (Nya NCAV). OBS! Jag har tyvärr tagit med hela immateriella tillgångar i den beräkningen men Goodwill är antagligen största posten. Hur som helst det viktiga är att visa vilken stor skillnad den kan göra när man räknar bort goodwill poster från nyckeltal som P/B.


Många bolag hade minus Eget Kapital dvs, de immateriella tillgångarna var större än Eget kapital. Det är inte svårt att förstå att Eniro har svåra problem när man ser siffrorna. Ett bättre exempel är Transcom där bolagets Kurs/EK på 0,8 förvandlas till 22,7 när Immateriella tillgångar inte räknas med. Det gör att bolaget kan ha mer än 22 gånger högre värdering, beroende på vad det är för Immateriella tillgångar.

Andra tankar kring Goodwill
Det man ska komma ihåg är att allt goodwill inte behöver betyda att det är luft eller att det inte är värd någonting. Det är det som gör goodwill så svår att värdera. Om vi skulle leka med tanken att man köper hela H&M till dagens aktiekurs, 249 kr aktie. Fast i själva verket så får man tillgångar värde 11,3 kr per aktie i balansräkningen. (Totala tillgångar - totala Skulder). Teoretisk så får man en goodwill 237 kr på förvärvet och det är det övervärdet man betalar för det starka varumärket, den höga överavkastningen, några av världen bästa lokalplatser osv. Då börjar men inse att goodwill inte behöver vara negativ och behöver inte heller minska i värde. Goodwill kan till och med öka i värde på sikt som Warren Buffett kallar ”the economic goodwill”. Men däremot så tycker Warren Buffett att man måste skilja på ”the economic goodwill” och inte redovisat goodwill.

”But that Statement applies, naturally, only to tru economic Goodwill. Spurious accounting Goodwill – and there is plenty of it around – is another matter. When on overexcited management purchases a business at a silly price, the same accounting niceties described earlier are observed. Because it can´t go anywhere else, the silliness ends up in the Goodwill account. Considering the lack of management discipline that created the account, under such circumstances it might better be labeled “No-Will” - Letter to shareholders - Warren Buffett.

lördag 14 juli 2012

Återköp? - Det är aldrig så enkelt!

Jag har tidigare skrivet om hur viktigt det är att kolla på den historiska utvecklingen för antalet aktier och att man ska se upp för bolag som gör nyemissioner som tex: Alliance Oil. Samtidigt har jag också tagit exempel på bolag som har gjort återköp och hur den har påverkat den historiska avkastningen. Därför känns det naturligt att skriva lite mer om återköp.
.
Under 2000 blev det tillåtet för svenska börsbolag köpa tillbaka sina egna aktier och senaste året har börsbolagen gjort ett totalt återköp på ca 62 Mkr vilket motsvarar 1/3 av de totala utdelningarna för Stockholmsbörsen.
.
Det finns många diskussioner om att återköp är effektivare än tex utdelningar när bolaget vill gynna aktieägarna och samtidigt använder ledningen överskottskapitalet på ett effektiv sätt.

Det vanligaste för- och emot argumentet när det gäller återköp är:

Fördelen - Ingen Skatt!
Det blir billigare för aktieägarna när de inte behöver skatta för återinvestering och därmed får en högre avkastning än t.ex. utdelningar. Fast den här fördelen är kanske inte lika självklar när vi idag har KF och ISK alternativ. Då behöver man inte ta hänsyn till utdelningsskatt och då blir utdelningarna ännu viktigare eftersom utebliven utdelningsskatt täcker oftast den årliga avgiften för KF och ISK.

Nackdelen - Värdering!
Ledningen återköper oftast när det går bäst för företaget. Problemet är att då är aktiekursen högvärderad och aktieägarna får inte den mest optimala avkastningen. Ett bra exempel är Nokia som gjorde enorma återköp på närmare 140 Mkr under 2005-2008 vilket motsvarar ca 36 kr per aktie och sen dess har aktiekursen fallit från 180-250 till dagens kurs på 14 kr. Nu i efterhand kan man argumentera att det hade varit bättre för aktieägarna om pengarna delats ut istället. Då hade aktieägarna hade istället fått en direktavkastning på ca 18 %.

Men det är aldrig så enkelt!
Om man kollar närmare på vilka möjligheter återköpen skapar för bolaget så gynnas företagets ledning oftare än aktieägarna. Det är också därför det blir lite svårare att avgöra om återköpen görs för att man tar hänsyn till aktieägarnas bästa eller om ledningen helt enkelt väljer det enklaste alternativet och som själva gynnas positiv.

Hur kan ledningen gynnas av återköp?

1-Aktiekurs
När ett bolag väljer att göra återköp så påverkar det aktiekursen genom att:

- Ledningen signalerar återköp vilket skapar kortsiktig positiv effekt för aktiekursen.

- Det betyder också en högre vinst per aktie och bättre värdering som t.ex lägre P/E-tal fast bolaget tjänar lika mycket som tidigare. En utdelning däremot påverkar aktiekursen negativt på kort sikt.

2-Bonusar och optionsprogram
Många av högt uppsatta chefers bonusar och optionsprogram är kopplade till aktiekursen och när de väljer återköp som ger automatiskt högre bonus även om den totala vinsten är densamma. Högre belöning utan att ledningen har åstadkommit någonting.

3-Aktieutspädning
Efter kompensation i form av optioner och aktier uppstår det en utspädning av aktiekapitalet och genom återköp så motverkar man den negativa utspädningen.

4-Flexiblare
Det är mycket lättare att öka eller minska återköp beroende på hur det går för företaget. Det är betydligt svårare att sänka en ordinär utdelning till aktieägarna. Lika så kan det vara negativt att inte fortsätta med en extra utdelning som föregående år. Inte nog med att ledningen kan välja hur mycket de kan återköpa varje år, utan de kan också välja när man genomför återköpen under året vilket ger en större handlingsfrihet.

5-Större valmöjligheter
Med återköp har ledningen fler alternativ som tex:
-Minska antalet aktier.
-Behålla återköpen för framtida kapitalbehov.
-Utnyttja återköpen till förvärv/investeringar
-Utnyttja till bonus- eller optionsprogram.

Återköp i framtiden!
Jag misstänker att återköpen kommer att användas mer i framtiden när man ser alla fördelarna framför allt för ledningen. Kollar man närmare på USA där det är mycket vanligare med återköp så har det ökat kraftigt de senaste 15 åren.

Då har jag passat på att göra en liknande jämförelse för Stockholmsbörsen nu när jag har tillgång till detaljerad börsdata. Då har jag räknat med totala återköp och utdelningar som har gjorts för Large-, Mid-, och nästa hela Small Cap de senaste 12 åren.
Till och med om Stockholmsbörsen inte har lika stora återköp i relation till utdelningarna som USA så ser man ett tydligt mönster. När det går bra för börsbolagen så ökar också återköpen eftersom de har högre vinster/kassaflöde vilket man ser under 2003 - 2007. Fast det borde vara tvärtom utifrån aktieägarperspektivet. Minskat återköp i takt med högre aktiekurs/värdering och ökning vid nedgångar.

Slutligen så är det inte så enkelt att säga om återköpen är bra eller dåligt eftersom det beror på varför och hur man har genomfört återköpen. För det mesta är det positivt för aktieägarna och skapar mervärde men man måste också ta hänsyn till nackdelarna med återköp och också kunna ta hänsyn till om återköpen görs vid höga värderingar eller om ledningen missbrukar återköpen för att gynna sina intressen. Till och med om det är svårt att avgöra när återköp missbrukas kan det ändå vara bra att känna till nackdelarna.

söndag 8 juli 2012

Börsdata - Välj dina egna nyckeltal

Senaste tiden har jag haft dåligt med tid för att skriva nya inlägg och att svara på mail. Jag har inte heller haft tid att följa börsen. Anledningen är att sammanställningen av börsdata tar princip all min tid. Samtidigt har vi inte heller sett några nedgångar på börsen och det har gjort att jag varken försökt att leta efter nya bolag eller gjort några nya inköp.

Om man räknar på omfattningen av börsdata så handlar det om närmare 400 bolag med 10-12 års historik vilket då kräver att minst en halv miljon värden överförs helt manuellt från årsredovisningar till en databas för man överhuvudtaget ska kunna räkna fram de viktiga nyckeltalen för varje börsbolag. Till och med om jag har nu efter 3 års tid lyckats effektivisera överföringarna av data från årsredovisningar så handlar det fortfarande om mycket hårt arbete och slit som kräver tid.

Man kan fråga sig; varför lägga ner så mycket tid på en hemsida?

Jag tror personligen att börsdata har en möjlighet att bli den ledande informationsskällan inom historiska nyckeltal, FA-värderingar och strategier eftersom det knappt är några större företag som satsar inom den nischgruppen. Webbutveckling för finansiella tjänster sker mest inom TA området eftersom grundinformationen, aktiekurser, är billigt och tillgängligt för flera marknader medan FA-historik är mycket svårare att få tag på och det är heller inte lätt att uppdatera. Det är bara några få stora internationella företag som har tillgång till en så omfattande databas och jag misstänker också att dessa är ganska begränsade när det gäller viktiga värden som skuldsättning och kassaflöde. Det är också därför det inte finns någon större hemsida som har bra FA-verktyg i Sverige.

Den första ambitionen är att kunna få visa ett stort antal viktiga nyckeltal för alla börsbolag som tex: min tidigare mall för FA-Översikt.


Sen också få till bättre jämförelser mellan företag, branscher och börsen och vidareutveckla nuvarande screener. Tack vare kvalitén på datan som vi har så har vi nästan ingen begränsning på vad vi kan utveckla. T.ex. den populära strategin ”The Magic Formula” kommer att vara med från början och nu ser vi att den verkligen har varit en bra strategi på 12 års historik men det påverkas också lite av att en oviktad portfölj med bra aktier kunde slå OMX-index som är viktad med närmare 7-8 % årligen.

Det som är svårt är hur man ska utveckla hemsidan så att den ändå är användarvänlig och lätt att navigera i när man vill visa så mycket så möjligt. Ingen lätt uppgift. Ta tex: Dagens industris senaste webbuppdatering som har totalförsämrat forumet börssnack. Där kan vi snacka om snygg design och en del häftiga lösningar men man har inte ens tänkt på användarvänligheten och vad som är viktigast för besökarna.

Välj dina egna nyckeltal!
Jag är tacksam för all tidigare respons och alla förslag som vi har fått och de har vi försökt ta hänsyn till i utvecklingen och om du har ett favoritnyckeltal som du gärna vill se för alla börsbolag inom:
-Large Cap
-Mid Cap
-Small Cap
-First North
(och senare)
-Finland
-Danmark
-Norge

Så har du nu chansen att påverka vilka nyckeltal du vill se på börsdata där du tillgång till tex:
-10-12 år historik
-Snitt och Årlig utveckling
-Jämföra aktiens nyckeltal med branschen/börsen
-Jämföra alla bolagen inom branschen
-Använda nyckeltalet för screener

Vad vill du ha för nyckeltal på nästa börsdata?